Poskytování dotací na sportovní akce

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

065

2. Kód

04.021

3. Pojmenování (název) životní situace

Poskytování dotací na sportovní akce

4. Základní informace k životní situaci

Na základě Směrnice Zastupitelstva města č. 3/2015 poskytuje město Hradec Králové ze svého rozpočtu dotace na pořádání nepravidelných významných sportovních akcí registrovaných sportovců soutěžního charakteru všech kategorií na území města Hradec Králové, zejména akcí pro děti a mládež. O tuto dotaci lze žádat v souladu s vyhlášeným dotačním programem, schváleným zastupitelstvem města, dvakrát v roce a to v I. a II. kole.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup při podání žádosti o dotaci jsou stanoveny Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2015, kterou se stanoví Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům  a ve vyhlášeném dotačním programu, který schválilo zastupitelstvo města. Plné znění vyhlášeného dotačního programu je vždy zveřejněno na webových stánkách odboru kultury, sportu a cestovního ruchu v sekci Dotace na kulturu, sport a cestovní ruch.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti na příslušném aktuálním formuláři, včetně jejích příloh, a v řádném termínu, tak, jak stanoví vyhlášený dotační program.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, 3. patro levého křídla budovy, kancelář č. 126 v těchto úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin (mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Československé armády 408, levá část budovy, 3. patro, kancelář č. 126.

Referentky pro sport:

Radka Coufalová, tel: 495 707 295, e-mail: radka.coufalova@mmhk.cz

Kateřina Rozsévačová, tel: 495 707 296, e-mail: katerina.rozsevacova@mmhk.cz

V úředních hodinách Magistrátu města Hradec Králové, případně dle domluvy na výše uvedených kontaktech.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost s popisem projektu na předepsaných aktuálních formulářích, které naleznete na webových stránkách www.hradeckralove.org v záložce Dotace na kulturu, sport a cestovní ruch spolu s povinnými přílohami, tak jak je uvedeno v žádosti a v dotačním programu. 

Kopie stanov subjektu, kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla (pouze noví žadatelé, popřípadě žadatelé, u kterých došlo ke změnám v údajích), Čestné prohlášení žadatelů o podporu de-minimis, Informace o žadateli o finanční příspěvek, je-li právnickou osobou v souladu s § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro podání žádosti je třeba vyplnit příslušný formulář, včetně požadovaných příloh, jehož aktuální verze je vždy s dostatečným časovým předstihem zveřejněna na webových stránkách www.hradeckralove.org v záložce Dotace na kulturu, sport a cestovní ruch.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky se neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řádně podaná žádost se projedná na jednání sportovní komise, která bezodkladně své návrhy předloží ke schválení Radě, popřípadě Zastupitelstvu města Hradec Králové. Minimální lhůta pro vyřízení žádosti je vždy uvedena v příslušném dotačním programu.

V případě schválení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy, která je bezodkladně vytvořena. V případě neschválení dotace je žadatel písemně vyrozuměn.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě zjištěných nedostatků v žádosti je žadatel vyzván k jejich opravě či doplnění, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V elektronické podobě je na webových stránkách města www.hradeckralove.org v záložce Dotace na kulturu, sport a cestovní ruch k dispozici formulář žádosti o poskytnutí dotace a formulář pro vyúčtování poskytnuté dotace.

Žádost i vyúčtování dotace je možno podat elektronicky. Formulář musí být zástupcem podávajícího subjektu vlastnoručně podepsán, naskenován a následně v řádném termínu zaslán na mailovou adresu epodatelna@mmhk.cz .

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poskytnutí a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 SB. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a Správním řádem 500/2004 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na přiznání dotace není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace je v kompetenci samosprávných orgánů tj. rady a zastupitelstva města.

V případě nevyhovění žádosti je o této skutečnosti žadatel písemně vyrozuměn.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Konkrétní sankce jsou vždy zapracovány do uzavíraných smluv v článku „Podmínky poskytnutí a čerpání dotace“ a jsou jednotné pro všechny.

V případě nedodržení uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyplývají sankce jednak z příslušných ustanovení této smlouvy a jednak z obecně platných právních předpisů - zejména dle zákonů uvedených v čl. 17. Týká se převážně neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků, které musí být  vráceny na účet poskytovatele a zaplacen příslušný sankční úrok.

21. Nejčastější dotazy

Dotaz: Jaká je možná výše dotace?

Odpověď: Pokud není maximální výše dotace stanovena vyhlášeným dotačním programem, je rozhodnutí o její výši zcela v kompetenci Rady, popřípadě Zastupitelstva města Hradec Králové a její výše nemůže být do jejího rozhodnutí známa.

22. Další informace

Naleznete v Pravidlech pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a vyhlášeném dotačním programu, jehož plné znění je vždy zveřejněno v sekci Dotace na kulturu, sport a cestovní ruch.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Osobním jednáním se sportovními referentkami:

Radka Coufalová, tel: 495 707 295, e-mail: radka.coufalova@mmhk.cz

Kateřina Rozsévačová, tel: 495 707 296, e-mail: katerina.rozsevacova@mmhk.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OC - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

26. Kontaktní osoba

Aleš Mokren
e-mail: Ales.Mokren@mmhk.cz
telefon: 495707290

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno