Trvalý pobyt - Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

129

2. Kód

08.018

3. Pojmenování (název) životní situace

Trvalý pobyt - Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

4. Základní informace k životní situaci

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kdo ukončuje místo trvalého pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,

 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu,

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemné sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky oznámené ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu České republiky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis; to neplatí v případě, pokud ukončení podepíše před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Sdělení může být též zasláno formou datové zprávy a podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo dodáno prostřednictvím datové schránky. Pokud je žádost zasílána poštou nebo datovou schránkou, je třeba, aby byla k žádosti přiložena kopie potvrzení o zaplacení správního poplatku při respektování pokynů uvedených v bodě 12.  

Dokud nebude správní poplatek uhrazen, trvalý pobyt občana na území České republiky nebude možné ukončit . V tomto případě bude ve správním řízení žádost zastavena pro nesplnění jedné ze zákonných podmínek. Po předchozí e-mailové dohodě (kontakty - viz bod 9) je možné správní poplatek za ukončení trvalého pobytu na území ČR uhradit i bezhotovostně převodem na účet. Další informace – viz bod 12.  

8. Na které instituci životní situaci řešit

Občan sdělí písemně své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

 • v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.:

  • na obecním úřadu,

  • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, nebo

 • v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Odbor správní, pravé křídlo, zvýšené přízemí, čísla kanceláří 182, 182A, 183 a 184 


Úřední hodiny:

pondělí, středa   8:00 – 17:00 h

úterý, čtvrtek      8:00 – 14:00 h 


Hniková Romana            kancelář č. 183      tel.: 495 707 479,    e-mail: romana.hnikova@mmhk.cz 

Horáková Iveta DiS.          kancelář č. 182A   tel.: 495 707 487,    e-mail: iveta.horakova@mmhk.cz 

Tomášková Milena           kancelář č. 182A   tel.: 495 707 477,    e-mail: milena.tomaskova@mmhk.cz 

Šedivková Hana DiS.         kancelář č. 183      tel.: 495 707 473,    e-mail: hana.sedivkova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • sdělit tuto skutečnost písemně; sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu); pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,

 • prokázat totožnost občanským průkazem, popř. cestovním dokladem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje standardizovaný tiskopis; sdělení je realizováno volnou formou.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč; za podání žádosti na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300 Kč.

V případě, že správní poplatek nebude uhrazen, nebude realizováno ukončení trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel.


Veškeré správní poplatky je třeba uhradit před provedením požadovaného úkonu. V případě, že nebude příslušný správní poplatek uhrazen, nebude příslušný úkon ohlašovnou proveden, zahájená správní řízení budou zastavena pro nesplnění jedné ze zákonných podmínek. Po předchozí e-mailové dohodě (kontakty uvedeny v bodě 9) je možné správní poplatek za ukončení trvalého pobytu na území ČR i správní poplatek při žádosti o zrušení trvalého pobytu uhradit i bezhotovostně převodem na účet.

 

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU na území ČR:

Platba v rámci ČR– číslo účtu 19-426511/0100, VS: 23542, 

do zprávy pro příjemce uvést: „Jméno a příjmení – ukončení trvalého pobytu na území ČR“  

Platba ze zahraničí IBAN: CZ3301000000190000426511        

                                    SWIFT(BIC): KOMBCZPPXXX

                                    Variabilní symbol VS: 23542 

do zprávy pro příjemce uvést: „Jméno a příjmení – ukončení trvalého pobytu na území ČR“

POZOR: Při platbě ze zahraničí musí veškeré bankovní poplatky hradit zadavatel platby, nesmí se zaškrtnout, že poplatky hradí příjemce platby!!!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit elektronicky. Sdělení může být též zasláno formou datové zprávy a podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo dodáno prostřednictvím datové schránky. Pokud je žádost zasílána poštou nebo datovou schránkou, je třeba, aby byla k žádosti přiložena kopie potvrzení o zaplacení správního poplatku při respektování níže uvedených pokynů.  

Pro podání žádosti na ohlašovně trvalých pobytů Magistrátu města Hradec Králové si lze i provést internetovou rezervaci termínu zde.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Není stanoveno

22. Další informace

Není stanoveno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OS1 - Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Oldřich Kašpar
e-mail: Oldrich.Kaspar@mmhk.cz
telefon: 495707474

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 07. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 01. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.