Poplatek z pobytu

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

128

2. Kód

03.005

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek z pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek z pobytu nahrazuje místní poplatek z ubytovací kapacity (a místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt). Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu, stanoví sazbu místního poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost a splatnost poplatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plátce (poskytovatel úplatného pobytu, trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů), který je povinen vybrat poplatek od poplatníka (osoba, která v obci není přihlášená (§ 3 a § 16c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce vyplní formulář ohlášení poplatkové povinnosti (registrační list) a předá ho na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek z pobytu vznikla.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlašovací povinnost: 

  • plátce je povinen ohlásit (prostřednictvím registračního listu) vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek z pobytu vznikla
  • plátce je povinen do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí podat ohlášení k poplatku (údaje rozhodné pro stanovení poplatku) a v téže lhůtě vypočtený poplatek uhradit

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor ekonomický, oddělení správy daní, poplatků a pohledávek

pravé křídlo budovy, první patro, kancelář 230

Úřední hodiny:

pondělí, středa  8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek     8:00 - 14:00

pátek                 8:00 - 12:00

Ing. Málková Jitka, telefon +420 495 707 232, e-mail: jitka.malkova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při jednání na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek se fyzická osoba prokazuje platným občanským průkazem, případně i plnou mocí od statutárního zástupce právnické osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení poplatkové povinnosti

Ohlášení poplatku z pobytu

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku: 15 Kč

Základ poplatku: počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu (platí se za každou noc)

Výpočet poplatku: součin základu poplatku a sazby poplatku

Osvobození od poplatku: dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p.p., § 3b

Splatnost poplatku: 15. den po skončení čtvrtletí, tj. 15. leden, 15. duben, 15. červenec, 15. říjen každoročně


Způsob úhrady:

  • na poště (složenkou vydanou magistrátem)
  • v pokladně magistrátu (složenkou vydanou magistrátem)
  • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol - dle složenky)

Číslo účtu: 8010-426511/0100

Pokud složenku poplatník neobdrží, lze si údaje k platbě vyžádat na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek (viz bod 9).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zaregistrování poplatníka probíhá ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné podobě nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p.p., § 3g odst. 2.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

U této agendy nelze využít elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu

18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Údaje, které není nutné oznamovat ani dokládat:

  • změnu jména, příjmení nebo názvu, místa pobytu nebo sídla plátce

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 12. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)