Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

066

2. Kód

09.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky

4. Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést obnovu kulturní památky nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování") je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

Restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat vlastník kulturní památky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecně nejsou stanoveny žádné.  

U věcí ve společném jmění manželů je třeba, aby s žádostí druhý manžel alespoň souhlasil (nejedná se o běžnou záležitost) nebo aby jí podali oba manželé. Dle § 714 odst. 1 nového občanského zákoníku v záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého.

U věcí, které jsou ve spoluvlastnictví, je dle § 1129 nového občanského zákoníku, aby k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud (počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů na společné věci, do 31. prosince 2013 postačovala většina nadpoloviční).

Pro nakládání se společnými částmi domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, nový občanský zákoník uvádí dva režimy rozhodování. Je vázáno na skutečnost, zda se rozhoduje na zasedání shromáždění vlastníků jednotek nebo mimo zasedání.

  • Podle § 1206 odst. 2 nového občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou vyžadovat vyšší počet hlasů.
  • Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. Do 31. prosince 2013 byla rozhodná kvora ¾ většina nebo 100 % vlastníků jednotek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Před provedením prací podá vlastník písemnou žádost o závazné stanovisko.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá nebo movitá kulturní památka a jde-li o národní kulturní památku, krajský úřad.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pro správní území obce Hradec Králové jako obce s rozšířenou působností Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podání (žádost o restaurování) musí obsahovat:

  • název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
  • popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,
  • navrhovaný způsob restaurátorského zásahu,
  • investora (organizace nebo občan),
  • předpokládané celkové náklady a termín provedení,
  • předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.

Přílohy podání:

  • doklad o vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí),

Žadatel o restaurování si může zpracování žádosti o restaurování zajistit u odborné organizace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit datovou schránkou nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu magistrátu.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč fyzické osobě, právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání provádí obnovu (restaurování) kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Příručku Kulturní památky a péče o ně, je možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)