Jak postupovat v situaci, když povinný neplní vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti?

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

055

2. Kód

13.012

3. Pojmenování (název) životní situace

Jak postupovat v situaci, když povinný neplní vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti?

4. Základní informace k životní situaci

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem patří k základním povinnostem rodičů s odkazem na rodičovskou zodpovědnost dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo.

V případě, že rodič svoji vyživovací povinnost zanedbává je vhodné danou situaci řešit. Podstatné také je, aby bylo ve věci vyživovací povinnosti pravomocně rozhodnuto, tzn. existuje rozsudek, který stanoví výši vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti a je v právní moci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pokud povinný neplní jemu uloženou povinnost měl by rodič  (zákonný zástupce), který má dítě v péči a je tak oprávněnou osobou pro příjem výživného v zájmu nezl. dítěte konat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávněné osobě lze doporučit, aby se snažila nejprve o dohodu s povinným (písemnou formou vyzvat k plnění povinnosti, odeslat doporučeným dopisem nebo prokazatelně předat proti podpisu). Pokud se toto upozornění jeví jako neúčinné, pak lze podat k soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a to formou srážek ze mzdy, odpisem z účtu, prodejem movitých či nemovitých věcí, příp. prodejem spoluvlastnického podílu.  Oprávněná osoba má také možnost podat na Policii ČR trestní oznámení pro podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Situaci je vhodné konzultovat se sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové, kteří v rámci poradenské činnosti poskytují pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, výkon rozhodnutí spadá do kompetence Okresního soudu v Hradci Králové a trestní oznámení lze podat na Policii ČR resp. na Okresním státním zastupitelství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Důležitý je pravomocný rozsudek, který stanoví výši vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou rodiče nezl. dětí (povinná a oprávněná osoba).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Problematiku řeší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo., zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v aktuálním znění, zejm. § 196 (zanedbání povinné výživy).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí okresního soudu lze podat odvolání, o kterém bude následně rozhodovat krajský soud (opravný prostředek jak pro opatrovnické, tak i pro trestní řízení).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud rodič neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti může soud rozhodnout o výchovném opatření. V případě trestního oznámení a následného trestního řízení zde hrozí sankce v podobě až trestu odnětí svobody.  

21. Nejčastější dotazy

Jak dlouho může povinný porušovat svoji vyživovací povinnost než bude za svoje počínání postižen? Trestní zákon § 196 (zanedbání povinné výživy) vymezuje tuto dobu v rozsahu čtyř měsíců.

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)