Program Antivirus - nebytové prostory


  • 11. květen 2020


Vážení nájemci, 


dovolte, abychom Vás informovali o rozhodnutí Zastupitelstva města Hradec Králové, které se většiny Vás přímo týká. Zastupitelstvo města deklarovalo, že si je vědomo své odpovědnosti vůči občanům města Hradce Králové a v souvislosti s vyhlášením stavu nouze na území České republiky schválilo svým usnesením ZM/2020/626 dne 20. 4. 2020 Program "Antivirus" zahrnující opatření vztahující se mimo jiné i na nájemce a podnájemce nebytových prostor ve vlastnictví města. Zastupitelstvo města výše uvedeným usnesením schválilo rozhodnutí prominout nájemné nájemcům užívajícím ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví města, a to na dobu platnosti vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb, pokud se na ně toto opatření vztahuje. Prominutí náleží těm, kteří k 31.12.2019 nebyli dlužníky města a o prominutí nájemného požádají. Zastupitelstvo města tímto usnesením také schválilo, že obdobně, v rámci jednání s nájemci, budou řešeny žádosti podnájemců. Obdobně v mezích své pravomoci rozhodla o prominutí nájemného také rada města (usnesení č. RM/2020/392 ze dne 27.3.2020).


Na základě výše uvedených usnesení orgánů města, v případě, že jste byli nuceni Vy nebo Vaši podnájemci v důsledku vládních nařízení uzavřít provozovnu, máte možnost podat "Žádost o prominutí nájemného - nebytový prostor - Program "Antivirus" na předepsaném formuláři, který je umístěný pod tímto textem. Víme, že procházíte těžkým obdobím, proto jsme pro Vás připravili také možnost podat žádost elektronicky prostřednictvím Portálu občana. Pokud budete podávat žádost prostřednictvím Portálu občana, všechny přílohy postačí přiložit v kopii. V případě jiného než elektronického podání prostřednictvím Portálu občana a datové zprávy s elektronicky podepsanými soubory je nutné níže připojený formulář vyplnit, vytisknout, podepsat Vámi, případně podnájemci a zaslat v originále na adresu magistrátu města.
Vámi zaslané údaje využijeme při výpočtu finanční částky, která by Vám měla být na nájemném prominuta. Prominutí konkrétní finanční částky budou dle její výše následně znovu schvalovat orgány města. V případě, že orgány města konkrétní finanční obnos schválí, budete o prominutí informováni a obdržíte na příslušné období dobropis.


 Žádost nám prosím zašlete až po skončení vládních opatření, na základě kterých byl Váš provoz zakázán, až Vám bude známo, po jaké období jste byli nuceni Vaši provozovnu uzavřít.

Velice si vážíme spolupráce s Vámi.


Za odbor správy majetku města

Ing. Milan Brokeš

vedoucí odboru Formulář:  Žádost o prominutí nájemného - nebytový prostor - Program "Antivirus"

Uvedený program je určen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající