Hlášení o produkci a nakládání s odpady

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

104

2. Kód

16.010

3. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

4. Základní informace k životní situaci

Původci odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby) a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny (ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno respektovat zákon č. 25/2008/Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – zejména § 17 odst. 3 a § 18 – přechodná ustanovení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, které byla udělena plná moc pro zastupování v této věci (plnou moc je třeba předložit).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (§ 22) a zákon č. 25/2008/Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při splnění limitních množství odpadů uvedených pod bodem 4 je nutné v určeném termínu (do 15. února následujícího roku)splnit ohlašovací povinnost, a sice podle příloh k ustanovení §22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Jedná se o tyto přílohy:

  • příloha č. 20: Hlášení o produkci a nakládání s odpady (týká se původců odpadů, obcí a oprávněných osob)
  • příloha č. 8: Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady k vyhlášce č.352/2005 Sb., (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) – týká se oprávněných osob provádějících sběr, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů
  • příloha č. 4: Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady k vyhlášce č.352/2008 Sb., 
    (o podrobnostech nakládání s autovraky) – týká se oprávněných osob provádějících sběr a zpracování autovraků, dále sběr a zpracování autovraků včetně sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové, 3. podlaží vpravo, dveře č. 286 referentky oddělení odpadového hospodářství: Ing. Eva Hlásková, tel.: 495 707 657, Ing. Ivana Jansová, tel.: 495 707 659 v úředních hodinách Magistrátu města Hradec Králové: Po, St 8.00 – 17.00 hod, v neúředních dnech pouze po telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře s předepsanými údaji jsou uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 41/2005 Sb., vyhláška č. 294/2005 sb., a vyhláška č. 353/2005 Sb.), dále v příloze č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.

K dispozici jsou na internetové adrese http://odpady.inisoft.cz/.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejedná se o správní řízení, původce a oprávněná osoba ohlášení evidence odpadů za příslušný rok pouze v určeném termínu (do 15. 2. následujícího roku) předá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Tento správní orgán následně zpracovává předané evidence odpadů od jednotlivých původců a oprávněných osob pro Ministerstvo životního prostředí a pro příslušný krajský úřad, a to v termínu do 30. dubna stejného roku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb.

povinnosti a oprávnění obce jsou uvedeny v ust. § 17 tohoto zákona

Povinnosti oprávněné osoby jsou uvedeny v ust. § 18 (sběr a výkup odpadů), § 19 (využívání odpadů), § 20 (odstraňování odpadů), dále v ust. § 36 až § 37e (autovraky), dále ust. § 37f až § 37o (elektrická a elektronická zařízení) tohoto zákona.

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení je uvedeno pro původce i oprávněné osoby v ust. § 39 uvedeného zákona.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

epodatelna@mmhk.cz , datová schránka: bebb2in

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008/Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 383/201 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), nařízení vlády č. 145/2008, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné opravné prostředky, nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, oprávněné k podnikání, která nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost (ust. § 39 odst. 2, § 39 odst. 4, § 39 odst. 5 tohoto zákona).

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Zavolejte: 
Radka Huková, tel.: 495 707 659
Ing. Olga Marková, tel.: 495 707 657

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 09. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. 03. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Postup při předání hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2010 na Magistrát města Hradec Králové ( ORP) nebo do informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Na internetové adrese http://odpady.inisoft.cz/ je spuštěn formulář pro elektronické vyplnění Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2010 a to ve výše uvedeném novém Přenosovém standardu MŽP. Společnost INISOFT s.r.o. zajišťuje provoz těchto internetových stránek pro Ministerstvo životního prostředí na základě uzavřené servisní smlouvy. Použití tohoto formuláře je bezplatné. Výstupem je hlášení v listinné i v elektronické podobě.

Aby bylo podání tohoto hlášení v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., zašlete vyplněné roční hlášení tj. stažený datový soubor nejpozději do 15. února 2010 na Magistrát města Hradec Králové nebo do ISPOP (více informací o ISPOP naleznete na http://www.ispop.cz/).

 

Na Magistrát města Hradec Králové můžete stažený soubor zaslat prostřednictvím datové schránky nebo na elektronickou podatelnu: epodatelna@mmhk.cz (platí pro vlastníky elektronického podpisu).

Upozornění: Pokud patříte mezi původce odpadů a obce (neplatí pro oprávněné osoby = provozovatele zařízení k nakládání s odpady) a rozhodnete se předat hlášení v listinné podobě, prosíme Vás, abyste e-mailem poslali Vámi stažený datový soubor také v el. podobě k dalšímu zpracování na odbor životního prostředí, referentu odpadového hospodářství na email eva.hlaskova@mmhk.czivana.jansova@mmhk.cz. Děkujeme.

 

Změny v hlášení z oblasti životního prostředí v roce 2010 prostřednictvím informačního systému ISPOP

ISPOP je informační systém, který zajišťuje příjem a zpracování vybraných evidencí (ohlašovacích povinností - hlášení) z oblasti životního prostředí.

Provoz informačního systému ISPOP je nařízen §4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Evidence do ISPOP se podávají v elektronické podobě a v příslušném datovém standardu.

Zřizovatelem Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je Ministerstvo životního prostředí, které provozem systému pověřilo CENIA, českou informační agenturu životního prostředí.

ISPOP je „nástupnickým systémem" informačního systému Centrální ohlašovna. Provoz Centrální ohlašovny bude ukončen k 31.12.2009, provoz ISPOP bude zahájen 1.1. 2010.

ISPOP slouží současně jak ohlašujícím subjektům (nejčastěji zemědělské a průmyslové podniky), tak orgánům státní či veřejné správy pověřenými kontrolou, evidencí a zpracováním ohlášených údajů (Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, magistráty a další). ISPOP přijímá hlášení od ohlašovatelů a následně je zpřístupňuje příslušným ověřovatelům stanoveným dle platných právních předpisů.

Kdo je povinen hlásit přes ISPOP?

ISPOP je v souladu s platnou legislativou pro podávání hlášení za rok 2009 určen pro ohlašovatele, kteří mají současně povinnost ohlašovat do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Tato povinnost je vztažena k jednotlivým provozovnám, znamená to, že pokud provozovna spadá do IRZ, všechna hlášení, která naleznete na uvedeném odkazu - http://www.ispop.cz jsou realizována přes ISPOP.

V případě, že provozovna nespadá do režimu IRZ, jsou ohlašovací povinnosti realizovány dle postupu v jednotlivých složkových zákonech.

Provozní podporu ISPOP zajišťují:

CENIA: Telefonní linka: 267 225 290

Podpora agendy IRZ (ohlašovací povinnost do IRZ, zpracování agendy): Telefonní linka: 271 742 304, Helpdesk IRZ: irz.info@cenia.cz .

Všechny důležité informace o ISPOP naleznete na http://www.ispop.cz/.