Žádost o užívání veřejného prostranství

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

022

2. Kód

05.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li žadatel užívat veřejné prostranství, vydává odbor správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové na toto prostranství souhlas s užíváním veřejného prostranství (případně dohodu o užívání) nebo v případě zvláštního užívání komunikací vydává souhlas za vlastníka komunikací. Zároveň na základě obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění, provádí dohled nad správným stanovením poplatku (mimo místní komunikace).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být jakákoliv fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (firma) způsobilá k právním úkonům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti (alespoň v rozsahu dle tiskopisu žádosti v bodě 11) se specifikací požadavku žadatele spolu se snímkem z pozemkové mapy se zákresem požadovaného záboru veřejného prostranství.

V následujících případech je nutné navíc splnit předepsané podmínky:

Provozní a technické podmínky pro umístění letní předzahrádky,

Technické podmínky pro určení rozsahu oprav povrchů komunikací po výkopech,

Pravidla pro vyhrazování parkovacích míst držitelům průkazu ZTP a ZTP/P na území města Hradec Králové. Tato aktuální verze platná od 01.08.2022 je též přílohou příslušné žádosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním řádně vyplněného tiskopisu žádosti prostřednictvím podatelny Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové. Tiskopisy jsou k dispozici také v editovatelném formátu DOC a XLSX v bodě 11. tohoto popisu.

Podat žádost lze i volnou formou za předpokladu, že bude mít veškeré náležitosti předepsané příslušným formulářem žádosti.

Pro pořízení grafické přílohy (situace) můžete použít veřejně přístupné digitální technické mapy.

Podání je možné:

 • osobně (nezapomeňte si připravit kopii samotné vyplněné žádosti, na kterou Vám bude vyznačeno potvrzení o podání žádosti);
 • poštou na adresu: Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové (příp. s uvedením konkrétního obesílaného pracovníka) ;
 • e-mailem - digitálně podepsaným (za předpokladu, že žadatel disponuje platným certifikátem uznávaného elektronického podpisu);
 • datovou schránkou (pokud ji má žadatel zřízenou a aktivovanou). ID datové schránky MMHK: bebb2in
 • portálem občana- registrací a přihlášením jedním z následujících způsobů:

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor správy majetku města, oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků

pravé křídlo budovy, třetí podlaží (označené jako 2. patro), kancelář č. 259 a 260.

Kompetentní pracovníci:

 • Alexová Jana, Bc., kancelář 260, telefon 495 707 577, e-mail: Jana.Alexova@mmhk.cz (výkopové a jiné stavební zábory; evidence žádostí)
 • Pešl Michal, kancelář 260, telefon 495 707 576, e-mail: Michal.Pesl@mmhk.cz (výkopové a jiné stavební zábory; uzavírky a objízdné trasy apod.)
 • Zbirovská Michaela, kancelář 259, telefon 495 707 572, e-mail: Michaela.Zbirovska2@mmhk.cz (vyhrazené parkování ZTP a placené (pro firmy a fyzické osoby); restaurační předzahrádky)
 • Kardášová Edita, kancelář 259, telefon 495 707 564, e-mail: Edita.Kardasova@mmhk.cz (sportovní a kulturní akce; reklamní a prezentační akce)

Úřední hodiny:

pondělí, středa:    8:00 - 17:00 hodin (polední přestávka 12:00 - 12:30 hodin)

úterý, čtvrtek:       8:00 - 12:00 hodin

pátek:                     není určen pro veřejnost

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dokumenty potřebné při podání žádosti jsou uvedeny na druhé straně formuláře zmiňovaného v bodě 11. tohoto popisu.

Při následném uzavírání dohody o užívání veřejného prostranství je nezbytné předložit doklad k prokázání totožnosti pro možnost úředního ověření podpisu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro řešení životní situace jsou k dispozici následující formuláře:
Elektronický formulář:
Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku:

Podání žádosti není zpoplatněno.

Výše úhrad za užívání veřejného prostranství je stanoveno na základě obecně závazná vyhláška města Hradec Králové, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění. Pro účely splnění oznamovací povinnosti a úhrady poplatku dle této vyhlášky použijte formulář Ohlášení užívání veřejného prostranství pro firmu / živnostníka nebo Ohlášení užívání veřejného prostranství pro občana (ty však nenahrazují žádost). Pro platbu je nutné uvést variabilní symbol, který žadatel obdrží od pracovníka odboru správy majetku města, úseku zvláštního užívání komunikací, a to na základě předem podané žádosti.

Pro oznámení a úhradu poplatku dle této vyhlášky, v případech, kdy se nejedná o umístění pojízdné prodejny, vyhrazení trvalého parkovacího místa nebo umístění cirkusů a lunaparků, lze použít formuláře Ohlášení užívání veřejného prostranství ve formátu XLSX (dostupné v bodě 11. tohoto návodu), kde je výpočet poplatku zautomatizován.

