Poplatek za komunální odpad

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

018

2. Kód

03.004

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek za komunální odpad

4. Základní informace k životní situaci

Dle zákona č. 565/1990., o místních poplatcích, ve znění účinném od 1.1.2021, byl zaveden v Hradci Králové místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, stanoví sazbu místního poplatku za komunální odpad, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, úlevy a osvobození od poplatku, ve znění pozdějších úprav.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je:

 • Fyzická osoba přihlášená ve statutárním městě Hradec Králové
 • Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území obce (tj. fyzická osoba, právnická osoba, svěřenecký fond, podílový fond atd.)

Za přihlášení fyzické osoby se považuje:

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

 1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
 2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince používajícího dočasné ochrany cizinců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

(nevyplněno)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik / zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla / zanikla.


V ohlášení poplatník uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo   plátce,
 • údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor ekonomický, oddělení správy daní, poplatků a pohledávek

pravé křídlo budovy, 1. patro, kancelář 221

Úřední hodiny:;

pondělí, středa     8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek        8:00 - 14:00

pátek                    8:00 - 12:00

Davidová Iva, telefon +420 495 707 231, e-mail: Iva.Davidova@mmhk.cz

Bc. Holečková Jitka, telefon +420 495 707 236, e-mail: Jitka.Holeckova@mmhk.cz

Fabiánová Iva, telefon +420 495 707 235, e-mail: Iva.Fabianova@mmhk.cz

Vorlová Renata, telefon +420 495 707 237, e-mail: Renata.Vorlova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při jednání na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek se poplatník prokazuje platným občanským průkazem, případně pasem.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Roční sazba poplatku:

 • 800 Kč za osobu a kalendářní rok

Osvobození dle ustanovení § 10g zákona o místních poplatcích: od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Hradec Králové a která je:

 • poplatníkem poplatku, za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Osvobození od poplatku dle vyhlášky: od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Hradec Králové a která:

 • je mladší 6 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 6 let,
 • se dlouhodobě zdržuje v cizině, pokud délka pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok, a to po dobu prokazatelného pobytu mimo území České republiky.

Úlevy od poplatku dle vyhlášky: 

 1. úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Hradec Králové a která:
 • je mladší 14 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 14 let, a to ve výši jedné poloviny (400 Kč) ze sazby poplatku (800 Kč),    
 • je starší 70 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 70 let, a to ve výši jedné poloviny (400 Kč) ze sazby poplatku (800 Kč).

       2. úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území   města, a které zároveň vznikla poplatková povinnost z důvodu přihlášení ve městě, a to ve výši jedné poloviny (400 Kč) ze sazby poplatku (800 Kč). Osobě lze poskytnout úlevu pouze u jedné nemovité věci. V případě vlastnictví nemovité
věci více osobami, musí být všechny osoby přihlášeny ve městě. 


Existenci skutečností zakládajících vznik nebo zánik nároku na osvobození ,,cizina" nebo úlevu ,,nemovitost bez přihlášené osoby" je poplatník povinen ohlásit  správci poplatku do konce lhůty splatnosti tj. do 25.4., a to vždy v každém kalendářním roce, za který poplatník nárok na osvobození či úlevu uplatňuje, v případech osvobození ze zákona ve lhůtě do 15 dní ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající vznik nebo zánik nároku.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.


Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný do 25. dubna příslušného kalendářního roku.


Způsob úhrady poplatku:

Poplatníkům jsou každoročně v dostatečném předstihu odesílány předtištěné složenky, včetně uvedení čísla účtu a variabilního symbolu. Tyto údaje jsou důležité pro správné zaúčtování platby.

Složenkou lze zaplatit: 

 • na poště
 • v pokladně magistrátu města
 • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol, případně údaje načíst z QR kódu uvedeného na alonži poštovní poukázky)

Číslo účtu: 78-7736260237/0100

Pokud složenku poplatník neobdrží, lze si údaje k platbě vyžádat na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek (viz bod 9).


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

(nevyplněno)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

U této agendy nelze využít elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění pozdějších úprav

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Údaje, které není nutné oznamovat ani dokládat:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, místo pobytu, datum narození, datum úmrtí) nově narozených nebo zemřelých obyvatel Hradce Králové
 • změnu identifikačních údajů (jméno, příjmení, název, místo pobytu či sídla) poplatníků místního poplatku dle § 10e písm. a) a b)
 • ohlášení nároku na osvobození či úlevu z důvodu věku

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. 02. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno