Žádost o stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, který je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva k dokumentaci staveb pro správní území Statutárního města Hradec Králové

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

034

2. Kód

07.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, který je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva k dokumentaci staveb pro správní území Statutárního města Hradec Králové

4. Základní informace k životní situaci

Magistrát města Hradec Králové je místně dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o umísťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení na území města Hradec Králové.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník (rozumí se tím též investor a objednatel stavby) nebo jím pověřená osoba, oprávněná k vybraným činnostem ve výstavbě (projektant).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavebník je povinen nejdříve zajistit zpracování projektové dokumentace jím navrhované stavby nebo jiné stavební úpravy podléhající stavebnímu řízení, a to prostřednictvím osoby oprávněné k vybraným činnostem ve výstavbě (projektant).

Dále předloží žádost o vydání stanoviska ke kapitole "Ochrana obyvatelstva" v projektové dokumentaci v řešení stavby u Magistrátu města Hradec Králové, odboru krizového řízení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní a sociální péče, stavby pro průmyslovou výrobu a skladování jsou dotčeny požadavky civilní ochrany.

Kapitola 7. Ochrana obyvatelstva v části B. Souhrnná technická zpráva projektové dokumentace by měla obsahovat tyto náležitosti:

 1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva – pokud je budova podsklepená nebo má zapuštěné suterénní místnosti, pak by v ní bylo možné v případě ohrožení vybudovat protiradiační improvizovaný úkryt, pokud jsou ale splněny další podmínky pro vybudování improvizovaného úkrytu viz. Sebeochrana ukrytím 
 2. Prevence závažných havárií – pro případ vzniku závažné chemické havárie nebo vzniku radiační havárie bývá využíváno přirozených ochranných vlastností staveb nebo budov, kde je možné ukrytí před následky těchto havárií i při využití těchto zásad improvizovaného ukrytí před následky havárií:

  • ukrytí při chemické havárii vyhledávat v co nejvyšším patře budovy, na odvrácené straně od místa havárie v místnosti s co nejmenším počtem oken a ventilačních otvorů (kvůli utěsnění) a nikdy ne ve sklepních nebo suterénních místnostech (většina toxických plynů je těžší vzduchu)
  • ukrytí při radiační havárii vyhledávat v přízemí, suterénu nebo ve sklepě v místnosti, kterou odděluje od radioaktivního záření co nejvíce pater a stěn a která má minimum oken a ventilačních otvorů a je na odvrácené straně od místa havárie
 3. Zóny havarijního plánování – popsat, zda se stavba nachází v zóně havarijního plánování pro stacionární zdroj ohrožení (objekt s nebezpečnými chemickými látkami), pro který zdroj ohrožení a případně jakou nebezpečnou látku. Informace k tomu jsou zjistitelné na digitální Mapě krizového řízení . Doporučujeme uvést i zmínku, zda se stavební objekt nachází v blízkosti silničních nebo železničních komunikací, po kterých jsou přepravovány nebezpečné látky a tím i v dosahu možné chemické havárie při přepravách nebezpečných látek.

 4. Pokud jsou prováděny stavební úpravy sdělit, zda tyto mění přirozené ochranné vlastnosti stavby pozitivně, negativně nebo je nemění.

 5. Varování zaměstnanců, vyrozumění a řízení evakuace objektu – využití místního (závodního) rozhlasu, vyrozumění vedoucích zaměstnanců, akustické a světelné signalizační zařízení apod.

 6. Evakuační trasy – jestli jsou shodné s požárními únikovými cestami, jak je zabezpečeno jejich osvětlení a označení (nouzové osvětlení, fotoluminiscenční bezpečnostní značky nebo tabulky atd.)

 7. Příjezdy, přístupy a zásahové cesty pro záchranné složky na vybudovaných zpevněných plochách a komunikacích navazujících na hlavní příjezdovou cestu

Pozn. Doporučujeme v projektové dokumentaci vyhodnotit, zda se stavba nenachází v záplavové území pro zvláštní povodeň pod vodním dílem Rozkoš opět s využitím digitální Mapy krizového řízení.

Digitální mapu krizového řízení lze využít i při vyhodnocení, zda se stavba nachází v záplavovém území pro přirozenou povodeň.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové, který je dotčeným orgánem státní správy v této věci.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě potřeby poskytuje stavebníkovi příslušné konzultace odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Část projektové dokumentace B. Souhrnná technická zpráva, která bude obsahovat kapitolu "Ochrana obyvatelstva", kde je řešeno situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva a část C. Situace stavby zpracované oprávněnou osobou (projektantem) v jednom vyhotovení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Posouzení dokumentace stavby z hlediska ochrany obyvatelstva dotčeným orgánem státní správy na úseku ochrany obyvatelstva nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vydání stanoviska dotčeným orgánem státní správy platí lhůty obdobně podle správního řádu (v jednoduchých případech do 30 dnů od doručení žádosti).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky jsou: ostatní dotčené orgány státní správy (podle druhu a rozsahu stavby) a ostatní účastníci stavebního řízení (v případě pochybností o rozsahu účastníků stavebního řízení rozhodne věcně příslušný stavební úřad).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Stavebník je povinen splnit veškeré podmínky uvedené v rozhodnutí o vydání stavebního povolení.

Splnění této povinnosti se ověřuje v rámci kolaudačního řízení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují odvoláním proti rozhodnutí stavebního úřadu podle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě provedení stavby bez stavebního povolení podléháte sankcím podle stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Můžete se obrátit na příslušného projektanta nebo na stavební úřad (v úřední dny - pondělí a středa) nebo v jiné dny po telefonické dohodě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

KR - vedoucí odboru

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 05. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Konec platnosti návodu není stanoven.