Vydání občanského průkazu

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

015

2. Kód

08.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené. 

Obsahuje jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, podobu, podpis, biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů) a státní občanství České republiky. 

Občanské průkazy s biometrickými údaji – obsahuje mimo jiné í kontaktní elektronický čip (nachází se na zadní straně občanského průkazu) a nosič biometrických údajů (bezkontaktní čip uvnitř občanského průkazu. V kontaktním elektronickém čipu je zavedeno číslo občanského průkazu, je zde možnost uložení identifikačního certifikátu, umožňujícího uložení zaručeného elektronického podpisu a též možnost zapsání identifikačního osobního kódu, deblokačního osobního kódu, kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a autentizační certifikát společně s jemu odpovídajícími kryptografickými klíči.


Povinnost mít občanský průkaz

Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz. Občan musí požádat o vydání OP nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku.

 

Právo mít občanský průkaz (nemá povinnost mít občanský průkaz)

Státní občan České republiky, který je mladší 15 let, který je omezen ve svéprávnosti nebo který nemá trvalý pobyt na území České republiky.


Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. 

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.


Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech , ve znění pozdějších předpisů. 


TYPY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ


OBČANSKÝ PRŮKAZ (S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI)

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat. Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.
Občanské průkazy vydávané od 2. srpna 2021 se liší od předchozího vzoru tím, že na přední straně v levém horním rohu je uveden kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího státu vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. Na zadní straně je vyobrazen symbol biometrických údajů.


Občanský průkaz

 • vydávaný ve lhůtě do 30 dnů ("STANDARD")
 • vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů ("BLESK") (den podání žádosti se do této lhůty nepočítá)
 • vydávaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne ("SUPERBLESK")

Občanské průkazy s biometrickými údaji se vydávají s platností:

 • občanům mladším 15 let na 5 let
 • občanům starším 15 let (do 69 let) na 10 let
 • občanům starším 70 let na 35 let
 • občanům starším 12 let, u nichž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů obou rukou na 1 rok

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.


DOČASNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ

Dočasný občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů) se vydává pouze:

 • z důvodu technické závady na zařízení zabezpečující zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu s biometrickými údaji na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu, která trvá déle než 7 dnů
 • v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydat občanský průkaz s biometrickými údaji 
 • na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášení nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky

Dočasný občanský průkaz se vydává ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu s dobou platnosti:

 • s dobou platnosti na 5 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan České republiky do dvou měsíců po nabytí českého státního občanství ČR 

K vydání dočasného občanského průkazu musí občan přinést 2 fotografie!!! 


Fotografie pro vydání dočasného občanského průkazu musí mít tyto náležitosti

 • Má hladký povrch a je v barevném provedení. Je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.


ZMĚNY spojené s výrobou nového občanského průkazu 

 • občan nepředkládá fotografii ani formulář, úřední osoba vyhotoví žádost na elektronickém formuláři
 • na občanský průkaz se pořizují biometrické údaje, kterými jsou zobrazení obličeje a otisky prstů zobou rukou
 • na občanský průkaz se nezapisují tituly
 • podanou žádost o občanský průkaz nelze vzít zpět


ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je potřeba hlásit neprodleně. Ztrátu lze hlásit na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na Policii ČR nebo v případě ztráty v zahraničí na pověřeném zastupitelském úřadě („Ambasády ČR“) . Odcizení občanského průkazu lze hlásit na Policii ČR.

Podrobné informace, týkající se ztráty nebo odcizení občanského průkazu, naleznete v zákoně č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá:

 • Občan starší 15 let - předložením dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu (občanský průkaz, rodný list, cestovní pas apod.). 
 • Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – předložením dokladů opravňující zastupování občana
 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven - předložením dokladů opravňující zastupování občana, povinnost předložit rovněž rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
 • Za občana, který dosáhl věku 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci

Upozornění:

K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu

U vydání občanského průkazu s biometrickými údaji je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie, otisků prstů a podpisu.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.                                                            


Dočasný občanský průkaz

Žádost o dočasný OP s platností 2 měsíce od vydání OP je možné požádat pouze do 2 měsíců po nabytí státního občanství ČR a žádost o dočasný OP s platností 5 měsíců od vydání OP lze požádat pouze z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydat občanský průkaz s biometrickými údaji. 

