Podání žádosti o vydání voličského průkazu a následné vyzvednutí voličského průkazu

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

127

2. Kód

08.017

3. Pojmenování (název) životní situace

Podání žádosti o vydání voličského průkazu a následné vyzvednutí voličského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

VOLIČSKÉ PRŮKAZY SE VYDÁVAJÍ POUZE V PŔÍDADĚ VOLEB A V TERMÍNECH , KDY TO PŔÍSLUŠNÉ ZÁKONY STANOVUJÍ!!!

Informace


VOLIČSKÉ PRŮKAZY SE NEVYDÁVAJÍ PRO VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV.  


VOLIČSKÉ PRŮKAZY SE VYDÁVAJÍ:  

 • pro volby prezidenta republiky
 • pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • pro volby do Senátu Parlamentu ČR
 • pro volby do Evropského parlamentu EU
 • pro volby do zastupitelstev krajů
 • pro místní referenda  


Informace k voličskému průkazu pro volby prezidenta republiky, které se konají ve dnech 13. a 14. 1. 2023 (1. kolo) a 27. a 28. 1. 2023 (2. kolo):


Aktualizace se provádí vždy pro konkrétní typ voleb, přičemž platí, že pro volby do obecních zastupitelstev se voličské průkazy nevydávají, tedy text této životní situace se z těchto důvodů neaktualizuje!!! 


Na vydané voličské průkazy pro volby prezidenta republiky České republiky lze volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Podle § 33 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále jen o volbě prezidenta republiky) voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání i převzetí voličského průkazu lze požádat dle 33 zákona o volbě prezidenta republiky u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů (dle místa trvalého pobytu žadatele) nebo u zastupitelského úřadu, který vede zvláštní seznam voličů.

Občan(ka) žádá o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky z důvodu, že nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán(a).


Žádost je možné podat podle § 33 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky v roce 2023 dnem vyhlášení voleb:        

 • v případě listinného podání musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 6. ledna 2023. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek
 • v případě elektronického podání prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (voliče) musí být žádost doručena rovněž nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 6. ledna 2023 (POZOR, žádost nelze poslat z datové schránky právnické osoby),    
 • osobně lze žádost podat nejpozději v den uzavření seznamu voličů do 16:00 hodin, tj. nejpozději dne 11. ledna 2023 do 16:00 hodin 
 • pro 2. kolo v případě listinného podání musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 20. ledna 2023. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek
 • pro 2. kolo v případě elektronického podání prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (voliče) musí být žádost doručena rovněž nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 20. ledna 2023 (POZOR, žádost nelze poslat z datové schránky právnické osoby),    
 • pro 2. kolo osobně lze žádost podat nejpozději v den uzavření seznamu voličů do 16:00 hodin, tj. nejpozději dne 25. ledna 2023 do 16:00 hodin

V žádosti má občan (volič) možnost si zvolit:

 • zda si voličský průkaz převezme osobně na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, zvýšené přízemí vpravo, dveře č. 182 a č. 184
 • zda voličský průkaz převezme jiná osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, zvýšené přízemí vpravo, dveře č. 182 a č. 184 
 • zda má Magistrát města Hradec Králové zaslat voličský průkaz na adresu, kterou volič přesně uvede v žádosti (včetně PSČ)

POZOR!

Magistrát města Hradec Králové využívá k doručování na území ČR služeb České pošty a neručí za pozdní nebo chybné (ne)doručení zásilky tímto poskytovatelem služeb. 

Volič bere na vědomí, že podle § podle § 33 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republiky voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.


Převzetí voličského průkazu pro volby prezidenta republiky v roce 2023:

Prvním dnem, kdy je možné voličský průkaz převzít osobně, je 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 29. prosince 2022.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání voličského průkazu může požádat občan České republiky, který druhým dnem voleb (14. ledna 2023) dovrší věku 18 let a je zapsán do stálého seznamu voličů v Hradci Králové.

Občan s omezenou svéprávností pro výkon volebního práva si o vydání voličského průkazu požádat nemůže.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odpověď naleznete v bodech 4, 5, 8, 9, 10 a 12.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odpověď naleznete v bodech 4, 5, 8, 9, 10 a 12.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Podání žádosti o vydání voličského průkazu. 

O vydání voličského průkazu lze požádat u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů (dle místa trvalého pobytu žadatele) nebo u zastupitelského úřadu, který vede zvláštní seznam voličů. Vydání voličského průkazu poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi, zastupitelský úřad poznamená vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi. 

Převzetí voličského průkazu. 

Převzetí voličského průkazu lze provést pouze u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele nebo u zastupitelského úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou vyznačeny pro první a druhé kolo volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Rovněž je mohou voliči zaslat na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu.  

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové Odbor správní, pravé křídlo, zvýšené přízemí, čísla kanceláří 182, 182A, 183 a 184 


Úřední hodiny: 

pondělí, středa   8:00 – 17:00 h (poslední lístek na vyvolávacím systému je vydán v 16:30)

úterý, čtvrtek      8:00 – 14:00 h (poslední lístek na vyvolávacím systému je vydán v 13:30)

Hniková Romana             kancelář č. 183      tel.: 495 707 479,    e-mail: romana.hnikova@mmhk.cz

Horáková Iveta DiS.         kancelář č. 182A    tel.: 495 707 487,     e-mail: iveta.horakova@mmhk.cz

Tomášková Milena          kancelář č. 182A     tel.: 495 707 477,    e-mail: milena.tomaskova@mmhk.cz

Šedivková Hana DiS.        kancelář č. 183      tel.: 495 707 473,     e-mail: hana.sedivkova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti o vystavení voličského průkazu je občan povinen prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (musí však dojít k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby)

Při převzetí voličského průkazu je občan povinen prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (musí však dojít k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby)

Při převzetí voličského průkazu jinou osobou je tato osoba povinna:

 • prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (musí však dojít k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby)
 • předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1) Za podání žádosti o vydání voličského průkazu se neplatí žádný správní poplatek.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek      

2) Za převzetí voličského průkazu se neplatí žádný správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Veškeré termíny a lhůty se řídí zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci k převzetí voličského průkazu je jiná osoba, která prokáže svou totožnost a současně se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, který požádal o vydání voličského průkazu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po žadateli nejsou pro vydání a převzetí voličského průkazu požadovány jiné činnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné podat Magistrátu města Hradec Králové

podle § 33 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v roce 2023 dnem vyhlášení voleb:        

 • v případě listinného podání musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 6. ledna 2023. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek
 • v případě elektronického podání prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (voliče) musí být žádost doručena rovněž nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 6. ledna 2023 (POZOR, žádost nelze poslat z datové schránky právnické osoby),    
 • osobně lze žádost podat nejpozději v den uzavření seznamu voličů do 16:00 hodin, tj. nejpozději dne 11. ledna 2023 do 16:00 hodin 
 • pro 2. kolo v případě listinného podání musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 20. ledna 2023. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek
 • pro 2. kolo v případě elektronického podání prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (voliče) musí být žádost doručena rovněž nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději dne 20. ledna 2023 (POZOR, žádost nelze poslat z datové schránky právnické osoby),    
 • pro 2. kolo osobně lze žádost podat nejpozději v den uzavření seznamu voličů do 16:00 hodin, tj. nejpozději dne 25. ledna 2023 do 16:00 hodin 

V žádosti má občan (volič) možnost si zvolit:

 • zda si voličský průkaz převezme osobně na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, zvýšené přízemí vpravo, dveře č. 182 a č. 184
 • zda voličský průkaz převezme jiná osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, zvýšené přízemí vpravo, dveře č. 182 a č. 184 
 • zda má Magistrát města Hradec Králové zaslat voličský průkaz na adresu, kterou volič přesně uvede v žádosti (včetně PSČ)

POZOR!

Magistrát města Hradec Králové využívá k doručování na území ČR služeb České pošty a neručí za pozdní nebo chybné (ne)doručení zásilky tímto poskytovatelem služeb. 

Převzetí voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 je možné převzít osobně nejdříve dne 29. prosince 2022, tj. 15 dnů přede dnem voleb.

V žádosti má občan (volič) možnost si zvolit, zda má Magistrát města Hradec Králové zaslat voličský průkaz na adresu, kterou volič přesně uvede v žádosti (včetně PSČ).


Lze si provést internetovou rezervaci pro požadovanou službu - zde, která je však platná pouze v období definovaném příslušnými zákony před příslušnými volbami. Vyvolávací systém je pro agendu Voličské průkazy v jiném období nepřístupný.  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

Vyhláška MV č. 294/2012 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Vyhláška MV č. 233/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Vyhláška MV č. 152/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Vyhláška MV č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Není stanoveno

22. Další informace

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OS1 - Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 03. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 05. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno