Vydání cestovního pasu

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

016

2. Kód

08.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání cestovního pasu

4. Základní informace k životní situaci

Cestovní pas (CP) je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o cestovní doklady vyřizuje odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Hradec Králové, nově také Ministerstvo vnitra ČR (pouze CP vydávané ve zkrácené lhůtě).

Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Lhůty pro vydání cestovního pasu

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů - "STANDARD"

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

 • v pracovních dnech do 24 hodin - "SUPERBLESK", nebo
 • do 5 pracovních dnů - "BLESK" (den podání žádosti se do této lhůty nepočítá).

Jiné cestovní doklady

Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady; podmínky pro jejich vydání stanoví, kromě zákona o cestovních dokladech, příslušná mezinárodní smlouva.


Další informace k cestovním pasům naleznete v této sekci portálu:  06 Úsek tajemnice - 02 Odbor správní - 02 Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel - 02 Cestovní pasy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15, ale až do doby zletilosti, tj. do 18 let musí přijít v doprovodu zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pro snadnější pořízení fotografie doporučujeme rodičům dětí ve věku do 1/2 roku s sebou přinést dětskou autosedačku (tzv. "vajíčko"),
 • za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení práv, může podat žádost opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny; žádost podává místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas (občanovi staršímu 15 let, ale nezletilému).

V případě podání žádosti o vydání cestovního pasu vyjádří výše uvedená oprávněná osoba svůj souhlas podepsáním žádosti svým digitalizovaným podpisem. Rozumí se vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení.


Při podání žádosti o první cestovní pas je třeba VŽDY předložit RODNÝ LIST (originál nebo úředně ověřená kopie) žadatele nebo platný občanský průkaz žadatele (budoucího držitele CP)!!!  


Občan nemusí předkládat fotografii ani vyplňovat žádost o vydání cestovního pasu. Vše bude zpracováno interaktivně na přepážkovém pracovišti včetně pořízení digitální fotografie, otisku prstů a digitalizovaného podpisu.


Od 1. 7. 2011 nelze dle novely zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, provádět zápis dětí do cestovního pasu rodičů. Platnost dosavadních zápisů dětí v cestovních pasech rodičů skončila dnem 26. 6. 2012. Ukončení platnosti zápisu dětí nemá vliv na ukončení platnosti cestovního pasu rodiče.


Převzetí cestovního pasu:


Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.


Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného (např. zahraniční mise, dlouhodobá nemoc v zahraničí) zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu. Podrobnější informace naleznete v bodě 5 sekce životní situace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

 • v České republice žádost o vydání cestovního pasu podává
  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností ORP), v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 (jedná-li se o cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů nebo ve zkrácených lhůtách) 
  • u Ministerstva vnitra ČR - pouze žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách (do 5 pracovních dnů nebo do 24 pracovních hodin) 
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, v zahraničí nelze podat žádost o cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

 

Kde lze cestovní pas převzít:  

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 30 dnů "STANDARD" lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), u které byla podána žádost o jeho vydání nebo u ORP, kterou občan uvedl při podání žádosti jako orgán určený k výdeji nového cestovního pasu.
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů "BLESK" lze převzít u ORP, u které byla žádost podána nebo u Ministerstva vnitra ČR.
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 pracovních hodin "SUPERBLESK" lze převzít pouze u Ministerstva vnitra ČR
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 120 dnů "STANDARD" lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u ORP příslušného k jeho vydání (dle místa trvalého pobytu), pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu

Osoba oprávněná k převzetí vyhotoveného cestovního pasu je povinna dostavit se osobně k převzetí cestovního pasu a prokázat se v souladu se správním řádem na výzvu správního orgánu dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem, rodným listem).

Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00

Odbor správní, pravé křídlo, zvýšené přízemí, čísla kanceláří  175, 176,177,180 a 180A.

Platí pro cestovní pas "STANDARD", "BLESK" a "SUPERBLESK" (u cestovního pasu "SUPERBLESK" lze podat pouze žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 pracovních hodin, nový cestovní pas je možné vyzvednout pouze na MV ČR)

Úřední hodiny:

pondělí, středa  

8:00 – 17:00

úterý, čtvrtek

8:00 – 14:00

pátek

8:00 – 12:00

 

Bažatová Eva                      

tel.: 495707485

Gloserová Helena

tel.: 495707459

Bastlová Martina

tel: 495707480

Halíková Eva

tel.: 495707491

Bc. Čepelková Dominika

tel.: 495707478

Salášková Kateřina, DiS.

tel.: 495707482

Puterková Blanka

tel.: 495707484

Kubánková Petra

tel.: 495707486

Šlencová Šárka 

tel.: 495707483

Špalková Marcela

tel.: 495707488

Vondrusová Dana

tel.: 495707492

Bc. Štěpánová Ilona

tel.: 495707489

 

Ministerstvo vnitra ČR, Na Pankráci 1623/72, Praha 4

(metrem trasa linky C - zastávka Pražského povstání, parkovat lze u OC Arkády Pankrác, vstup do budovy zadním traktem průchodem u cukrárny)

Platí pouze pro cestovní pas "BLESK" a "SUPERBLESK"

Úřední hodiny:

pondělí, středa  

8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00

úterý, čtvrtek

8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00

pátek

8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.), např. platný občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, platný cestovní pas, jiné platné doklady, např. originál rodného nebo oddacího listu), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, např. rodný list nebo občanský průkaz rodiče,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let, poručníkem, opatrovníkem, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti jmenovaným opatrovníkem za občana staršího 15 let, kterému jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv a umožňuje to rozsah jeho působnosti, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklad schválený soudem prokazující oprávněnost zastupování k podání žádosti členem domácnosti za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • odůvodnění žádosti o vydání dalšího cestovního pasu, pokud občan již držitelem platného cestovního pasu je a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Dále je třeba předložit:

 • původní cestovní doklad držitele (i neplatný); byl-li vydán
 • při vydání prvního pasu a nebyl-li vydán doklad totožnosti, může si úřad vyžádat osvědčení o státním občanství žadatele a to v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o státním občanství žadatele. K případnému vystavení osvědčení o státním občanství krajským úřadem je nutné doložit 1) RL dítěte, 2) RL rodičů dítěte, 3) oddací list rodičů dítěte a 4) doklad totožnosti zákonného zástupce

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti - proto se k němu občan musí osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel a v registru obyvatel. 

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let. 

Po pořízení biometrických údajů se žádost zobrazí občanovi ke kontrole a k následnému digitalizovanému podpisu. Podpisem se rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen a příjmení, popřípadě pouze příjmení. Dalším digitalizovaným podpisem občan, popř. jeho zákonný zástupce (poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitel zařízení nebo člen domácnosti) potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován (text v žádosti o vydání cestovního pasu) o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

 

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat výrobci za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vyhotovení cestovního dokladu lze uhradit bezhotovostně (platební kartou) nebo v hotovosti přímo na přepážce při vyřizování žádosti o vydání cestovního dokladu.

 

Za vydání cestovního pasu "STANDARD" ve lhůtě 30 dnů

 - správní poplatek 600,- Kč - občanům starším 15 let - platnost CP je 10 let  

 - správní poplatek 100,- Kč  - občanům ve věku 0-15 let - platnost CP je 5 let 

 

 - správní poplatek 100,- Kč – za převzetí cestovního dokladu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný, než je úřad podání žádosti)– hradí se až v místě převzetí cestovního pasu


Za vydání cestovního pasu "BLESK" ve zkrácené lhůtě - do 5 pracovních dnů (den podání žádosti se do této lhůty nepočítá)

 - správní poplatek 3000,- Kč - občanům starším 15 let - platnost CP je 10 let

 • při podání a převzetí u MV ČR - 3000,- Kč
 • při podání a převzetí u ORP - 3000,- Kč
 • při podání u ORP - 2000,- Kč
 • při převzetí u MV ČR - 1000,- Kč