Žadatel musí v tomto případě spolu s vyplněnou žádostí předložit 2 stejné fotografie současné podoby žadatele

 

Změna údajů

Změny údajů zapsaných v občanském průkazu se neprovádějí, je nutno vždy podat žádost o vydání nového občanského průkazu.  


Občanský průkaz převezme:  

 • občan starší 15 let     
 • zákonný zástupce, pěstoun, poručník, opatrovník, osoba, které byl občan svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení vyžadující okamžitou pomoc (pro občana mladšího 15 let)
 • opatrovník občana nebo člen domácnosti, jehož oprávnění zastupování držitele občanského průkazu bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (viz výše).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji se podává: 

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy
 • u Ministerstva vnitra ČR (MV) lze podat žádost pouze o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin
 • u Organizačního útvaru Ministerstva zahraničních věcí (pouze u pověřeného zastupitelského úřadu, nepůjde o všechny zastupitelské úřady, seznam pověřených zastupitelských úřadů bude zveřejněn) - půjde až po 1. lednu 2025 

Žádost o vydání OP ve zkrácené lhůtě lze podat na MV ČR na adrese: Na Pankráci 1623/72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání). 

Na pověřených zastupitelských úřadech tato možnost nastane od 1. ledna 2025 (bez možnosti žádat o občanský průkaz ve zrychleném režimu).

 

Žádost o vydání dočasného občanského průkazu se podává pouze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy.


Převzetí občanského průkazu

Občanský průkaz typu STANDARD (do 30 dnů) lze převzít u ORP, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo u jiného ORP, který občan uvedl při podání žádosti (v případě převzetí občanského průkazu u jiného ORP podléhá toto převzetí správnímu poplatku ve výši 100,- Kč), toto místo je závazné a nelze jej dodatečně měnit

Občanský průkaz typu BLESK (do 5 pracovních dnů) lze převzít u ORP, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo na Ministerstvu vnitra ČR, toto místo je závazné a nelze jej dodatečně měnit.

Občanský průkaz typu SUPERBLESK (do 24 hodin) lze převzít POUZE NA MINISTERSTVU VNITRA ČR.


Dočasný občanský průkaz (bez SČÚ) lze převzít pouze u ORP, u kterého byla podána žádost.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00

Odbor správní, pravé křídlo, zvýšené přízemí, čísla kanceláří  175, 176,177,180 a 180A.

Platí pro občanský průkaz s biometrickými údaji "STANDARD", "BLESK" a "SUPERBLESK" i pro dočasný občanský průkaz (bez SČÚ). U OP s biometrickými údaji typu "SUPERBLESK" lze podat pouze žádost o vydání OP ve zkrácené lhůtě do 24 pracovních hodin, nový OP je možné vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra ČR).

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa  

8:00 – 17:00 (po 16:45 pouze internetové rezervace)

úterý, čtvrtek

8:00 – 14:00 (po 13:45 pouze internetové rezervace)

pátek

8:00 – 12:00

 

Bažatová Eva                      

tel.: 495707485

Gloserová Helena

tel.: 495707459

Bastlová Martina

tel:  495707480

Halíková Eva

tel.: 495707491

Bc. Čepelková Dominika

tel.: 495707478

Salášková Kateřina, DiS.

tel.: 495707482

Puterková Blanka

tel.: 495707484

Kubánková Petra

tel.: 495707486

Šlencová Šárka

tel.: 495707483

Špalková Marcela

tel.: 495707488

Vondrusová Dana

tel.: 495707492

Bc. Štěpánová Ilona

tel.: 495707489

 

Ministerstvo vnitra ČR, Na Pankráci 1623/72, Praha 4

(metrem trasa linky C - zastávka Pražského povstání, parkovat lze u OC Arkády Pankrác, vstup do budovy zadním traktem průchodem u cukrárny)

Platí pouze pro občanský průkaz typu "BLESK" a "SUPERBLESK"


Úřední hodiny:


pondělí:     8:00 - 11:00,     technologická pauza pro dezinfekci prostor,     13:00 - 17:00

úterý:         8:00 - 11:00,     technologická pauza pro dezinfekci prostor,     13:00 - 16:00

středa:       8:00 - 11:00,     technologická pauza pro dezinfekci prostor,     13:00 - 17:00

čtvrtek:      8:00 - 11:00,     technologická pauza pro dezinfekci prostor,     13:00 - 16:00

pátek:        8:00 - 11:00,     technologická pauza pro dezinfekci prostor,     12:00 - 14:00


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

PŘEDKLÁDANÉ DOKLADY MUSÍ BÝT PLATNÉ, V ORIGINÁLE, OVĚŘENÉM OPISE NEBO OVĚŘENÉ KOPII !!!


Jedná-li se o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji:

 • doklady stanovené zákonem, popř. další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (rodný list, doklad o rodinné stavu, doklad potvrzující změnu v údajích trvalého pobytu, rozhodnutí soudu)
 • žadatel o vydání občanského průkazu se musí dostavit osobně (není-li výše uvedeno jinak), do věku 15 let společně se zákonným zástupcem (rodičem)
 • žadatel, jemuž byl vydán dočasný občanský průkaz předkládá při podání žádosti rovněž dočasný občanský průkaz 

Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu:

 • žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu předložit 2 stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu
 • žadatel předloží vyplněnou žádost o vydání dočasného občanského průkazu, kterou žadatel zkontroluje a vlastnoručně podepíše
 • doklady stanovené zákonem (viz. níže), popř. další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti a údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit

 1. rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství ČR, rovněž doklad o státním občanství ČR nebo
 2. cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 3. pokud je žadatel o vydání prvního občanského průkazu omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydaní občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit platné rozhodnutí o omezení svéprávnosti
 4. občanský průkaz jednoho z rodičů (zákonných zástupců) v případě žádosti občana mladšího 15 let

 Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu nabyl státní občanství ČR prohlášením nebo udělením, je povinen při podání žádosti předložit

 1. rodný list  
 2. doklad o státním občanství ČR

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území ČR, je povinen při podání žádosti předložit

 1. rodný list a doklad o státním občanství ČR, nebo
 2. cestovní pas

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, předkládá osoba podávající žádost za žadatele

 1. rodný list žadatele a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství ČR, rovněž doklad o státním občanství ČR nebo cestovní pas žadatele (jemuž má být občanský průkaz vydán)
 2. rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
 3. občanský průkaz nebo cestovní doklad (včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem opatrovníka, či jiného zákonného zástupce 
 4. veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz.

Pokud není možné dosavadní občanský průkaz při podání žádosti doložit, je povinnost při podání žádosti předložit

 1. rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství ČR, rovněž doklad o státním občanství ČR
 2. průkaz totožnosti, průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, umožňující identifikovat tohoto žadatele a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství ČR
 3. potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu (potvrzení vydaná do 30. 7. 2021)

Při změně některého z údajů zapsaném v občanském průkazu je třeba předložit

 1. dosavadní občanský průkaz
 2. doklad o změně údaje nebo doklad potvrzující nový údaj  (potvrzení vydaná do 30. 7. 2021)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vyplní úřední osoba elektronicky na elektronickém formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Občan potvrdí správnost údajů podpisem na podpisovém zařízení.


Formulář žádosti o vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů) je připraven v papírové podobě k vyzvednutí ne našem úřadu nebo je připraven ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR  ve formátu xlsx (Žádost o vydání dočasného občanského průkazu). Tento formulář si žadatel může vyplnit předem před příchodem na obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Formulář žádosti Poskytování údajů z evidence občanských průkazů občanům je připraven v papírové podobě k vyzvednutí ne našem úřadu nebo je připraven ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR  ve formátu docx. (Žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů). Tento formulář si žadatel může vyplnit předem před příchodem na obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Formulář žádosti Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí z evidence občanských průkazů  je připraven v papírové podobě k vyzvednutí ne našem úřadu nebo je připraven ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR  ve formátu docx. (Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí z evidence občanských průkazů). Tento formulář si žadatel může vyplnit předem před příchodem na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

občanům, kteří dosáhly věku 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra                                      Kč 1.000
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností         500
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u ORP         500

občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra                                       500 
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností         250
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u ORP         250
   

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

občanům, kteří dosáhly věku 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra                                       Kč 500 
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností         Kč 250
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána  u ORP         250
 • při podání žádosti a převzetí u stejného ORP                                                 Kč 500

 

občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra                                        300
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností         200 
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u ORP         100
 • při podání žádosti a převzetí u stejného ORP                                                  300

 

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 • občanům, kteří dosáhly věku 15 let        Kč 200
 • občanům mladším 15 let                          Kč 100


Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji občanovi mladšímu 15 let             Kč 100

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji občanovi, který dosáhl věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky  Kč 200


Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený      Kč 200


Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu      Kč 200


Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy      Kč 200


Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu        Kč 200


Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti (u jiného úřadu, než byla podána žádost)       Kč 100


Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu           zdarma


Služby zastupitelských úřadů budou účinné od 1.ledna 2025!!

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu u zastupitelského úřadu s převzetím                         u stejného zastupitelského úřadu    

 • u občanů, kteří dosáhly věku 15 let                                  Kč 500
 • u občanů mladších 15 let                                                   Kč 300

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu u zastupitelského úřadu s převzetím u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 • u občanů, kteří dosáhly věku 15 let                                  Kč 300
 • u občanů mladších 15 let                                                   Kč 200

Umožnění převzetí občanského průkazu u zastupitelského úřadu, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 • u osob, které dosáhly věku 15 let                                    Kč 200
 • u osob mladších 15 let                                                       Kč 100

 

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.

4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.

5. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.

 

Správní poplatky za vyhotovení občanského průkazu lze uhradit bezhotovostně (platební kartou) nebo v hotovosti přímo na přepážce při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu.

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanské průkazy s biometrickými údaji - "STANDARD" se vydávají ve lhůtě 30 dnů.

Občanské průkazy s biometrickými údaji - "BLESK" se vydávají ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů (den podání žádosti se do této lhůty nepočítá).

Občanské průkazy s biometrickými údaji - "SUPERBLESK" se vydávají ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne.

Občanské průkazy s biometrickými údaji na pověřeném zastupitelském úřadě se vydávají ve lhůtě 120 dnů. (až od 1.ledna 2025)

 

Dočasný občanský průkaz – se vydává ve lhůtě do 5 pracovních dnů. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií (např. státní občanství, rodné číslo, jméno a příjmení, omezení způsobilosti k právním úkonům, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu).

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Státní občanství lze prokázat i platným cestovním pasem.

Potvrzení, vydaná obecním úřadem, matričním úřadem (potvrzení o změně trvalého pobytu, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu), jsou evidované doklady. Tyto doklady je občan povinen vrátit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při převzetí nového občanského průkazu.

 

Doba platnosti občanského průkazu s biometrickými údaji

1 rok osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou

5 let osobě do 15 let, 

10 let osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let

35 let osobě, která dosáhla věku 70 let.

 

Skončení platnosti občanského průkazu

a) uplynutím doby v něm uvedené

b) ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

d) ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky

e) pozbytím státního občanství České republiky

f) úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého

g) převzetím nového občanského průkazu, nebo

h) odevzdáním nalezeného občanského průkazu (pokud jeho platnost neskončila podle písmene b)

 

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne

a) ohlášení změny místa trvalého pobytu

b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení

c) nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu

d) změny pohlaví

 

Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne

- uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství

- úmrtí manžela nebo partnera

- nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství, prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze si provést internetovou rezervaci pro požadovanou službu - zde.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

1. Osoba, která nesplnila povinnost stanovenou zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 odst. 1 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech tím, že

a) úmyslně poškodí, zničí, nebo zneužije občanský průkaz 

b) poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle § 39 písm. a)

c) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b)

d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu podle § 39 písm. c)

e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e)


2. Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme.

a) do 30 dnů od dovršení 15 let nepožádá o vydání občanského průkazu

b) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,


3. Držitel občanského průkazu, osoba podle § 67, která jedná ze osobu mladší 15 let nebo osoba podle § 68, která jedná ze osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší povinnost chránit občanský průkaz podle § 37 odst. 5 písm. a) -  před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo nebezpečím zneužití 

b) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f)

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:

 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (např. po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popř. jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy

f) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

g) prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož nahlásil ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,


Za přestupek lze uložit pokutu do výše

 1. 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 nebo 3, nebo
 2. 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2

Místně příslušným k projednání přestupku je

 1. pověřený úřad, v jehož správním obvodu má pachatel přestupku místo trvalého pobytu
 2. pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl pachatel přestupku naposledy místo trvalého pobytu, nemá-li pachatel přestupku místo trvalého pobytu, nebo
 3. Magistrát města Brna, neměl-li pachatel přestupku nikdy místo trvalého pobytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu zjistit

 Přestupky podle § 65 odst. 1 písm. a) a § 65 odst. 2 a 3 může příkazem na místě projednat pověřený úřad, u něhož občan podal žádost o vydání občanského průkazu.

21. Nejčastější dotazy

1) Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat údaj o rodinném stavu nebo údaj o registrovaném partnerství. Pokud si občan nepřeje tento údaje do občanského průkazu zavádět, údaj se do dokladu nezapíše.


2) Stačí kopie dokládaných dokladů nebo vyfocených v mobilním telefonu?

K podání žádosti o občanský průkazu musíte předkládat vždy originály, ověřené kopie nebo ověřené opisy dokládaných dokumentů a dokladů. Doklady ofocené v mobilu nebo neověřené kopie nestačí.


3) Co musí občan po dovršení 15 let předložit při převzetí prvního občanského průkazu? 

Při převzetí prvního občanského průkazu musí občan po dovršení věku 15 let prokázat svou totožnost. Musí se tedy prokázat originálem svého rodného listu nebo platným cestovním pasem.


4) Může občanský průkaz dítěte vyzvednout jiný rodinný příslušník?

Doklad občana mladšího 15 let musí převzít pouze rodinný zástupce/ opatrovník/ pěstoun/ poručník nebo jiná osoba stanovená zákonem (viz. bod 5).


5) Lze použít občanský průkaz pro vycestování mimo území České republiky?

Ano, občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad v případě cesty do zemí Evropské unie. Nedoporučuje se cestovat do zemí Evropské unie s občanským průkazem, který má ustřižený roh (z důvodu změn údajů uvedených v OP). Takového dokladu jsou v zahraničí považovány za neplatné!


6) Mohu odmítnout pořízení otisků prstů?

Pořídit otisky prstů je povinná součást vyřízení žádosti o občanský průkaz. Existují dva důvody pro nepořízení otisků prstů rukou. Prvním z nich je nízký věk (do 12 let), druhým pak fyzická nemožnost, která brání tomu, aby byly otisky prstů rukou pořízeny. Pokud jde o druhý z uvedených důvodů, ten může být dočasného nebo trvalého charakteru. Jde-li o dočasnou fyzickou nemožnost pořídit otisky prstů, je občanský průkaz vyroben s dobou platnosti 1 rok.

22. Další informace

Ztrátu OP občan hlásí na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na Policii ČR nebo na zastupitelském úřadě (pokud ke ztrátě došlo v zahraničí). Na matričním úřadě již ohlásit ztrátu nelze.

Odcizení OP občan hlásí i na Policii ČR nebo na zastupitelském úřadě (pokud k odcizení došlo v zahraničí).  

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra - Osobní doklady - Neplatné doklady - Ochrana osobních údajů (jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OS1 - Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Oldřich Kašpar
e-mail: Oldrich.Kaspar@mmhk.cz
telefon: 495707474

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 08. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

04. 08. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaceInformace o vyhotovených občanských průkazech naleznete zde.


Evidence občanských průkazů

Údaje o vydaných občanských průkazech a jejich držitelích jsou vedeny v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů po dobu 15 let ode dne skončení platnosti občanského průkazu. Tyto údaje byly zpracovány pro účely vydávání občanských průkazů, k vedení jejich evidence a k poskytování těchto údajů oprávněným subjektům na základě zvláštních zákonů. Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. provedení opravy.


Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
Ministerstvo vnitra ČR poskytne údaje vedené v evidenci občanských průkazů jinému subjektu za podmínek a v rozsahu stanovených jiným právním předpisem nebo na jeho základě.


Poskytování údajů občanům

Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Ministerstvo vnitra poskytne občanovi údaje, které se o něm vedou v evidenci občanských průkazů (s výjimkou biometrických údajů). Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby:


1. písemně

V žádosti občan uvede:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
 • rozsah požadovaných údajů.     

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před úřední osobou obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Ministerstva vnitra a předloží zároveň svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.

Za občana mladšího 15 let může žádost podat zákonný zástupce, popřípadě jiné osoby oprávněné podat žádost o vydání občanského průkazu.

Za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

Za občana staršího 18 let může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.


2. v elektronické podobě
Žádost se podává na tomto formuláři (docx, 26 kB) stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.