Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize nebo ve sbírce listin

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

085

2. Kód

08.009

3. Pojmenování (název) životní situace

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize nebo ve sbírce listin

4. Základní informace k životní situaci

Podle § 25 odst. 1 vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se prování zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, se potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize vydá na základě žádosti a po prokázání, že osoba uplatňuje nárok v cizině nebo stanoví-li tak zvláštní zákon.

Podle § 8a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, matriční úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Při žádosti o vydání potvrzení z matriční knihy je oprávněna jednat fyzická osoba, která uplatňuje svůj nárok v cizině.

Při žádosti o vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12.1958

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • člen její rodiny – tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec
 • zmocněnec
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným (matriční knihy vedené těmito církvemi do  31.12.1949)
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (osobně či písemně) na příslušný matriční úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žadatel by se měl obrátit na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správní, oddělení matrik – Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408

V úředních hodinách:

pondělí a středa   8,00 až 17,00

úterý a čtvrtek      8,00 až 14,00    

Celé jméno
Pracovní zařazení
Telefon
Email
Soukupová Zuzana
vedoucí oddělení
495707500, 607056679
Zuzana.Soukupova@mmhk.cz
Eliášová Jana
matrikář
495707502
Jana.Eliasova@mmhk.cz
Holíková Lucie
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707457
Lucie.Holikova@mmhk.cz
Chlíbková Kateřina
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707501
Katerina.Chlibkova@mmhk.cz
Novotná Jana
matrikář
495707504
Jana.Novotna@mmhk.cz
Svobodová Jana
matrikář
495707505
J.Svobodova@mmhk.cz
Suchá Michaela
matrikář
495707494
Michaela.Sucha@mmhk.cz
Šebelová Kateřina
matrikář
495707503
Katerina.Sebelova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba předložit:

 • platný doklad totožnosti,
 • veřejnou listinu, ze které je patrno, že osoba, která požaduje potvrzení je oprávněnou osobou
 • doklad, kterým žadatel prokazuje, že potvrzení je potřebné pro uplatnění jeho nároku v cizině

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v položce 3 písm. a) se za vydání potvrzení vybírá správní poplatek ve výši 50 Kč (v hotovosti) - za každou i započatou stránku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • Magistrát města Hradec Králové, odbor správní – oddělení matrik, Československé armády 408, 50200 Hradec Králové, tel: 495 707 500 – 505          

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 10. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 04. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno