Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

111

2. Kód

13.021

3. Pojmenování (název) životní situace

Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci

4. Základní informace k životní situaci

Město má vyčleněny jednotlivé byty v bytových domech města a dále ubytovací kapacity na ubytovně města v ulici Brněnská, které jsou využívány pro řešení nepříznivých sociálních situací občanů města spojené s bydlením. Jedná se např. o situace, kdy žadatel hradí za bydlení více jak 40% svých příjmů, nebo mu hrozí ukončení nájemní smlouvy, případně již byla nájemní smlouva ukončena, nebo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje do bytu bezbariérový přístup, nebo potřebuje byt bezbariérový apod.    

Možnosti bydlení jsou rozděleny na dvě cílové skupiny osob:      

 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením . Pro tuto cílovou skupinu osob jsou vyčleněny byty v bytových domech na adrese E. Beneše 1747, Jungmannova 1437, Bezručova 1040, Zámostí 325 a Rybova 1900. Bezbariérové byty se nacházejí v objektu na adrese Souběžná 1746 a jednotlivě v dalších částech města a jsou určeny pro zdravotně postižené občana, který má těžkou vadu nosného nebo pohybového aparátu nebo je úplně nebo prakticky nevidomým, případně je zákonným zástupcem zdravotně postiženého dítěte s těžkým postižením nosného a pohybového aparátu nebo dítěte úplně nebo prakticky nevidomého a o toto dítě řádně pečuje.

 2. Rodiny s dětmi, případně jednotlivci, a dále odchovanci dětských domovů s trvalým pobytem na území Hradce Králové, odchovanci Dětského domova v Nechanicích nebo osoby opouštějící pěstounskou péči . Pro tyto cílové skupiny osob je možno po řádném vyhodnocení jejich nepříznivé sociální situace a průběhu sociální práce nabídnou na přechodnou dobu ubytování v ubytovně města v ulici Brněnská.


Na výše uvedené možnosti bydlení není právní nárok. Vždy záleží na existenci nepříznivé sociální situace žadatele, na průběhu sociální práce zaměřené na řešení zjištěné nepříznivé sociální situace, na následném doporučení sociálního pracovníka, posouzení žádosti a všech podkladů příslušnou pracovní skupinou a v případě seniorů a osob se zdravotním postižením také Radou města Hradec Králové.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby uvedené v článku 04.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatelem je senior nebo osoba se zdravotním postižením:

 1. věk nejméně 18 let ke dni podání žádosti do výběrového řízení

 2. žadatel/ka, ani jeho manžel/ka, příp. registrovaný/á partner/ka, případně jiná osoba, uvedená v § 2272 NOZ, která bude se žadatelem v bytě bydlet (případně zákonný zástupce, který bude se žadatelem v bytě bydlet), ke dni konání výběrového řízení nejsou dlužníky města Hradce Králové ani městem řízených organizací a společností

 3. podal žádost na předepsaném formuláři

 4. spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví při řešení své nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální práce

 5. nemá jiné finanční prostředky a úspory využitelné na zajištění bydlení (dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti)

 6. není vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení (dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti)

 7. nebyl vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, kterou v době kratší než pět let od podání žádosti prodal, daroval, bezúplatně převedl na jiného apod. (dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti)

 8. nemá nemovitý nebo movitý majetek, z jehož výnosů je možno hradit náklady na bydlení (dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti)

 9. nemá neuplatněné pohledávky, jejichž uplatněním by získal potřebné finanční prostředky na bydlení (dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti)

 10. ke dni podání žádosti má trvalý pobyt v Hradci Králové nejméně po dobu jednoho roku

 11. požívá starobní důchod nebo invalidní důchod II. či III. stupně

 12. v případě, že obývá byt ve vlastnictví města, učiní prohlášení o uzavření dohody o zániku nájmu, vyklizení a předání bytu provozovně Správy nemovitostí Hradec Králové,

 13. nemá v péči nezletilé dítě (podmínka platí i pro manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku, stejně tak pro jiné osoby uvedené v § 2272 NOZ[1])

 14. v případě potřeby průběžné lékařské péče dodržuje pokyny odborného lékaře (například ambulantní léčebný program, pravidelné prohlídky) a obligatorně spolupracuje v rámci sociální práce se sociálními pracovníky města

 15. pokud žádá o bezbariérový byt má těžkou vadu nosného nebo pohybového aparátu nebo je občanem úplně nebo prakticky nevidomým, případně je zákonným zástupcem zdravotně postiženého dítěte s těžkým postižením nosného a pohybového aparátu nebo dítěte úplně nebo prakticky nevidomého a o toto dítě řádně pečuje

2.         Žadatelem je odchovanec dětského domova s trvalým pobytem na území Hradce Králové, odchovanec Dětského domova v Nechanicích nebo osoba opouštějící pěstounskou péči:

 1. nepřesáhl ke dni podání žádosti do výběrového řízení hranici 2 let po ukončení přípravy na povolání, nejdéle však do 26 let věku žadatele

 2. má zajištěn trvalý příjem

 3. nemá v péči nezletilé dítě

 4. není ženatý, vdaná, nebo není registrovaným partnerem, partnerkou

 5. obligatorně spolupracuje na řešení své nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální práce realizované odborem sociálních věcí a zdravotnictví

 6. v případě potřeby průběžné lékařské péče dodržuje pokyny odborného lékaře (například ambulantní léčebný program, pravidelné prohlídky)

3.   Specifická pravidla ubytovny města Brněnská 

a)    Ubytovna je určena k zajištění ubytování ve standardu ubytovny na přechodnou dobu rodinám s dětmi, manželským párům nebo registrovaným partnerským párům či jednotlivcům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

b)    Cílem ubytovny je zajistit těmto osobám rychlé řešení nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení a dále jim poskytnout prostřednictvím individuální sociální práce pomoc a podporu, aby do budoucna splňovaly podmínky pro ubytování ve standardním bydlení. Ubytování na ubytovně je možné jen při aktivní spolupráci žadatele se sociálním pracovníkem města a je jedním z dílčích opatření, které je zaměřeno na odstranění příčin vedoucích ke ztrátě bydlení.

c)    Žadatel musí splňovat tyto základní podmínky:

- dosáhl 18 let věku nejpozději v den podání žádosti,

- má trvalý pobyt v Hradci Králové minimálně 1 rok, 

- není dlužníkem města.


[1] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat pracovníka Magistrátu města Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koncepcí a sociální péče: Mgr. Tereza Karásková (kancelář č. 46, tel.: 495 707 326, tereza.karaskova@mmhk.cz), nebo kteréhokoliv sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koncepcí a sociální péče.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koncepcí a sociální péče: Mgr. Tereza Puhlovská (kancelář č. 46, tel.: 495 707 326, tereza.puhlovska@mmhk.cz, nebo s kterýmkoliv sociálním pracovníkem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koncepcí a sociální péče.  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti, potvrzení o starobním nebo invalidním důchodu (složenka, výpis z účtu nebo důchodový výměr od ČSSZ), doklady potvrzující přiznání příspěvku na péči (má-li jej žadatel přiznán), doklady týkající se nákladů na bydlení (SIPO, výše nájmu, platby za energie, atd.).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

U seniorů a osob se zdravotním postižením je třeba vyplnit „Žádost o pronájem bytu (v domě) zvláštního určení“, kterou si žadatel vyzvedne na Magistrátu města Hradec Králové, oddělení koncepcí a sociální péče, kancelář č. 29 a 30. Součástí žádosti je "Vyjádření lékaře".

U rodin s dětmi a dalších výše uvedených osob, pro které připadá v úvahu ubytovna města Brněnská, lze zahájit sociální práci ihned při osobní návštěvě oddělení koncepcí a sociální péče, případně lze využít obecný formulář žádosti o pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení žádostí nejsou jednoznačně stanoveny. Každá žádost je ihned přidělena klíčovému sociálnímu pracovníkovi, který kontaktuje žadatele, realizuje činnosti sociální práce a průběžně jej informuje o situaci a stavu projednávání žádosti. Výběrová řízení se konají zpravidla 3 až 4 krát do roka u seniorů a osob se zdravotním postižením. V případě ubytovny města Brněnská jedná pracovní skupina o navržených žadatelích - klientech sociální práce jednou měsíčně. Žadatel není do výběrového řízení zařazován automaticky, musí se vždy jednat o existenci nepříznivé sociální situace týkající se bydlení a na základě vyhodnocení ze strany sociálního pracovníka je pro řešení zjištěné situace doporučen odpovídající způsob řešení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Směrnice Rady města Hradec Králové č. 6/2021 ze dne 20.07.2021 - Byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

SZ1 - Oddělení koncepcí a sociální péče

26. Kontaktní osoba

Jiří Kotala
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk.cz
telefon: 495707322

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)