Poskytování dotací na akce zařazené v cyklu Calendarium Regina a Královéhradecká nábřeží

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

114

2. Kód

04.013

3. Pojmenování (název) životní situace

Poskytování dotací na akce zařazené v cyklu Calendarium Regina a Královéhradecká nábřeží

4. Základní informace k životní situaci

Na základě Směrnice Zastupitelstva města č. 3/2015 poskytuje město Hradec Králové ze svého rozpočtu finanční podporu na realizaci zvláště významných projektů, které svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Hradec Králové, tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel, významně prezentují dobré jméno města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové. Součástí poskytnuté záštity nejsou bezúplatné služby Technických služeb Hradec Králové a jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

O dotaci lze žádat dle vyhlášeného dotačního programu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup při podání žádosti o dotaci jsou stanoveny Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2015, kterou se stanoví Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům. Termín pro podávání žádostí je vyhlášen dotačním programem schváleným zastupitelstvem města. Plné znění dotačního programu je vždy zveřejněno na webových stránkách odboru kultury, sportu a cestovního ruchu v sekci Dotace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti na příslušném aktuálním formuláři, včetně jejich příloh, a v řádném termínu, tak, jak stanoví vyhlášený dotační program.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, 3. patro levého křídla budovy, kancelář č. 127 v těchto úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin (mimo tyto hodiny po předchozí telefonické domluvě).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Československé armády 408, levá část budovy, 3. patro, kanceláře č. 127.

Bc. Eva Knotková, koordinátorka kultury a Calendaria Regina, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

tel. 495 707 297, e-mail: eva.knotkova@mmhk.cz

V úředních hodinách Magistrátu města Hradec Králové, případně dle domluvy na výše uvedených kontaktech.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost s popisem projektu na předepsaných aktuálních formulářích, které naleznete na webových stránkách  www.hradeckralove.org  v záložce Dotace odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, spolu s povinnými přílohami, tak jak je uvedeno v žádosti a v dotačním programu. 

Kopie stanov subjektu, kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla (pouze noví žadatelé, popřípadě žadatelé, u kterých došlo ke změnám v údajích), Kopie dokladu k bankovnímu účtu, Čestné prohlášení žadatelů o podporu de minimis, Informace o žadateli o dotaci je-li právnickou osobou v souladu s § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro podání žádosti je třeba vyplnit příslušný formulář, jehož aktuální verze je vždy zveřejněna na webových stránkách Magistrátu města Hradce Králové www.hradeckralove.org , záložka Dotace odboru kultury, sportu a cestovního ruchu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní a jiné poplatky se neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řádně podaná žádost se projedná na jednání hodnoticí komise, která následně své návrhy předloží ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Hradec Králové. Minimální lhůta pro vyřízení žádosti je 6 měsíců od konečného termínu lhůty pro její podání.

V případě schválení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy, která je bezodkladně vytvořena. V případě nepřidělení dotace je žadatel písemně vyrozuměn.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě zjištěných nedostatků v žádosti je žadatel vyzván k jejich opravě či doplnění, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V elektronické podobě je na webových stránkách města www.hradeckralove.org v záložce Dotace odboru kultury, sportu a cestovního ruchu k dispozici formulář žádosti o poskytnutí dotace a formulář pro vyúčtování poskytnuté dotace. 
Žádost i vyúčtování dotace je možno podat elektronicky. Formulář musí být zástupcem podávajícího subjektu vlastnoručně podepsán, naskenován a následně v řádném termínu zaslán na mailovou adresu epodatelna@mmhk.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poskytnutí a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na přiznání dotace není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace je v kompetenci samosprávných orgánů tj. rady a zastupitelstva města.

V případě nevyhovění žádosti je o této skutečnosti žadatel písemně vyrozuměn.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Konkrétní sankce jsou vždy zapracovány do uzavíraných smluv – čl. IV. „Podmínky poskytnutí a čerpání dotace“ a jsou jednotné pro všechny.

V případě nedodržení uzavřené ceřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyplývají sankce jednak z příslušných ustanovení této smlouvy a jednak z obecně platných právních předpisů - zejména dle zákonů uvedených v čl. 8. Týká se převážně neoprávněného použití poskytnutých dotací, které musí být  vráceny na účet poskytovatele a zaplacen příslušný sankční úrok.

21. Nejčastější dotazy

Dotaz: Jaká je možná výše dotace?

Odpověď: Rozhodnutí o výši dotace je zcela v kompetenci Zastupitelstva města Hradec Králové a její výše nemůže být do jejího rozhodnutí známa.

22. Další informace

Naleznete v Pravidlech pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a vyhlášeném dotačním programu, jehož plné znění je vždy zveřejněno v sekci Dotace na kulturu, sport a cestovní ruch.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Osobním jednáním na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu: 

Bc. Hana Mičová, koordinátorka kultury a Calendaria Regina, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 tel. 495 707 297, e-mail: hana.micova@mmhk.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno