Poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P na činnost v oblasti sociálních a souvisejících služeb

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

073

2. Kód

13.019

3. Pojmenování (název) životní situace

Poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P na činnost v oblasti sociálních a souvisejících služeb

4. Základní informace k životní situaci

Na základě Směrnice Zastupitelstva města poskytuje město Hradec Králové finanční podporu na činnost v oblasti sociálních a souvisejících služeb. O tuto finanční podporu lze žádat dle vypsaných dotačních termínů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být právnická a fyzická osoba působící v oblasti sociálních a souvisejících služeb.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup při podání žádosti o dotaci jsou stanoveny Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 2/2009, kterou se stanoví Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům. [PDF, 0,25MB]

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti na příslušném formuláři a v daném termínu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kontakty jsou uvedené na webových stránkách města.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Československé armády 408, levá část budovy, zvýšené přízemí, kancelář č. 25 (pí. Oščiatková, p. Tengler).

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00 hodin, (mimo tyto hodiny po předchozí telefonické domluvě).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Źádost s popisem projektu na určených formulářích spolu s povinnými přílohami (uvedené v žádosti).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro podání žádosti je třeba vyplnit příslušné formuláře, které jsou na webových stránkách města Hradec Králové.

https://www.hradeckralove.org/dotace-pro-oblast-socialnich-sluzeb-podpory-rodin-a-socialni-prevenci/ms-19052/p1=19052

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní a jiné poplatky se neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle uzavřených smluv a dle lhůt stanovených na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Případná finanční podpora musí být vždy řádně vyúčtována dle podmínek smlouvy o poskytnutí finanční podpory.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poskytnutí a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné řízení) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18. Jaké jsou související předpisy

Na přiznání finanční podpory není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí finanční podpory je v kompetenci samosprávných orgánů, tj. rady a zastupitelstva města.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Konkrétní sankce jsou vždy zapracovány do uzavíraných smluv - čl. IV - "Podmínky poskytnutí a čerpání finanční podpory", které jsou jednotné pro všechny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Nejsou známy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

SZ1 - Oddělení koncepcí a sociální péče

26. Kontaktní osoba

Jiří Kotala
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk.cz
telefon: 495707322

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)