 - správní poplatek 1000,- Kč - občanům ve věku 0-15 let - platnost CP je 5 let

 • při podání a převzetí u MV ČR - 1000,- Kč
 • při podání a převzetí u ORP - 1000,- Kč
 • při podání u ORP - 500,- Kč
 • při převzetí u MV ČR - 500,- Kč


Za vydání cestovního pasu "SUPERBLESK" ve zkrácené lhůtě - do 24 pracovních hodin

 - správní poplatek 6000,- Kč - občanům starším 15 let - platnost CP je 10 let

 • při podání a převzetí u MV ČR - 6000,- Kč
 • při podání u ORP - 4000,- Kč
 • při převzetí u MV ČR - 2000,- Kč

 - správní poplatek 2000,- Kč - občanům ve věku 0-15 let - platnost CP je 5 let

 • při podání a převzetí u MV ČR - 2000,- Kč
 • při podání u ORP - 1500,- Kč
 • při převzetí u MV ČR - 500,- Kč

 

Poznámka:

Pokud se podává žádost o vydání CP ve zkrácené lhůtě a nový CP se přebírá rovněž u ORP, celý správní poplatek se vybírá najednou při podání žádosti o vydání CP. 

Pokud se nový CP přebírá u MV ČR, na ORP se vybírá zákonem stanovená část správního poplatku při podání žádosti a u MV ČR se vybírá zbylá část správního poplatku před předáním nového CP. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas "STANDARD" se vydává ve lhůtě 30 dnů.

Je-li žádost podaná na zastupitelském úřadě, ve lhůtě 120 dnů. Na zastupitelském úřadě nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě.

Cestovní pas "BLESK" se vydává ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů (den podání žádosti se do této lhůty nepočítá).

Cestovní pas "SUPERBLESK" se vydává ve zkrácené lhůtě do 24 pracovních hodin.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Lze si provést internetovou rezervaci pro požadovanou službu - zde.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

Návod, jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jejích osobních údajů nekorektně, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, může být takové jednání posouzeno jako přestupek; přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)     poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím

b)     neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu

c)     při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu

d)     neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu

e)     neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy

f)      neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem

g)     úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad

h)     požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek

i)      pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst.3

j)      neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji  


Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odst. 1 písm. a) až i) je obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. 

K projednání přestupků podle písm. a), b) a e) až g) příkazem na místě je příslušný také obecní úřad s rozšířenou působností, ministerstvo vnitra a zastupitelský úřad , pokud u nich občan podal žádost o vydání cestovního dokladu.

Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle písm. j) je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přestupky podle písm. c) může projednat v příkazním řízení policie, provádějící kontrolu cestovních dokladů podle § 3 odst. 3 zákona o cestovních dokladech.

 

Za přestupek podle odst. 1 písmeno a) až i) lze uložit pokutu do výše 10 000,- Kč a za přestupek podle odst. 1 písm. j) pokutu do výše 1 000 000,- Kč.

 

Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za neoprávněné zpracování dat v nosiči biometrických údajů udělit pokutu až do výše 10 000 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

1) Může cestovní pas za osobu starší patnácti let převzít někdo jiný?

Nemůže, protože osoba starší patnácti let si s občanským průkazem musí přijít osobně a zkontrolovat si své údaje v novém dokladu s ohledem na ochranu  osobních údajů a svým digitalizovaným podpisem potvrdit jejich správnost. Z důvodu zvláštního zřetele hodného (např. zahraniční mise, dlouhodobá nemoc v zahraničí) může cestovní doklad převzít zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.


2) Může občan ČR podat žádost o cestovní doklad někde jinde než v místě trvalého pobytu?

Na území ČR může občan o svůj cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 30 dnů zažádat pouze osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Ve zkrácené lhůtě může požádat pouze osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) nebo Ministerstva vnitra ČR (MV). Pokud se občan ČR dlouhodobě zdržuje v zahraničí, může o svůj cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 120 dnů zažádat na příslušném zastupitelském úřadu a tam si pas vyzvednout nebo lze pas vyzvednout i u obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. Zastupitelský úřad může předat cestovní pas osobě rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu. Žádost o cestovní pas ve zkrácené lhůtě nelze podat na zastupitelském úřadu.  


3) Je potřeba předložit Rodný list dítěte do 15 let při podání žádosti o vydání cestovního pasu?

Při podání žádosti o vydání prvního cestovního pasu dítěti do 15 let je nutné předložit jeho doklad totožnosti, což je rodný list nebo občanský průkaz (pokud byl OP vydán). 


4) Při podání žádosti z důvodu změny podoby je nutné vrátit stávající cestovní pas?

Ano, v případě, že držitel cestovního pasu změnil podobu, musí při podání nové žádosti odevzdat stávající cestovní pas, který bude protokolárně zneplatněn a skartován. Jinak nelze z tohoto důvodu novou žádost podat. 


5) Je možné, aby za občana mladšího 15 let podal žádost nebo cestovní pas vyzvedl někdo jiný než rodič (např. babička nebo jiná osoba na plnou moc)?

Ne, za občana mladšího 15 let musí jednat pouze zákonný zástupce. Podrobnější informace naleznete v bodě 5 sekce životní situace.  


6) Kdy končí platnost cestovního dokladu?

Platnost cestovního dokladu skončí: 

a) uplynutím doby v něm vyznačené - občan je povinen neplatný cestovní pas vrátit na oddělení osobních dokladů

b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení 

c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana - občan je povinen neplatný cestovní pas vrátit na oddělení osobních dokladů 

d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele CD za mrtvého - občan nebo současný držitel je povinen neplatný cestovní pas vrátit na oddělení osobních dokladů

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OS1 - Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Oldřich Kašpar
e-mail: Oldrich.Kaspar@mmhk.cz
telefon: 495707474

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 08. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 05. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Informace o vyhotovených cestovních pasech naleznete zde. Aktuální fronta.

Skončení platnosti cestovního dokladu 

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené,

 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,

 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,

 • jeho držitel podstatně změnil podobu.

Informace, jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, naleznete zde LETAK_-_Ohlaseni_ztraty_nebo_odcizeni_CD-2019.pdf.

Před cestou do zahraničí 

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů.

Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu držitele na území těchto států platný cestovní doklad.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv; bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji),

 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Výdej údajů z evidence cestovních dokladů

Evidence cestovních dokladů je vedena v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů (AIS ECD) a obsahuje údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích. Tyto údaje byly zpracovány pro účely vydávání cestovních dokladů, k vedení jejich evidence a poskytování údajů v případech stanovených zákonem o cestovních dokladech. Vedou se po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu. Údaje o čísle a druhu vydaného cestovního dokladu se vedou ještě 75 let ode dne úmrtí občana.

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.

- Kdo a za jakých podmínek:

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popř. jména, a příjmení,

 • rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,

 • číslo platného cestovního dokladu,

 • adresu místa trvalého pobytu,

 • rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana; úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Žádost o poskytnutí údajů za občana mladšího 15 let může podat jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může dále podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Žádost lze podat také v elektronické podobě (pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader, verze 9.0 a vyšší). Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

- Poplatky a termíny:

Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50 Kč.

V případě elektronické žádosti adresované Magistrátu města Hradec Králové lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na účet Statutárního města Hradec Králové číslo 19-426511/0100.

Jako variabilní symbol se uvede číslo 23466.

Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení žadatele a doplňující údaj ve formátu: "Jméno a příjmení - výdej údajů z AIS CD".


V případě elektronické žádosti adresované Ministerstvu vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710.

Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo), např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).

První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky; specifický symbol: 43300.

Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.