Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací list, doklad o registrovaném partnerství a úmrtní list

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

083

2. Kód

08.007

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací list, doklad o registrovaném partnerství a úmrtní list

4. Základní informace k životní situaci

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) a doklad o registrovaném partnerství vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, vstoupila do partnerství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě rodného a oddacího listu, dokladu o registrovaném partnerství nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad podle § 25 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách vydá matriční doklad:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zmocněncům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad podle § 25 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Matriční úřad podle § 25 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Matriční úřad podle § 25a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách vydá doklad o partnerství:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Pokud požádají o vydání matričních dokladů fyzické osoby prostřednictvím zmocněnce, musí být podpis na žádosti těchto osob úředně ověřený. Plná moc 2018.docx

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat žádost o vydání matričního dokladu a uhradit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správní poplatcích, položka 3 písm. b).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo vstoupila do partnerství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství, registrované partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na zvláštní matriku v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušný matriční úřad.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správní, oddělení matrik – Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408

V úředních hodinách:

pondělí a středa   8,00 až 17,00

úterý a čtvrtek      8,00 až 14,00    

Celé jméno
Pracovní zařazení
Telefon
Email
Soukupová Zuzana
vedoucí oddělení
495707500, 607056679
Zuzana.Soukupova@mmhk.cz
Eliášová Jana
matrikář
495707502
Jana.Eliasova@mmhk.cz
Holíková Lucie
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707457
Luci.Holikova@mmhk.cz
Chlíbková Kateřina
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707501
Katerina.Chlibkova@mmhk.cz
Novotná Jana
matrikář
495707504
Jana.Novotna@mmhk.cz
Svobodová Jana
matrikář
495707505
J.Svobodova@mmhk.cz
Suchá Michaela
matrikář
495707494
Michaela.Sucha@mmhk.cz
Komárková Kateřina
matrikář
495707503
Katerina.Komarkova@mmhk.cz


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předloží:

 • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě
 • veřejnou listinu (například rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit také ověřenou plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při osobním podání žádosti o vydání matričního dokladu lze vše vyřídit na počkání. Při písemném podání žádosti je lhůta 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • Magistrát města Hradec Králové, odbor správní – oddělení matrik, Československé armády 408, 50200 Hradec Králové, tel. 495 707 500 – 505
 • nebo kterýkoliv matriční úřad v  České republice

 

 • pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.
 • úterý a čtvrtek:    8:00 - 12:00 hod., od 12.00 - 14.00 hod. se podávají pouze informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 10. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

10. 07. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno