Podání žádosti o vydání voličského průkazu a následné vyzvednutí voličského průkazu

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

127

2. Kód

08.017

3. Pojmenování (název) životní situace

Podání žádosti o vydání voličského průkazu a následné vyzvednutí voličského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

VOLIČSKÉ PRŮKAZY SE VYDÁVAJÍ POUZE V PŔÍDADĚ VOLEB A V TERMÍNECH , KDY TO PŔÍSLUŠNÉ ZÁKONY STANOVUJÍ!!!

VOLIČSKÉ PRŮKAZY SE NEVYDÁVAJÍ PRO VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV.  

VOLIČSKÉ PRŮKAZY SE VYDÁVAJÍ:  

 • pro volby prezidenta republiky
 • pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • pro volby do Senátu Parlamentu ČR
 • pro volby do Evropského parlamentu EU
 • pro volby do zastupitelstev krajů
 • pro místní referenda  


Informace k voličskému průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021:

Na vydané voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání i převzetí voličského průkazu lze požádat u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele.

Občan(ka) žádá o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen zákon o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) z důvodu, že nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán(a).


Žádost je možné podat podle § 6a odst. 2 zákona o volbách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 dnem vyhlášení voleb:        

 • v případě listinného podání musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 1. října 2021. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek
 • v případě elektronického podání prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (voliče) musí být žádost doručena rovněž nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 1. října 2021 (POZOR, žádost nelze poslat z datové schránky právnické osoby),    
 • osobně lze žádost podat nejpozději v den uzavření seznamu voličů do 16:00 hodin, tj. nejpozději dne 6. října 2021 do 16:00 hodin 

V žádosti má občan (volič) možnost si zvolit:

 • zda si voličský průkaz převezme osobně na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, zvýšené přízemí vpravo, dveře č. 182 a č. 184
 • zda voličský průkaz převezme jiná osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, zvýšené přízemí vpravo, dveře č. 182 a č. 184 
 • zda má Magistrát města Hradec Králové zaslat voličský průkaz na adresu, kterou volič přesně uvede v žádosti (včetně PSČ)

POZOR!

Magistrát města Hradec Králové využívá k doručování na území ČR služeb České pošty a neručí za pozdní nebo chybné (ne)doručení zásilky tímto poskytovatelem služeb. 

Volič bere na vědomí, že podle § 6a odst. 3 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb. voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu  ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.


Převzetí voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021:

Prvním dnem, kdy je možné voličský průkaz převzít osobně, je 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 23. září 2021.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání voličského průkazu může požádat občan České republiky, který druhým dnem voleb (9. října 2021) dovrší věku 18 let a je zapsán do stálého seznamu voličů v Hradci Králové.

Občan s omezenou svéprávností pro výkon volebního práva si o vydání voličského průkazu požádat nemůže.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odpověď naleznete v bodech 4, 5, 8, 9, 10 a 12.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odpověď naleznete v bodech 4, 5, 8, 9, 10 a 12.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Podání žádosti o vydání voličského průkazu. 

O vydání voličského průkazu lze požádat pouze u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele.  

Převzetí voličského průkazu. 

Převzetí voličského průkazu lze provést pouze u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové Odbor správní, pravé křídlo, zvýšené přízemí, čísla kanceláří 182, 182A, 183 a 184 


Úřední hodiny: 

pondělí, středa   8:00 – 17:00 h (poslední lístek na vyvolávacím systému je vydán v 16:30)

úterý, čtvrtek      8:00 – 14:00 h (poslední lístek na vyvolávacím systému je vydán v 13:30)

Hniková Romana             kancelář č. 183      tel.: 495 707 479,    e-mail: romana.hnikova@mmhk.cz

Horáková Iveta DiS.         kancelář č. 182A    tel.: 495 707 487,     e-mail: iveta.horakova@mmhk.cz

Tomášková Milena          kancelář č. 182A     tel.: 495 707 477,    e-mail: milena.tomaskova@mmhk.cz

Šedivková Hana DiS.        kancelář č. 183      tel.: 495 707 473,     e-mail: hana.sedivkova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti o vystavení voličského průkazu je občan povinen prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (musí však dojít k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby)

Při převzetí voličského průkazu je občan povinen prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (musí však dojít k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby)

Při převzetí voličského průkazu jinou osobou je tato osoba povinna:

 • prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (musí však dojít k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby)
 • předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem voliče

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1) Za podání žádosti o vydání voličského průkazu se neplatí žádný správní poplatek.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek      

2) Za převzetí voličského průkazu se neplatí žádný správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Veškeré termíny a lhůty se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci k převzetí voličského průkazu je jiná osoba, která prokáže svou totožnost a současně se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po žadateli nejsou pro vydání a převzetí voličského průkazu požadovány jiné činnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné podat Magistrátu města Hradec Králové

podle § 6a odst. 2 zákona o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 dnem vyhlášení voleb:        

 • v případě listinného podání musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 1. října 2021. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek
 • v případě elektronického podání prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (voliče) musí být žádost doručena rovněž nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 1. října 2021 (POZOR, žádost nelze poslat z datové schránky právnické osoby),    
 • osobně lze žádost podat nejpozději v den uzavření seznamu voličů do 16:00 hodin, tj. nejpozději dne 6. října 2021 do 16:00 hodin  

V žádosti má občan (volič) možnost si zvolit:

 • zda si voličský průkaz převezme osobně na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, zvýšené přízemí vpravo, dveře č. 182 a č. 184
 • zda voličský průkaz převezme jiná osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, zvýšené přízemí vpravo, dveře č. 182 a č. 184 
 • zda má Magistrát města Hradec Králové zaslat voličský průkaz na adresu, kterou volič přesně uvede v žádosti (včetně PSČ)

POZOR!

Magistrát města Hradec Králové využívá k doručování na území ČR služeb České pošty a neručí za pozdní nebo chybné (ne)doručení zásilky tímto poskytovatelem služeb. 

Převzetí voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 je možné převzít osobně nejdříve dne 23. září 2020, tj. 15 dnů přede dnem voleb.

V žádosti má občan (volič) možnost si zvolit, zda má Magistrát města Hradec Králové zaslat voličský průkaz na adresu, kterou volič přesně uvede v žádosti (včetně PSČ).

POZOR!

Magistrát města Hradec Králové využívá k doručování na území ČR služeb České pošty a neručí za pozdní nebo chybné (ne)doručení zásilky tímto podnikem. 

Lze si provést internetovou rezervaci pro požadovanou službu - zde, která je však platná pouze v období definovaném příslušnými zákony před příslušnými volbami. Vyvolávací systém je pro agendu Voličské průkazy v jiném období nepřístupný.  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Vyhláška MV č. 233/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Vyhláška MV č. 152/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Vyhláška MV č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Není stanoveno

22. Další informace

Není stanoveno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OS1 - Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Oldřich Kašpar
e-mail: Oldrich.Kaspar@mmhk.cz
telefon: 495707474

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 03. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno