Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

093

2. Kód

08.016

3. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je držitel průkazu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu kterékoliv obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Doložení všech níže uvedených požadovaných podkladů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Neprodleně oznamte tuto skutečnost kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Odcizení průkazu je nutné ohlásit Policii České republiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V Hradci Králové se obraťte na registr řidičů odboru dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Hradci Králové s pracovníky registru řidičů na odboru dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1/ V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz),

- v případě odcizení dokladu předložte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také kopii oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělení Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.

Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vám vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení nebo zničení řidičského průkazu".

Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na území ČR.

2/ V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz),

- platný řidičský průkaz,

jednu průkazovou fotografii rozměrů 35 x 45 mm (tato se následně vlepuje do vydávaného dokladu mezinárodního řidičského průkazu),

- vyplněnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (formulář žádosti obdržíte na úřadu),

- v případě odcizení dokladu předložte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také kopii oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělení Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o vydání řidičského průkazu předem žádný nepotřebujete, vyhotoví ho přímo pracovník na přepážce registru řidičů.

Formulář žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu obdržíte na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

U vydání řidičského průkazu správní poplatek činí 200, -Kč.

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě činí správní poplatek 700, -Kč.

U vydání mezinárodního řidičského průkazu správní poplatek činí 50,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při podání žádosti o vydání ve zkrácené lhůtě bude průkaz vydán do 5 pracovních dnů od úhrady poplatku 700,- Kč.

U mezinárodního řidičského průkazu může být nový doklad vystaven neprodleně (zpravidla na počkání), ale pouze v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení národního řidičského průkazu (v tomto případě musí být nejdříve vydán řidičský průkaz a na jeho základě pak lze vydat mezinárodní řidičský průkaz).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Stránky Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 01. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 09. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno