Program Antivirus II - nebytové prostory


  • 07. prosinec 2020

Žádáme Vás, abyste nám zasílali žádosti až po skončení vládních covidových opatření. 


Aktualita 20.4.2021

V současné době jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva práce a obchodu dvě podpory, které mohou být využity za určitých podmínek i na nájemné, ale nelze je čerpat současně

 

COVID - 21 Žádosti je možné podávat do 31. května 2021 do 16:00 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO- http://najemne.mpo.cz

COVID – 21 je pro nájemce jimž "klesly u provozoven, které jsou předmětem žádosti a spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % (v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 je podmínkou pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020 alespoň o 50 %)".

 

 

COVID - Nepokryté náklady Žádosti je možné podávat do 19. července 2021, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO- http://najemne.mpo.cz

COVID - Nepokryté náklady je pro nájemce, kde  "Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020".
Vážení nájemci, 

Rada města Hradce Králové schválila dne 1. 12. 2020 v rámci opatření programu Antivirus II slevu 50 % z nájemného nájemcům užívajícím ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví města, a to na dobu platnosti vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb, pokud se na ně toto opatření vztahuje, ne však delší než 180 dnů (změna od 16.2.2021). Prominutí náleží těm, kteří k 31.12.2019 nebyli dlužníky města. Žádost je možno podat pouze prostřednictvím Portálu občana. Obdobně, v rámci jednání s nájemci, budou řešeny žádosti podnájemců. O každé žádosti rozhodne Rada města Hradec Králové zvlášť.

 

Odbor správy majetku města na základě usnesení Rady města Hradce Králové ze dne 1. 12. 2020 informuje, že před tím je zapotřebí si dle návodu níže zajistit přihlášení do Portálu občana, neboť podání žádosti v programu Antivirus II je možné pouze elektronicky pro subjekty přihlášené do městského Portálu občana, jiné způsoby podání (osobně na podatelnu, emailem či datovou schránkou bez registrace do Portálu občana) nebudou možné.

 

Do Portálu občana je nutné se přihlásit jednou z autentizačních služeb:

  • Služba MojeID s vyplněným IČO, názvem organizace a adresou organizace  (právnické osoby, fyzické osoby podnikající)
  • Datová schránka s vyplněným IČO, názvem organizace a adresou organizace (právnické osoby, fyzické osoby podnikající)

Standardní podmínkou pro přihlášení do Portálu občana je validovaný (ověřený) účet, který je českou veřejnou správou uznávaný jako platný doklad totožnosti. Přihlášení je možné pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky a MojeID.

 

Do městského Portálu občana je nutné se přihlásit v té "roli" v jaké budete vystupovat vůči našemu úřadu, není například možné si zřídit identitu na fyzickou osobu a podávat formulář jako zástupce právnické osoby.


Žádnou z těchto služeb nelze zřídil plně elektronicky, vždy je nutná Vaše krátká osobní návštěva na příslušném pracovišti CzechPoint. Dále už se vše řeší elektronicky.

Je nutné myslet na to, že celý proces od založení jednotlivých služeb až po jejich zprovoznění může trvat i několik dní! Pracovníci magistrátu vám budou k dispozici, pokud si nebudete vědět rady.


Slevu konkrétní finanční částky bude následně znovu schvalovat orgán města. V případě, že bude sleva schválena, budete o slevě informováni a obdržíte na příslušné období dobropis prostřednictvím Správy nemovitostí Hradec Králové, příspěvkové organizace.


1. ve věcech elektronického podání žádosti (technická podpora)

tel: +420 731 131 101 (Ing. Tereza Voženílková), email: tereza.vozenilkova@mmhk.cz

 

 2. ve věcech týkajících se podmínek programu, vyplnění formuláře

tel: +420 495 707 574 (Ing. Iva Čechová), email: iva.cechova@mmhk.cz, pro nebytové prostory v areálu letiště HK a organizace města (SNHK, TSHK, LSHK,…)

tel: +420 495 707 571 (Jiřina Stejskalová), email: jirina.stejskalova2@mmhk.cz, pro ostatní nebytové prostory ve městě HKVelice si vážíme spolupráce s Vámi.


Za odbor správy majetku města

Ing. Milan Brokeš

vedoucí odboru 
Formulář Antivirus II- nebytové prostory


Uvedený program je určen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající