Registrované partnerství

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

088

2. Kód

08.011

3. Pojmenování (název) životní situace

Registrované partnerství

4. Základní informace k životní situaci

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.

Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, může do partnerství vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Podle § 4 odst. 3 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Podle § 4 odst. 4 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

 • nedosáhla věku 18 let,
 • má omezenou svéprávnost v této oblasti,
 • již dříve uzavřela manželství, již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství a předložit vyplněný a podepsaný dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství, včetně potřebných dokladů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Podle § 13a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, je příslušný k zápisu partnerství registrující matriční úřad. Osoby, vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem registrujícího matričního úřadu. Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém správním obvodu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor  správní, oddělení matriky, Československé armády 408, hlavní budova magistrátu města, zvýšené přízemí vpravo, u úředních  hodinách

 • pondělí a středa – 8,00 až 17,00 hod
 • úterý a čtvrtek    – 8,00 až 14,00 hod

 

Celé jméno
Pracovní zařazení
Telefon
Email
Soukupová Zuzana
vedoucí oddělení
495707500, 607056679
Zuzana.Soukupova@mmhk.cz
Eliášová Jana
matrikář
495707502
Jana.Eliasova@mmhk.cz
Holíková Lucie
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707457
Lucie.Holikova@mmhk.cz
Chlíbková Kateřina
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707501
Katerina.Chlibkova@mmhk.cz
Novotná Jana
matrikář
495707504
Jana.Novotna@mmhk.cz
Svobodová Jana
matrikář
495707505
J.Svobodova@mmhk.cz
Suchá Michaela
matrikář
495707494
Michaela.Sucha@mmhk.cz
Šebelová Kateřina
matrikář
495707503
Katerina.Sebelova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

§ 33 zákona o matrikách

Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k dotazníku ke vstupu do partnerství připojit

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel") o místě trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera 8a).

§ 34  odst. 1 zákona o matrikách

Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené v § 33 zákona o matrikách, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.


§ 34 zákona o matrikách odst. 2

Doklady uvedené v § 33 písm. c) a d) zákona o matrikách nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.


§ 35 odst. 1  zákona o matrikách

Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k dotazníku o vstupu do registrovaného partnerství připojí

a) rodný list,

b) doklad o státním občanství,

c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,

d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,

f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,

g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,

h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,

i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.


§ 35 odst. 2 zákona o matrikách

Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství nebo vznikem partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky 10a). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Uzavření registrovaného partnerství nepodléhá správnímu poplatku pokud je partnerství uzavřeno mezi osobami, které mají TP na území České republiky. 

Poplatky:

 1. vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč.
 2. vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč.
 3. Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Doklad o registrovaném partnerství je vystaven zpravidla do14 dnů po uzavření registrovaného partnerství.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příslušný matriční úřad vydá doklad o partnerství fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření partnerství je nutné požádat o výměnu občanského průkazu, cestovního dokladu a řidičského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství ve změní pozdějších předpisů a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 10. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 04. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno