Ženská příjmení

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

087

2. Kód

08.006

3. Pojmenování (název) životní situace

Ženská příjmení

4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru. Jde-li o cizinku nebo občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině nebo občanku, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka anebo občanku, která je jiné než české národnosti.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem anebo občanem, který je jiné než české národnosti.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.

Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žena

 • cizinka,
 • občanka, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině,
 • občanka, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka a uzavřela manželství nebo partnerství na území České republiky nebo v cizině,
 • občanka, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.

Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je

 • cizincem, který se narodil na území České republiky,
 • občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
 • občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
 • občanem, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí:

 • předložit žádost o užívání ženského příjmení v mužském tvaru
 • doklad totožnosti

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

(nevyplněno)

8. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správní, oddělení matrik – Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408

V úředních hodinách:

pondělí a středa   8,00 až 17,00

úterý a čtvrtek      8,00 až 14,00    

Celé jméno
Pracovní zařazení
Telefon
Email
Soukupová Zuzana
vedoucí oddělení
495707500, 607056679
Zuzana.Soukupova@mmhk.cz
Eliášová Jana
matrikář
495707502
Jana.Eliasova@mmhk.cz
Holíková Lucie
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707457
Lucie.Holikova@mmhk.cz
Chlíbková Kateřina
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707501
Katerina.Chlibkova@mmhk.cz
Novotná Jana
matrikář
495707504
Jana.Novotna@mmhk.cz
Svobodová Jana
matrikář
495707505
J.Svobodova@mmhk.cz
Suchá Michaela
matrikář
495707494
Michaela.Sucha@mmhk.cz
Šebelová Kateřina
matrikář
495707503
Katerina.Sebelova@mmhk.cz


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu je třeba předložit:

 • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru,
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem),
 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky),
 • matriční doklad - rodný list, oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem, pokud není přítomen při osobním podání žádosti, týkající se nezletilého dítěte nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání žádosti není časově omezeno.

Správní orgán je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Výměna osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • Magistrát města Hradec Králové, odbor správní – oddělení matrik, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 500 – 505

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 10. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 04. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno