Poplatek ze psů

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

008

2. Kód

03.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze psů je dlouhodobě zavedený poplatek, který má především regulační charakter. Je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, stanoví sazbu místního poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku atd.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a je přihlášená k trvalému pobytu nebo má sídlo na území města Hradec Králové.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel psa vyplní a vlastnoručně podepíše formulář ohlášení k poplatku. Předá ho správci místních poplatků, tj. oddělení správy daní, poplatků a pohledávek, odbor ekonomický.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlašovací povinnost: držitel psa je povinen správci poplatku podat ohlášení k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (zejm. odhlášení psa z evidence z důvodu úhynu, zaběhnutí, prodeje, darování, stěhování atp.). Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor ekonomický, oddělení správy daní, poplatků a pohledávek

pravé křídlo budovy, 1. patro, kancelář 223

Úřední hodiny:

pondělí, středa      8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek         8:00 - 14:00

pátek                     8:00 - 12:00

Lovasová Iva, telefon +420 495 707 238, e-mail: Iva.Lovasova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při jednání na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek se poplatník prokazuje platným občanským průkazem, případně pasem.

Nárok na úlevu či osvobození doloží poplatník:

 • průkazem ZTP nebo ZTP/P
 • potvrzením útulku provozovaného na území města Hradec Králové

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Roční sazby poplatku:

 • 1 200 Kč základní sazba za jednoho psa a 1 800 Kč u druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 •    300 Kč za jednoho psa,  jehož držitelem je osoba přihlášená v rodinném domě, která není starší 65 let, a 450 Kč u druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 •    200 Kč za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a 300 Kč u druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Osvobození od poplatku:

 • poplatek neplatí držitel psa, kterým je osoba nevidomá
 • osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona upravujícího sociální služby
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob
 • poplatek neplatí osoba provozující útulek zřízený na území města Hradec Králové
 • poplatek neplatí osoba, které stanoví povinnost držení psa zvláštní předpis
 • poplatek neplatí po dobu jednoho roku osoba, která převzala psa z útulku provozovaného na území města Hradec Králové

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Poplatek je splatný do 25. dubna příslušného kalendářního roku.


Způsob úhrady poplatku:

Poplatníkům jsou každoročně v dostatečném předstihu odesílány předtištěné poštovní poukázky, včetně uvedení čísla účtu a variabilního symbolu. Tyto údaje jsou důležité pro správné zaúčtování platby. Složenku lze zaplatit

 • na poště
 • v pokladně magistrátu města
 • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol, případně údaje načíst z QR kódu uvedeného na alonži poštovní poukázky)

Číslo účtu: 8010-426511/0100

Pokud složenku poplatník neobdrží, lze si údaje k platbě vyžádat na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek (viz bod 9).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zaregistrování poplatníka probíhá ihned. Poplatník obdrží evidenční známku pro psa.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 6/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Údaje, které není nutné oznamovat ani dokládat:

 • změnu jména, příjmení, nebo názvu, místa pobytu nebo sídla poplatníka
 • prokázání nároku na úlevu od poplatku na základě věku poplatníka
 • údaj o úmrtí občana města Hradec Králové na území České republiky

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 01. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno