Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

103

2. Kód

16.009

3. Pojmenování (název) životní situace

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

4. Základní informace k životní situaci

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí mít všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kterým při jejich podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady a současně s nimi nakládají (tzv. původci odpadů).
Nakládáním s nebezpečným odpadem se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. V případě původce odpadů se jedná zejména o shromažďování odpadů do doby jejich předání oprávněné osobě, třídění nebo skladování ve skladě odpadů, jenž jako takový byl zkolaudován.
Při způsobu nakládání s nebezp. odpady skladováním je třeba zpracovat provozní řád skladu odpadů dle přílohy č. 1 skupina A vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a předložit jej společně se žádostí.
Samotná přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu nakládání s nebezpečnými odpady. Na přepravu se vztahují zvláštní právní předpisy např. „ADR“ (silniční doprava), „RID“ (železniční doprava).
Limit nakládání s nebezpečnými odpady v souhrnném množství do 100 tun včetně za kalendářní rok se vztahuje na všechny provozovny na území České republiky daného identifikačního čísla žadatele (původce odpadů) společně. Tzn., že i když samostatná provozovna žadatele nenakládá s nebezpečnými odpady v souhrnném množství do 100 t za rok, ale žadatel v rámci svého identifikačního čísla limit překročí, pak ve věci rozhoduje věcně a místně příslušný krajský úřad.
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí být platný již před počátkem nakládání původce odpadů s nebezpečnými odpady.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, které byla udělena plná moc pro zastupování v této věci (plnou moc je třeba předložit).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady jsou uvedeny v § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj.:
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel má podle § 15 výše citovaného zákona povinnost určit odpadového hospodáře (v opačném případě doporučujeme předložit prohlášení statutárního zástupce, že nemá povinnost určit odpadového hospodáře),
f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů (tj. vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa (adresy) a způsoby nakládání s nimi (např. shromažďování, skladování, využívání, odstraňování).,

dále je třeba žádost potvrdit a podepsat statutárním zástupcem nebo k tomu zmocněnou osobou (a předložit plnou moc)!
V případě, že žadatel nebezpečné odpady skladuje ve skladu odpadů, je třeba předložit provozní řád skladu odpadů vypracovaný dle přílohy č. 1 skupina A vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, předložit kopii kolaudačního rozhodnutí skladu odpadů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na Magistrát města Hradec Králové, nejlépe adresovaného na Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové, 3. podlaží vpravo, dveře č. 286 referentky oddělení odpadového hospodářství: Ing. Eva Hlásková, tel.: 495 707 657, Ing. Ivana Jansová, tel.: 495 707 659 v úředních hodinách Magistrátu města Hradec Králové: Po, St 8.00 – 17.00 hod, v neúředních dnech pouze po telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Kopii podnikatelského oprávnění žadatele a žádost se všemi náležitostmi uvedenými v § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. U způsobu nakládání s nebezpečnými odpady jejich skladováním též provozní řád skladu odpadů zpracovaný dle přílohy č. 1 skupina A vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci, je třeba předložit i platnou plnou moc. Doporučujeme předložit i kopii smlouvy na zajištění likvidace nebezpečných odpadů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je možné osobně vyzvednout na Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové, 3. podlaží vpravo, dveře č. 286.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání Rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady nevybírá správní orgán žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vydá správní orgán rozhodnutí do 30-ti dnů popřípadě do 60-ti dnů ode dne podání (doručení) žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

epodatelna@mmhk.cz, datová schránka: bebb2in

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem je odvolání. Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli, a to k Odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové, prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Může být uložena pokuta až do výše 10 mil. Kč (§ 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy

Jaké náležitosti má mít žádost?
Viz ustanovení § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí být podepsána a potvrzena statutárním zástupcem nebo k tomu zmocněnou osobou a předložena plná moc

22. Další informace

Zavolejte: 
Radka Huková, tel.: 495 707 659
Ing. Olga Marková, tel.: 495 707 657

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 09. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)