Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

081

2. Kód

10.012

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

4. Základní informace k životní situaci

Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - žadatel, pro právnickou osobu podává žádost osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista. V této věci dále může jednat zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

 • je plně svéprávná, 
 • má trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna

  1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

  2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah,

 • hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle uvedeného zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podnikatel tedy může podat žádost o zápis do evidence u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Korespondenční adresa: Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Adresa pro osobní návštěvu: Živnostenský úřad, pracoviště Střelecká 824, oddělení živnostenských oprávnění, kancelář č. 11.

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00-14:00 hod.

Kontaktní zaměstnanci:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Průkaz totožnosti
 • Zmocněnec plnou moc
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku)
 • Zemědělský podnikatel - fyzická osoba je povinen na žádost obecního úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má podnikatel na území ČR sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod.

 • Právnická osoba předloží doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře si lze vyzvednout osobně v budově ve Střelecké ulici 824, na oddělení živnostenských oprávnění, v kanceláři č. 11.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence je 1000,- Kč.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo bankovní kartou přímo na pracovišti, kde je zřízena pokladna Živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou A-V nebo převodem z účtu.  V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!

Adresa majitele účtu pro úhrady správních poplatků:
Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Č. účtu: 19-0000426511/0100
K. symbol: 379 (při platbě poštovní poukázkou)
V. symbol: 34090208 - symbol nutno uvést pro správnou identifikaci druhu poplatku!

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem a jeho žádost je bez závad, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze zaslat datovou schránkou podnikatele (ID datové schránky Statutárního města Hradec Králové je bebb2in). S kvalifikovaným elektronickým podpisem lze doručit na elektronickou podatelnu magistrátu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v evidenci zemědělského podnikatele s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nesprávné údaje v žádosti o zápis do evidence nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele. Za správní delikt se uloží pokuta do výše 50.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Co se rozumí zemědělskou výrobou?

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

 

Pokud jsem zaevidován jako zemědělský podnikatel, mohu poskytovat služby svojí zemědělskou technikou pro jiné subjekty?

Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

22. Další informace

Další informace lze získat na stránce Zemědělský podnikatel.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ZU - Živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 06. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.