Územní rozhodování - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

032

2. Kód

12.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Územní rozhodování - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

4. Základní informace k životní situaci

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Povinnosti stavebního úřadu:

 • Stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu

a)      s vydanou územně plánovací dokumentací,

b)      s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

c)      s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

d)     s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e)      s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

 • Stavební úřad v územním řízení dále posuzuje žádost především z hlediska péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků - přezkoumá žádost a její soulad s podklady podle výše uvedeného a předchozími rozhodnutími o území, posoudí, zda vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu apod., pokud posouzení nepřísluší jiným orgánům.
  • Stavební úřad v územním řízení zajišťuje vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a posoudí vyjádření účastníků řízení a jejich námitky. S dotčenými orgány, jejichž rozhodnutí nebo opatření k podané žádosti byla získána před oznámením zahájení územního řízení, omezí stavební úřad projednání žádosti podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny.
  • Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby. V rozhodnutí stavební úřad rozhodne o námitkách účastníků řízení, v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti a stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví tento zákon. U staveb dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro odstranění stavby nebo ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. V případech podle § 78 odst. 2 stanoví v potřebném rozsahu podmínky pro provedení záměru.
  • Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 nebo jestliže by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne.

 

Povinnosti žadatele

 • Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb.
 • K žádosti žadatel připojí:

a)      doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,

b)      rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, nejde-li o koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 6, vydané správním úřadem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,

c)      stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

d)     dokumentaci záměru.

 • Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka anebo dohodu o parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.
 • Vyžaduje-li záměr posouzení vlivu na životní prostředí, připojí žadatel k žádosti stanovisko příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu. Bude-li toto hodnocení prováděno souběžně s územním řízením, připojí žadatel dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí.
 • Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.
 • Přiložit doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. (dle § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
 • Další obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh stanoví prováděcí právní předpis - Vyhláška č. 503/2006 Sb. ve svých přílohách (viz FORMULÁŘE).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

(nevyplněno)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postupy jsou stanoveny:

 • zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádosti o vydání územního rozhodnutí, žádosti o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a žádosti o územně plánovací informaci vyřizuje odbor hlavního architekta, oddělení územně správní Magistrátu města Hradec Králové.

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu je územně plánovací dokumentace (zejména Územní plán města Hradec Králové, regulační plány, územní projekt zóny, urbanistické studie schválené a zapsané v evidenci územně plánovací činnosti, atp.). Nebyla-li pro území zpracována územně plánovací dokumentace, opatří stavební úřad jiné podklady v rozsahu nezbytném pro územní rozhodnutí, například územně plánovací podklady, skutečnosti zjištěné vlastním průzkumem a při místním šetření.

 

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují:

 • informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
 • stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
 • povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
 • sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí, a související zařízení do celkové výšky 1,5 m,
 • signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
 • bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást,
 • informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích,
 • opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
 • propustky na účelových komunikacích,
 • přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce,
 • signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách,
 • důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
 • cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
 • sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
 • označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou.

Územní souhlas postačí v případech:

 • staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
  • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení podle § 104 stavebního zákona,
  • staveb pro reklamu,
  • staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
  • úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,
  • skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
  • změn druhu pozemku o výměře do 300 m2,
  • změn staveb.

 

Druhy územního rozhodnutí:

 • o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby")

-          pro novostavby a nová zařízení, které nelze umístit na základě územního souhlasu

 • o změně využití území,

-          pro terénní úpravy (§ 3 stavebního zákona),
manipulační a prodejní plochy, tržiště, 
hřbitovy, změny druhu pozemku nad 300 m2,

úpravy s vlivem na schopnost vsakování vody, které nelze umístit na základě územního souhlasu

 • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,

-          přístavby a nástavby objektů, které nelze umístit na základě územního souhlasu

-          změny ve způsobu užívání stavby s podstatným vlivem a nároky na okolí

 • o dělení nebo scelování pozemků,
 • o ochranném pásmu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

odbor hlavního architekta

oddělení územně správní

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Tuto agendu pro katastrální území Hradce Králové zajišťuje Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oddělení územně správní.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklady, které je třeba přiložit k jednotlivým žádostem, jsou uvedeny ve formulářích žádosti včetně stanovené dokumentace (viz oddíl FORMULÁŘE) A
 • další nezbytné specifické náležitosti jednotlivých žádostí a stanovení povinností žadatele jsou uvedeny výše v částech povinnosti žadatele (viz oddíly ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, POVOLOVÁNÍ VÝJIMEK, ÚZEMNÍ SOUHLAS).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Povinné formuláře stanoví prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu:

vyhláška č. 503/2006 Sb.

Žádost o územně plánovací informaci                                                          Příloha č. 1

Žádost o územně plánovací informaci potřebnou pro ohlášení stavby          Příloha č. 2

Žádost o vydání územního rozhodnutí

 • o umístění stavby nebo zařízení,
 • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území                      Příloha č. 3

+ příslušná dokumentace                                                                              Příloha č. 4

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území                                        Příloha č. 5

+ příslušná dokumentace                                                                              Příloha č. 6

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků                       Příloha č. 7

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                                          Příloha č. 8

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu                          Příloha č. 9

 

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu - lze použít formulář uveřejněný na níže uvedených internetových stránkách.

Povinné formuláře včetně stanovené dokumentace a žádost o povolení výjimky jsou uveřejněny zde:

Formuláře dle odborů (sekce: 05 Úsek rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města → 02 Odbor hlavního architekta)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

 • za výrok územního rozhodnutí               1000,- Kč                               (položka 18 a)
 • za výrok o dělení pozemku                     500,- Kč                                 (položka 18 b)
 • za kopii                                                  15,- Kč za stránku A4             (položka 3 a)
 • za ověření kopie                                      30,- Kč                                  (položka 4 a)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

(nevyplněno)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je umožněno podat ohlášení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

(nevyplněno)

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

Stavební úřad může v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 odst. 2 písm. d) až m), jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, stanovit na žádost, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.

Se souhlasem dotčeného orgánu může stavební úřad uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí, a to za podmínek podle § 161 až 168 správního řádu; ustanovení § 167 odst. 3 správního řádu se nepoužije.

Pro bližší informace k jednotlivým žádostem se lze obrátit na pracovníky Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, oddělení územně správního.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). K novému stavebnímu zákonu byly vydány nové prováděcí vyhlášky včetně jejich dalších novel.