Dopravní přestupky a přestupky proti občanskému soužití a proti majetku.

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

082

2. Kód

17.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Dopravní přestupky a přestupky proti občanskému soužití a proti majetku.

4. Základní informace k životní situaci

U dopravních přestupků se jedná nejčastěji o porušení  zákona č. 361/2000 Sb. o provozu  na pozemních komunikacích.

U přestupků proti občanskému soužití se jedná nejčastěji o drobné ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví a urážky na cti. U přestupků proti majetku se jedná nejčastěji o krádež, podvod či poškození věci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zpravidla přestupky oznamuje Policie ČR. Oznámit přestupek  však může každý, tedy i např. svědek přestupku, nejčastěji je to však osoba, která byla přestupkem postižena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Došlo-li  ke spáchání výše uvedených přestupků, či jiných přestupků spadajících do kompetence přestupkového oddělení Magistrátu města Hradec Králové, postupuje se podle příslušných  právních předpisů ( viz bod 17).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným podáním oznámení podezření ze spáchání přestupku na konkrétní osobu, kterou může oznamovatel   zaslat  na Magistrát města Hradec Králové, ul. Československé armády 408,  502 00 Hradec Králové;  nebo  osobně  na  odboru správním, oddělení přestupků  Magistrát města Hradec Králové.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:   Oddělení přestupků, odbor správní, zvýšené přízemí v pravé části  budovy Magistrátu města Hradec Králové:

Úřední hodiny:    pondělí, středa              8:00 – 17:00

                           úterý, čtvrtek, pátek      8:00 – 14:00

Písemná  podání:

Podatelna Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  se nachází v levém křídle budovy, ve zvýšeném přízemí.

Úřední hodiny podatelny:

   pondělí, středa              8:00 - 17:00
   úterý, čtvrtek                 8:00 - 15:00
   pátek                             8:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo  jiný doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku (oznámení přestupku není zpoplatněno).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zahájení řízení nejpozději do 60ti dnů od oznámení přestupku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoby, se kterými správní orgán jedná jsou :  podezřelý ze spáchání přestupku (tedy ten , kdo měl přestupek spáchat), poškozený ( tedy ten, kterému vznikla hmotná újma), navrhovatel ( tedy ten, proti kterému byl přestupek spáchán), svědci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Především navrhování důkazů (jména svědků, listinné důkazy apod.)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Každý účastník řízení je v písemném vyhotovení rozhodnutí seznámen se způsobem odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud se předvolaný bez závažných důvodů  nedostaví na výzvu k podání  vysvětlení  nebo podání vysvětlení bezdůvodně odmítá, může mu být podle § 60 odst. 2 přestupkového zákona uložena pořádková pokuta až do výše 5000,- Kč.

Pokud se předvolaný bez omluvy nedostaví k ústnímu jednání a závažně ztěžuje postup ve správním řízení, může mu správní orgán podle § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Sousedské spory, incidenty mezi rodinnými příslušníky.

-          v případě, že nelze  spor vyřešit  vzájemnou dohodou, přivolat na místo Policii ČR , nebo Městskou policii;

 

Vrácení řidičského oprávnění po uplynutí poloviny zákazu řízení motorových vozidel.

-          dle ust. § 14 odst. 3  přestupkového zákona  lze od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný. Žádost se podává volnou formou písemně tomu  správnímu orgánu, který zákaz činnosti vyslovil.

 

Náhrada způsobené škody.

-          účastník řízení  dle ust.  § 72 přestupkového zákona,  má právo vyjádřit se k náhradě způsobené škody a žádat její náhradu. Pokud  se osoba poškozená připojí se svým nárokem na náhradu vzniklé škody  a škoda nebyla již uplatňována  pojistným plněním příslušné pojišťovny na podkladě uzavřené pojistné smlouvy osoby,  kterou byla škoda způsobena,  popřípadě jiným pojistným plněním či úhradou osoby, která škodu  způsobila, musí  být  výše  škody  v podaném návrhu na náhradu vzniklé škody  doložena odborným posudkem soudního znalce, popřípadě odborným vyjádřením příslušného orgánu. Vzhledem k tomu, že správní orgán nemůže rozhodnout jen o části  uplatňovaného nároku, který se dá prokázat, je nutné, aby škoda a její výše byla spolehlivě zjištěna a vyčíslena.

22. Další informace

Poskytne příslušný referent – oprávněná úřední osoba  k řešení daného přestupku.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Policie České republiky, Intervenční centra  a poradny

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 02. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 04. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)