Územní rozhodování - ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

109

2. Kód

12.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Územní rozhodování - ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

4. Základní informace k životní situaci

ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Pravomoce a povinnosti stavebního úřadu:

 • Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže

a)      záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území,

b)      záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,

c)      žádost má všechny předepsané náležitosti a

d)     žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich; závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.

 

Povinnosti žadatele

 • Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb.
 • K žádosti žadatel připojí

a)      doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,

b)      rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, nejde-li o koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 6, vydané správním úřadem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,

c)      stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

d)     dokumentaci záměru.

 • Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka anebo dohodu o parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.
 • Přiložit doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Doložit závazná stanoviska dotčených orgánů a souhlasy účastníků řízení s výslovným souhlasem s vedením zjednodušeného územního řízení.
 • Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí.
 • Další obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení a jejích příloh stanoví prováděcí právní předpis - Vyhláška č. 503/2006 Sb. ve svých přílohách (viz FORMULÁŘE).


Platnost územního rozhodnutí

 • Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.
  • Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
  • Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
  • Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
  • Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu.
  • Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, jinak se k nim nepřihlíží.

Územní rozhodnutí je závazné i pro právního nástupce žadatele a ostatních účastníků územního řízení.

 

Změna a zrušení územního rozhodnutí

 • Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této změny.
 • Rozhodnutí o ochranném pásmu lze změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost; vyžaduje-li to veřejný zájem, lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo zrušit i z podnětu dotčeného orgánu podle zvláštního právního předpisu. Z rozhodnutí o ochranném pásmu může stavební úřad na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost, povolit časově omezenou výjimku za účelem uskutečnění jednorázové činnosti.
 • Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
 • Při změně nebo zrušení územního rozhodnutí anebo při povolení výjimky se použijí ustanovení o územním řízení obdobně.
 • Dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po právní moci stavebního povolení nebo udělení souhlasu stavebního úřadu (§ 106 odst. 1), územní rozhodnutí se již nevydává.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

(nevyplněno)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postupy jsou stanoveny:

 • zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádosti o vydání územního rozhodnutí, žádosti o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a žádosti o územně plánovací informaci vyřizuje odbor hlavního architekta, oddělení územně správní Magistrátu města Hradec Králové.

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu je územně plánovací dokumentace (zejména Územní plán města Hradec Králové, regulační plány, územní projekt zóny, urbanistické studie schválené a zapsané v evidenci územně plánovací činnosti, atp.). Nebyla-li pro území zpracována územně plánovací dokumentace, opatří stavební úřad jiné podklady v rozsahu nezbytném pro územní rozhodnutí, například územně plánovací podklady, skutečnosti zjištěné vlastním průzkumem a při místním šetření.

 

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují:

 • informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
 • stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
 • povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
 • sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí, a související zařízení do celkové výšky 1,5 m,
 • signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
 • bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást,
 • informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích,
 • opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
 • propustky na účelových komunikacích,
 • přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce,
 • signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách,
 • důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
 • cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
 • sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
 • označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou.

Územní souhlas postačí v případech:

 • staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
  • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení podle § 104 stavebního zákona,
  • staveb pro reklamu,
  • staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
  • úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,
  • skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
  • změn druhu pozemku o výměře do 300 m2,
  • změn staveb.

 

Druhy územního rozhodnutí:

 • o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby")

-          pro novostavby a nová zařízení, které nelze umístit na základě územního souhlasu

 • o změně využití území,

-          pro terénní úpravy (§ 3 stavebního zákona),
manipulační a prodejní plochy, tržiště, 
hřbitovy, změny druhu pozemku nad 300 m2,

úpravy s vlivem na schopnost vsakování vody, které nelze umístit na základě územního souhlasu

 • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,

-          přístavby a nástavby objektů, které nelze umístit na základě územního souhlasu

-          změny ve způsobu užívání stavby s podstatným vlivem a nároky na okolí

 • o dělení nebo scelování pozemků,
 • o ochranném pásmu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

odbor hlavního architekta

oddělení územně správní

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Tuto agendu pro katastrální území Hradce Králové zajišťuje Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oddělení územně správní.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklady, které je třeba přiložit k jednotlivým žádostem, jsou uvedeny ve formulářích žádosti včetně stanovené dokumentace (viz oddíl FORMULÁŘE) A
 • další nezbytné specifické náležitosti jednotlivých žádostí a stanovení povinností žadatele jsou uvedeny výše v částech povinnosti žadatele (viz oddíly ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, POVOLOVÁNÍ VÝJIMEK, ÚZEMNÍ SOUHLAS).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Povinné formuláře stanoví prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu:

vyhláška č. 503/2006 Sb.

Žádost o územně plánovací informaci                                                          Příloha č. 1

Žádost o územně plánovací informaci potřebnou pro ohlášení stavby          Příloha č. 2

Žádost o vydání územního rozhodnutí

 • o umístění stavby nebo zařízení,
 • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území                     Příloha č. 3

+ příslušná dokumentace                                                                             Příloha č. 4

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území                                       Příloha č. 5

+ příslušná dokumentace                                                                             Příloha č. 6

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků                      Příloha č. 7

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                                         Příloha č. 8

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu                           Příloha č. 9

 

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu - lze použít formulář uveřejněný na níže uvedených internetových stránkách.

Povinné formuláře včetně stanovené dokumentace a žádost o povolení výjimky jsou uveřejněny na stránkách:

www.hradeckralove.org→Formuláře→Odbor hlavního architekta

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

 • za výrok územního rozhodnutí                1000,- Kč                               (položka 18 a)
 • za výrok o dělení pozemku                      500,- Kč                                 (položka 18 b)
 • za kopii                                                   15,- Kč za stránku A4              (položka 3 a)
 • za ověření kopie                                      30,- Kč                                   (položka 4 a)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

(nevyplněno)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je umožněno podat ohlášení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

(nevyplněno)

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

Stavební úřad může v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 odst. 2 písm. d) až m), jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, stanovit na žádost, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.

Se souhlasem dotčeného orgánu může stavební úřad uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí, a to za podmínek podle § 161 až 168 správního řádu; ustanovení § 167 odst. 3 správního řádu se nepoužije.

Pro bližší informace k jednotlivým žádostem se lze obrátit na pracovníky Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, oddělení územně správního.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 04. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). K novému stavebnímu zákonu byly vydány nové prováděcí vyhlášky včetně jejich dalších novel.