Způsob úhrady:

 • v pokladně hlavní budovy Magistrátu města Hradec Králové (na základě předložení řádně vyplněného formuláře ohlášení včetně variabilního symbolu nebo složenkou vydanou odborem správy majetku města)
 • platebními automaty, které jsou umístěny v hlavní budově Magistrátu města Hradec Králové (pravé křídlo, zvýšené přízemí, vedle pokladny) a v budově Magistrátu města Hradec Králové (odbor dopravy) Gayerova kasárna, Kavalír B (je možné zaplatit vybraný správní poplatek nebo zaplatit složenku vydanou městem načtením QR nebo čárového kódu)
 • na poště (složenkou vydanou odborem správy majetku města)
 • bankovním převodem (na číslo účtu 8010-426511/0100 s uvedením variabilního symbolu, který obdržíte u výše uvedených pracovníků (v bodě 9. tohoto návodu)

Mimo výše uvedené poplatky, a za předpokladu, že dojde k ovlivnění parkování v centru města, je nutné počítat i s uplatněním náhrad případného ušlého výnosu společnosti ISP Hradec Králové, a.s., která spravuje integrovaný systém parkování v centru města Hradec Králové.

V případě vyhrazení trvalého parkovacího místa žadatel hradí mimo výše uvedené poplatky i náklady spojené s instalací potřebného dopravního značení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny a jsou závislé na aktuálním počtu podaných žádostí, případně na termínech jednání rady města či specializovaných komisí.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správci majetku města:

Za komunikace, zeleň, veřejné osvětlení a dopravní signalizaci:

Příspěvková organizace Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08  Hradec Králové.

Integrovaný systém parkování:

Pokud zábor veřejného prostranství ovlivní parkovací stání ve správě ISP Hradec Králové (vyhrazení míst), pak se stává dotčenou organizací i společnost  ISP Hradec Králové, a.s., která spravuje integrovaný systém parkování v centru města Hradec Králové.

Umístění dopravního značení:

V případě potřeby umístění dopravního značení je nutné, aby si žadatel nechal odborně způsobilou osobou zpracovat návrh dopravního řešení. Tento návrh je posléze třeba podáním žádosti předložit ke schválení odboru dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové - oddělení pozemních komunikací.

Uzavírka komunikace:

Uzavírku komunikace společně se stanovením objízdné trasy je nutno projednat na odboru rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové a následně na odboru dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové (po předchozím souhlasu vlastníka komunikace). V případě uzavírky komunikace či při zhoršení průjezdnosti komunikace je nutné dohodnout se společností Hradecké služby a.s. organizaci svozu odpadů. Pokud se v takovém místě nachází trasa městské hromadné dopravy, pak je nutné jednat také s organizací Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

Při uzavírce komunikace (příp. i při stanovení objízdných tras) je nutné také souběžně požádat o vyjádření obce odbor rozvoje města (Ing. Petr Schiller).

Dotčené orgány samosprávy statutárního města Hradec Králové:

např. investiční odbor atd., u sportovních a kulturních akcí je možnost požádat prostřednictvím kanceláře primátora o udělení záštity města Hradec Králové.

Dotčené orgány státní správy Magistrátu města Hradec Králové:

např. odbor památkové péče, odbor hlavního architekta, odbor životního prostředí, odbor dopravně správních agend atd.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

A) Pokud se bude jednat o prostranství, které je součástí místní komunikace (v centru města je to většina vozovek, chodníků a náměstí), pak je nutné návazně pokračovat v jednání podáním žádosti na Odboru dopravně správních agend - oddělení pozemních komunikací.

B) V případě předpokládané účasti většího počtu osob, je nutné postupovat v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 města Hradec Králové, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob. Organizátor akce je povinen předložit městu Hradec Králové, odboru krizového řízení Magistrátu města, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 10 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce. Kontaktní osoba  – Ing. Klára Šimonová, odbor krizového řízení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti prostřednictvím datové schránky (pokud ji má žadatel zřízenou a aktivovanou).

ID datové schránky MMHK: bebb2in

Dále je možné podání prostřednictvím elektronické podatelny (za předpokladu, že žadatel disponuje uznávaným elektronickým podpisem).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

18. Jaké jsou související předpisy

Níže je uveden seznam pouze nejzásadnějších předpisů:

Nařízení města Hradec Králové, tržní řád. Autorem tohoto nařízení je Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 25.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 14, odst. 2.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h).

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - znehodnocení majetku,

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Případně další sankce vyplývající ze vzájemně uzavřených smluvních vztahů.

21. Nejčastější dotazy

Dotaz:  Realizuji přípojky inž. sítí k novostavbě RD a zasahuji výkopem do místní komunikace (chodníku a vozovky). Proč musím v návaznosti na vydanou "výkopovou smlouvu" dále žádat odbor dopravy o vydání rozhodnutí se zvláštním užíváním komunikace?

Odpověď:  Stavebník již v rámci řízení o povolení sice obdržel kladné rozhodnutí odboru dopravy o uložení inženýrských sítí, ale tímto rozhodnutím se rozumí, že odbor dopravy souhlasí s teoretickým umístěním přípojek inženýrských síti v daném místě (bez uvedení data provádění) za podmínky, že v předstihu před zahájením prací samotných bude na odboru dopravy ze strany stavebníka požádáno o vydání rozhodnutí se zvláštním užíváním komunikace (vozovky či chodníku) na již konkrétní datum realizace a s případným určením konkrétního technického opatření – např. stanovení dočasného dopravního značení, zohlednění jiných okolností v daném čase. Z výše uvedeného vyplývá, že stavebník je povinen dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, požádat před zahájením prací  odbor dopravy o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Je tedy nutné, aby si na Odboru správy majetku města, úseku zvláštního užívání, zajistil předchozí souhlas vlastníka dotčeného veřejného prostranství (formou smlouvy či vyjádření).

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Případné doplňující informace Vám mohou podat pracovníci úseku zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OM - agenda

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 08. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 02. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno