Trvalý pobyt - Hlášení (změna) místa trvalého pobytu

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

017

2. Kód

08.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Trvalý pobyt - Hlášení (změna) místa trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy (úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce),

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,

 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě změny místa trvalého pobytu občan hlásí místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; předkládá vyplněný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", doklad totožnosti a doklad opravňující přihlášení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu,

 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Odbor správní, pravé křídlo, zvýšené přízemí, čísla kanceláří 182, 182A, 183 a 184 


Úřední hodiny:

pondělí, středa   8:00 – 17:00 h

úterý, čtvrtek      8:00 – 14:00 h 


Hniková Romana            kancelář č. 183      tel.: 495 707 479,    e-mail: romana.hnikova@mmhk.cz 

Horáková Iveta DiS.          kancelář č. 182A   tel.: 495 707 487,    e-mail: iveta.horakova@mmhk.cz 

Tomášková Milena           kancelář č. 182A   tel.: 495 707 477,    e-mail: milena.tomaskova@mmhk.cz 

Šedivková Hana DiS.         kancelář č. 183      tel.: 495 707 473,    e-mail: hana.sedivkova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),

 • prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou např. platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz,  předložení pouze rodného listu není dostatečné k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby,

 • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Doplnění a vysvětlení:

Doložit oprávnění užívat byt či dům (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování – u bytů družstevních a soukromých s aktuální doložkou družstva či majitele domu o platnosti nájemní smlouvy).

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (vlastník, osoba, která je ve smlouvě uvedena jako nájemce nemovitosti), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu - své oprávnění k poskytnutí souhlasu musí i tato osoba doložit dokumenty uvedenými výše (výpis z katastru, nájemní smlouva...). Oprávněná osoba nedokládá vlastnické či jiné užívací právo k objektu nebo jeho části v případě, že ohlašovna může ověřit existenci tohoto práva veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

V případě předložení podnájemní smlouvy musí být předložen i písemný souhlas vlastníka nemovitosti s uzavřením podnájemní smlouvy (ust. § 2274 a § 2275 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, rodný list, doklad o státním občanství, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady – rodné listy dětí do 15 let, apod.)

Občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, rodný list, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady – rodné listy dětí do 15 let, apod.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti nebo bezhotovostně (pomocí platební karty) přímo na přepážce ohlašovny. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.  

Správní poplatky je třeba uhradit před provedením požadovaného úkonu. V případě, že nebude příslušný správní poplatek uhrazen, nebude příslušný úkon ohlašovnou proveden.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Na ohlašovně trvalých pobytů Magistrátu města Hradec Králové za zápis prováděn ihned a občan si tak může ihned požádat o vydání nového občanského průkazu (v případě zájmu je hned přeposílán na úsek osobních dokladů pod stejným číslem z vyvolávací systému, na které byl odbaven na ohlašovně trvalých pobytů - postačí si na internetu rezervovat pouze termín na změnu trvalého pobyt.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny, nicméně doporučujeme občanovi adresu nového trvalého pobytu sdělit:

 • svému zaměstnavateli/ škole,
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně,
 • dodavateli elektrické energie,
 • majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu úřadu,
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 • dalším příslušným úřadům (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Lze si provést internetovou rezervaci termínu pro zajištění požadované služby - zde

Pro jeden úkon (změna pobytu TP jednoho občana) by měla být jedna rezervace, přičemž u vícečlenných rodin doporučujeme dvě internetové rezervace po sobě jdoucích termínů a při příchodu si je na vyvolávacím systému doplnit dalšími pořadovými lístky tak, aby lístek z vyvolávacího systému měl každý člen rodiny. Na přepážce ohlašovny bude rodina odbavena najednou.   

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny; ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu lze podat odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OS1 - Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Oldřich Kašpar
e-mail: Oldrich.Kaspar@mmhk.cz
telefon: 495707474

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 07. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 01. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.