Trvalý pobyt - Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

130

2. Kód

08.019

3. Pojmenování (název) životní situace

Trvalý pobyt - Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Ohlašovna rozhodne (ve správním řízení) o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna:

 • z moci úřední, nebo

 • na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (dále jen "navrhovatel"), např. nájemce, provozovatel ubytovny. Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění zákonných podmínek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Z podnětu navrhovatele, popř. z moci úřední.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podá navrhovatel na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tj.:

 • na obecním úřadu,

 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Odbor správní, pravé křídlo, zvýšené přízemí, čísla kanceláří 182, 182A, 183 a 184 


Úřední hodiny:

pondělí, středa   8:00 – 17:00 h

úterý, čtvrtek      8:00 – 14:00 h 


Hniková Romana            kancelář č. 183      tel.: 495 707 479,    e-mail: romana.hnikova@mmhk.cz 

Horáková Iveta DiS.          kancelář č. 182A   tel.: 495 707 487,    e-mail: iveta.horakova@mmhk.cz 

Tomášková Milena           kancelář č. 182A   tel.: 495 707 477,    e-mail: milena.tomaskova@mmhk.cz 

Šedivková Hana DiS.         kancelář č. 183      tel.: 495 707 473,    e-mail: hana.sedivkova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při zrušení údaje o místu trvalého pobytu je navrhovatel povinen:

 • podat písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (vzor žádosti -  viz bod 11. nebo je k dispozici na ohlašovně trvalých pobytů Magistrátu města Hradec Králové),

 • prokázat existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana - zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část,

  • doložit rozsudek o rozvodu (jde-li o rušení pobytu rozvedenému partnerovi),

  • doložit rozsudek určovací žaloby o užívacím právu (pokud proběhlo soudní řízení),

  • doložit potvrzení o odhlášení z plateb spojených s užíváním bytu, předávací protokol bytu-domu…,

 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti,

 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo (nájemní smlouvu), pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí,

 • doložit potvrzení o zaplacení správního poplatku (další informace viz bod 12.).

Upozornění navrhovatel:

Povinnost prokázat důvody ke zrušení TP je na navrhovateli. Ohlašovna nemůže za navrhovatele shromažďovat důkazy, které povedou v důsledku k vyhovění žádosti a tudíž ke zrušení TP dotčené osoby. Správní orgán musí zůstat nestranný (dle SŘ).  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje standardizovaný vzor návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Magistrát města Hradec Králové pro Vás připravil VZOR formuláře Návrh na zrušení TP, který je možné pro podání návrhu použít.

Pro případ, že vlastník nemovitosti přesně nezná, kdo všechno má trvalý pobyt v jeho nemovitosti, může si požádat o výpis občanů přihlášených k trvalému pobytu na adresa vlastníka nemovitosti. Vzhledem k tomu, že adresa trvalého pobytu je vedena na konkrétní adresní místo nemovitosti a nikoli na konkrétní byt v této nemovitosti, může u bytových domů, kde existuje SVJ, požádat o tento výpis statutární orgán daného SVJ (dle pravidel oprávněnosti jednání příslušného SVJ).  

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí navrhovatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč.

Navrhovatel je povinen zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. V případě, že správní poplatek v příslušné výši nebude navrhovatelem uhrazen ani po výzvě správního orgánu, bude správní řízení zastaveno. Pokud je žádost zasílána poštou nebo datovou schránkou, je třeba, aby byla k žádosti přiložena kopie potvrzení o zaplacení správního poplatku při respektování níže uvedených pokynů. Po předchozí e-mailové dohodě (kontakty - viz bod 9) je možné správní poplatek za ukončení trvalého pobytu na území ČR i správní poplatek při žádosti o zrušení trvalého pobytu uhradit i bezhotovostně převodem na účet.

Správní poplatek je možné uhradit přímo na ohlašovně (i platební kartou) nebo bezhotovostně na účet číslo: 19-426511/0100.   


Platba v rámci ČR:

číslo účtu 19-426511/0100, VS: 33707,

do zprávy pro příjemce uvést: „Jméno a příjmení – zrušení TP“  


Platba ze zahraničí:

IBAN: CZ3301000000190000426511

SWIFT(BIC): KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol VS: 33707

do zprávy pro příjemce uvést: „Jméno a příjmení – zrušení TP“  

POZOR: Při platbě ze zahraničí musí veškeré bankovní poplatky hradit zadavatel platby, nesmí se zaškrtnout, že poplatky hradí příjemce platby!!!


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zrušením údaje o místu trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu - občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit elektronicky.

Pro podání návrhu na ohlašovně trvalých pobytů Magistrátu města Hradec Králové si lze i provést internetovou rezervaci termínu zde.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Viz správní řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Není stanoveno

22. Další informace

Není stanoveno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OS1 - Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Oldřich Kašpar
e-mail: Oldrich.Kaspar@mmhk.cz
telefon: 495707474

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 07. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

03. 06. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi údaj o místu trvalého pobytu zrušen. V dokumentu TP na adrese úřadu - informace občanům.pdf je další upozornění pro občany s trvalým pobytem na úřední adrese. Osoba, které je údaj o trvalém pobytu zrušen, je povinna po nabytí právní moci rozhodnutí, požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinného údaje (adresy trvalého pobytu). Na novém občanském průkazu je v adrese trvalého pobytu uvedeno mimo jiné upozornění, že se jedná o adresu úřadu.