Narození

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

091

2. Kód

08.014

3. Pojmenování (název) životní situace

Narození

4. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo provede zápis na základě písemného hlášení o narození dítěte nebo na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby; o tomto oznámení sepíše matrikář s oznamovatele zápis.

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) je narození povinen oznámit matričnímu úřadu poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl porod ukončen; nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznámí narození lékař, který jako první poskytl při porodu nebo po porodu zdravotních služby.

Podle § 15 odst. 2 zákona o matrikách nedošlo-li k oznámení podle odstavce 1 téhož paragrafu, narození je povinen oznámit matričnímu úřadu jeden z rodičů, popřípadě jeho zákonný zástupce, nebo soudem jmenovaný opatrovník.

Podle § 15 odst. 3 zákona o matrikách nedošlo-li k oznámení podle odstavce 1 nebo 2, narození je povinna oznámit matričnímu úřadu fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.

Podle § 15 odst. 4 zákona o matrikách se oznámení podle odstavců 1 a 2 učiní nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte. Matka učiní oznámení nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna oznámení učinit. Fyzická osoba uvedená v odstavci 3 učiní oznámení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o narození dozvěděla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte a fyzické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matriční úřad vystaví po obdržení hlášení o narození od příslušného zdravotnického zařízení nebo ústního oznámení o narození dítěte rodný list ve lhůtě 30 dnů, kdy tento je po zpracování v průběhu této lhůty zaslán doporučeně do vlastních rukou rodičům dítěte.

Podle § 775 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) je matkou dítěte žena, která jej porodila.

Podle § 776 odst. 1 občanského zákoníku narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.

Podle § 776 odst. 2 narodí-li se dítě ženě znovu provdané, má se za to, že otcem je manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne poté, co předchozí manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Podle § 777 odst. 1 občanského zákoníku narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením.

Podle § 777 odst. 2 občanského zákoníku se prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.

Podle § 777 odst. 3 občanského zákoníku k určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

Podle § 778 občanského zákoníku narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.

Podle § 779 odst. 1 občanského zákoníku nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.

Podle § 779 odst. 2 občanského zákoníku se prohlášení činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  • učinit souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství před narozením dítěte nebo po narození dítěte
  • vyplnit a podepsat prohlášení o jménu dítěte
  • předložit potřebné doklady

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Matriční úřad podle místa narození dítěte

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správní, oddělení matrik – Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408

V úředních hodinách:

pondělí a středa   8,00 až 17,00

úterý a čtvrtek      8,00 až 14,00       

Celé jméno
Pracovní zařazení
Telefon
Email
Soukupová Zuzana
vedoucí oddělení
495707500, 607056679
Zuzana.Soukupova@mmhk.cz
Eliášová Jana
matrikář
495707502
Jana.Eliasova@mmhk.cz
Holíková Lucie
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707457
Lucie.Holikova@mmhk.cz
Chlíbková Kateřina
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707501
katerina.chlibkova@mmhk.cz
Novotná Jana
matrikář
495707504
Jana.Novotna@mmhk.cz
Svobodová Jana
matrikář
495707505
J.Svobodova@mmhk.cz
Suchá Michaela
matrikář
495707494
Michaela.Sucha@mmhk.cz
Šebelová Kateřina
matrikář
495707503
Katerina.Sebelova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Za trvání manželství – oddací list, občanské průkazy obou rodičů a prohlášení o jménu dítěte .

Svobodná matka – rodný list, občanský průkaz a prohlášení o jménu dítěte.

Rozvedená matka – rodný list, občanský průkaz, rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci a prohlášení o jménu dítěte. POZOR ! Podle § 776 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí 300 dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky. V tomto případě předkládá matka též oddací list a bývalý manžel podepisuje prohlášení o jménu dítěte. Po vystavení rodného listu je možné podat návrh na popření otcovství na okresním soudě, občansko-právní oddělení podle místa trvalého pobytu matky.

Pokud rodiče nejsou manželé a určují otcovství k dítěti souhlasným prohlášením, matka předkládá výše uvedené doklady, otec dítěte rodný list a občanský průkaz. Pokud je otcovství určováno ještě před narozením, předkládá matka navíc těhotenský průkaz.

Potřebné formuláře – Prohlášení o jménu dítěte [DOC, 0,03MB] je k dispozici na oddělení matriky nebo ke stažení

UPOZORNĚNÍ PRO CIZINCE

Podle § 57 odstavce zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů § se listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny a které jsou podkladem pro zápis, dodatečný zápis, anebo dodatečný záznam v matriční knize, nebo opravu zápisu v matriční knize, předkládají s úředním překladem do českého jazykaTyto listiny musí být opatřeny potřebnými ověřeními dle § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Přesné informace vám poskytnou pracovnice matriky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Duplikát rodného listu 100,- Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při vydání duplikátu).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů po obdržení hlášení o narození ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, po předložení potřebných dokladů.

Prohlášení o určení otcovství se sepisuje ihned, jsou-li předloženy požadované doklady.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Jaké jméno se zapíše do matriky v případě že se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu a bývalý manžel matky nepodepíše prohlášení o jménu dítěte?

Dítěti se na rodný list zapíše místo jména slovo „nezjištěno“ a matrika zašle žádost o určení jména na okresní soud. Poté, kdy soud jméno určí, většinou podle návrhu matky, matrika vystaví nový rodný list.

Je možné zapsat novorozenci dvě jména?

V případě, že na prohlášení o jménu uvedou rodiče v porodnici dvě jména, matrika je zapíše novorozenci do rodného listu.

22. Další informace

Můžete se obrátit na: Magistrát města Hradec Králové, Československé armády  408, 502 00 Hradec Králové,  oddělení matriky

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 10. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 04. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno