Manželství

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

090

2. Kód

08.013

3. Pojmenování (název) životní situace

Manželství

4. Základní informace k životní situaci

 • Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůli muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti 2 svědků.
 • Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.
 • Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu, jedná se o církevní sňatek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci, kteří se prokáží platným dokladem totožnosti - OP, CP.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Občanský sňatek - Dotazník k uzavření manželství (viz bod 11.)

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Uzavřít manželství na kterémkoli jiném vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

Manželství nemůže být uzavřeno mezi ženatým mužem a vdanou ženou, dále mezi předky, potomky, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením. Manželství nemůže také uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům.

 • Církevní sňatek - Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku (viz bod 11.)

V případě uzavření manželství před orgánem církve, předloží snoubenci oddávajícímu osvědčení k uzavření církevního sňatku vydané příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Platnost osvědčení je po dobu 6 měsíců ode dne jeho vydání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti a vyplněním potřebných tiskopisů a vybráním termínu k uzavření manželství ze seznamu:

Oddávací dny 2023.xlsx

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, oddělení matrik

Kterýkoliv matriční úřad v ČR, v jehož správním obvodu je manželství uzavíráno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správní, oddělení matrik – Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408

V úředních hodinách:

pondělí a středa   8,00 až 17,00

úterý a čtvrtek      8,00 až 14,00 

Celé jméno
Pracovní zařazení
Telefon
Email
Soukupová Zuzana
vedoucí oddělení
495707500, 607056679
Zuzana.Soukupova@mmhk.cz
Eliášová Jana
matrikář
495707502
Jana.Eliasova@mmhk.cz
Holíková Lucie
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707457
Lucie.Holikova@mmhk.cz
Chlíbková Kateřina
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707501
Katerina.Chlibkova@mmhk.cz
Novotná Jana
matrikář
495707504
Jana.Novotna@mmhk.cz
Svobodová Jana
matrikář
495707505
J.Svobodova@mmhk.cz
Suchá Michaela
matrikář
495707494
Michaela.Sucha@mmhk.cz
Komárková Kateřina
matrikář
495707503
Katerina.Komarkova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenec - občan ČR:

 • platný občanský průkaz, případně cestovní doklad (v tomto případě je nutné předložit Výpis z informačního systému obyvatel o stavu a bydlišti, vydává evidence obyvatel v místě trvalého pobytu fyzické osoby).
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úmrtní list manžela, případně partnera
 • potvrzení o stavu a bydlišti, vydané cizím státem, je-li snoubenec občan ČR s trvalým pobytem v cizině

Snoubenec - cizinec:

 • platný cestovní doklad
 • rodný list
 • potvrzení o stavu a bydlišti
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Cizineckou policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů v den uzavření manželství (neplatí pro občany členských států EU)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • 1 000,- Kč - vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 • 2 000,- Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
 • 3 000,- Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
 • 500,- Kč - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

V případě obsazených oddávacích termínů je možné po domluvě s matrikou povolit uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost. Za tyto mimořádné svatební obřady byly usnesením rady města schváleny provozní poplatky, včetně níže uvedeného ceníku. (viz ceník v bodě 11.)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Termín sňatku lze u Magistrátu města Hradec Králové rezervovat podle obsazenosti.
 • Oddací list je připraven  po uzavření manželství, musí být vystaven nejpozději do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Výměna občanského průkazu.
 • V případě manžela, který změnil příjmení, výměna všech dalších dokladů

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Situaci můžete řešit elektronickým objednáním na Matrice Magistrátu města Hradec Králové.

Rezervaci termínu můžete provést zde.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • 207/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy

zákon 328/1999 Sb., o občanských průkazech - § 14 odst. 1 písm. d)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 2 odst.2 písm. a)  a  b) zákona č. 251/2016 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích). V případě, že se někdo dopustí přestupku podle § 2 odst. 2 písm. a)  a  b) zákona o přestupcích lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

 • Zadání předběžného termínu uzavření manželství je možné přes on-line systém. Telefonicky – neprovádíme, zadáváme až závazný termín po předložení vyplněného dotazníku a předepsaných dokladů. Termíny k uzavření manželství jsou k dispozici na  stránkách MM HK
 • Místo, kde může být v Hradci Králové uzavřeno manželství – stanovené místo pro uzavření manželství v Hradci Králové je Dům U Špuláků čp. 34 a od 1. 1. 2013 také v budově MM HK, Československé armády čp. 408. Po dohodě se snoubenci a dle zákona je možné uzavřít manželství na jiném vhodném místě v matričním obvodu města Hradec Králové
 • Kdy a jakým způsobem obdrží manželé oddací list – oddací list je vyhotoven po uzavření manželství do 30 dnů a je dle dohody se snoubenci předán osobně nebo je zaslán poštou do vlastních rukou. Obřadní síň v domě U Špuláků má bezbariérový přístup.

22. Další informace

Před započetím samotných příprav k uzavření sňatku je nutné domluvit termín a místo konání obřadu nejprve na matrice.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 12. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 12. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno