Územní rozhodování - ÚZEMNÍ SOUHLAS

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

110

2. Kód

12.004

3. Pojmenování (název) životní situace

Územní rozhodování - ÚZEMNÍ SOUHLAS

4. Základní informace k životní situaci

ÚZEMNÍ SOULAS

Územní souhlas postačí v případech

 • staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
 • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení podle § 104 stavebního zákona,
  • staveb pro reklamu,
  • staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
  • úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,
  • skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
  • změn druhu pozemku o výměře do 300 m2,
  • změn staveb.

 

Pravomoce a povinnosti stavebního úřadu:

 • Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr:

a)      v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,

b)      poměry v území se podstatně nemění a

c)      záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 • Územní souhlas nelze vydat:

a)      obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo

b)      je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud

c)      záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

 

Povinnosti žadatele

 • Oznámení o záměru v území obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.
 • K oznámení žadatel připojí:

a)      doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,

b)      závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,

c)      stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury,

d)     jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy,

e)      souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) vyznačené rovněž v situačním výkresu.

 • Územní souhlas nelze vydat:

a)      obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo

b)      je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud

c)      záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

 • Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.
 • Další obsahové náležitosti oznámení o záměru a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis - Vyhláška č. 503/2006 Sb. ve svých přílohách (viz FORMULÁŘE).

 

Platnost územního souhlasu

 • Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta. Územní souhlas s dělením nebo scelováním pozemků pozbývá platnosti, nebylo-li v uvedené lhůtě dělení nebo scelování provedeno v katastru nemovitostí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

(nevyplněno)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postupy jsou stanoveny:

 • zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádosti o vydání územního rozhodnutí, žádosti o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a žádosti o územně plánovací informaci vyřizuje odbor hlavního architekta, oddělení územně správní Magistrátu města Hradec Králové.

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu je územně plánovací dokumentace (zejména Územní plán města Hradec Králové, regulační plány, územní projekt zóny, urbanistické studie schválené a zapsané v evidenci územně plánovací činnosti, atp.). Nebyla-li pro území zpracována územně plánovací dokumentace, opatří stavební úřad jiné podklady v rozsahu nezbytném pro územní rozhodnutí, například územně plánovací podklady, skutečnosti zjištěné vlastním průzkumem a při místním šetření.

 

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují:

 • informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
 • stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
 • povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
 • sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí, a související zařízení do celkové výšky 1,5 m,
 • signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
 • bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást,
 • informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích,
 • opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
 • propustky na účelových komunikacích,
 • přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce,
 • signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách,
 • důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
 • cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
 • sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
 • označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou.

Územní souhlas postačí v případech:

 • staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
  • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení podle § 104 stavebního zákona,
  • staveb pro reklamu,
  • staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
  • úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,
  • skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
  • změn druhu pozemku o výměře do 300 m2,
  • změn staveb.

 

Druhy územního rozhodnutí:

 • o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby")

-          pro novostavby a nová zařízení, které nelze umístit na základě územního souhlasu

 • o změně využití území,

-          pro terénní úpravy (§ 3 stavebního zákona),
manipulační a prodejní plochy, tržiště, 
hřbitovy, změny druhu pozemku nad 300 m2,

úpravy s vlivem na schopnost vsakování vody, které nelze umístit na základě územního souhlasu

 • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,

-          přístavby a nástavby objektů, které nelze umístit na základě územního souhlasu

-          změny ve způsobu užívání stavby s podstatným vlivem a nároky na okolí

 • o dělení nebo scelování pozemků,
 • o ochranném pásmu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

odbor hlavního architekta

oddělení územně správní

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Tuto agendu pro katastrální území Hradce Králové zajišťuje Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oddělení územně správní.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklady, které je třeba přiložit k jednotlivým žádostem, jsou uvedeny ve formulářích žádosti včetně stanovené dokumentace (viz oddíl FORMULÁŘE) A
 • další nezbytné specifické náležitosti jednotlivých žádostí a stanovení povinností žadatele jsou uvedeny výše v částech povinnosti žadatele (viz oddíly ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, POVOLOVÁNÍ VÝJIMEK, ÚZEMNÍ SOUHLAS).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Povinné formuláře stanoví prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu:

vyhláška č. 503/2006 Sb.

Žádost o územně plánovací informaci                                                          Příloha č. 1

Žádost o územně plánovací informaci potřebnou pro ohlášení stavby          Příloha č. 2

Žádost o vydání územního rozhodnutí

 • o umístění stavby nebo zařízení,
 • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území                    Příloha č. 3

+ příslušná dokumentace                                                                            Příloha č. 4

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území                                      Příloha č. 5

+ příslušná dokumentace                                                                            Příloha č. 6

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků                     Příloha č. 7

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                                        Příloha č. 8

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu                           Příloha č. 9

 

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu - lze použít formulář uveřejněný na níže uvedených internetových stránkách.

Povinné formuláře včetně stanovené dokumentace a žádost o povolení výjimky jsou uveřejněny na stránkách:

Formuláře dle odborů (sekce: 05 Úsek rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města - 03 Odbor stavební)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pro vydání územního souhlasu nejsou stanoveny žádné poplatky dle zákona "O správních poplatcích"

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

(nevyplněno)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je umožněno podat ohlášení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

(nevyplněno)

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). K novému stavebnímu zákonu byly vydány nové prováděcí vyhlášky včetně jejich dalších novel.