Vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, udělení řidičského oprávnění

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

092

2. Kód

08.015

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, udělení řidičského oprávnění

4. Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro udělení řidičského oprávnění.

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění, který má již vydaný řidičský průkaz.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

U mezinárodního řidičského průkazu osoba, která je držitelem řidičského oprávnění  a má již vydaný řidičský průkaz.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro udělení a držení řidičského oprávnění podle § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,

b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,

c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,

d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,

e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,

f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,

h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud  se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

O udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu požádáte osobně na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, předem žádný tiskopis žádosti nepotřebujete.

O vydání mezinárodního řidičského průkazu požádáte osobně na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, kde obdržíte jednoduchý formulář žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V Hradci Králové se obraťte na registr řidičů odboru dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky registru řidičů kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, při splnění předepsaných podmínek.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1/ Pro vydání řidičského průkazu:

- doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole),

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz),

- posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;

2/ Pro vydání mezinárodního řidičského průkazu:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz),

- platný řidičský průkaz žadatele,

- vyplněnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (formulář žádosti obdržíte na úřadu).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o vydání řidičského průkazu předem žádný nepotřebujete, vyhotoví ho přímo pracovnice přepážky registru řidičů na úřadě obce s rozšířenou působností.

Formulář žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu obdržíte na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání nového řidičského průkazu činí 200,- Kč (na pokladně odboru dopravy v Hradci Králové lze uhradit i platební kartou).

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě činí správní poplatek 700, -Kč. Vydání ve zkrácené lhůtě nelze uplatnit u žadatelů o vydání prvního řidičského průkazu.

Správní poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu činí 50,- Kč, na pokladně odboru dopravy v Hradci Králové lze uhradit i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání.

U žádosti o vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě bude průkaz vydán do 5 pracovních dnů od úhrady poplatku 700,- Kč.

Vydání ve zkrácené lhůtě nelze uplatnit u žadatelů o vydání prvního řidičského průkazu.

U mezinárodního řidičského průkazu lze doklad vystavit neprodleně (zpravidla na počkání).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Mezinárodní řidičský průkaz musíte převzít pouze osobně (vyžaduje podpis držitele do průkazu)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 01. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 05. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno