Lze postihovat osoby mladší patnácti let za případné protiprávní jednání?

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

057

2. Kód

13.013

3. Pojmenování (název) životní situace

Lze postihovat osoby mladší patnácti let za případné protiprávní jednání?

4. Základní informace k životní situaci

Problematika dětí a mladistvých, kteří páchají přestupky či se dopouštějí trestné činnosti spadá do působnosti tzv. kurátorů pro mládež, ale i dalších subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) říká v ustanovení § 11, odst. 1 písm. d), že nelze stíhat osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná. Trestně odpovědná je v souladu s trestním zákoníkem (§ 25, zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) osoba, která v době spáchání činu dovršila patnáctý rok svého věku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V lednu 2004 nabyl účinnosti zcela nový právní předpis - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, který oproti předchozí právní úpravě dává těm, jenž se podílejí na trestním stíhání a souzení dětí a mladistvých větší možnosti při ukládání sankcí. Důležité je, že tento zákon umožňuje soudům v případě, že dítě mladší patnácti let spáchá čin jinak trestný učinit opatření potřebná k jeho nápravě, tzn. lze uložit sankci i osobě mladší 15-ti let.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, posuzuje se a projednává se podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, v aktuálním stavu, zejm. dle ustanovení § 89 až § 93.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Situaci řeší Policie ČR, státní zastupitelství, Magistrát města Hradec Králové, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), soud, Probační a mediační služba, příp. další subjekty pracující s dětmi.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení činů jinak trestných spadá zejm. do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Jednání se dále týká orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kde je možné situaci blíže projednat včetně informací o možnostech řešení a případných sankcích. Informace mohou podat také pracovníci Probační a mediační služby Hradec Králové.   

Zde naleznete odkaz na stránky OSPOD a seznam kurátorů

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Není stanoveno.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou dány.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než 15 let, které se dopustilo činu jinak trestného, je nezletilé dítě, zastoupené advokátem, kterého stanoví soud pro mládež, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, dále pak státní zastupitelství.  

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vždy je důležité, aby nezletilé dítě i jeho rodiče spolupracovali jak s orgány činnými v trestním řízení, tak s orgánem SPOD či s Probační a mediační službou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, v aktuálním znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Trestní zákoník, trestní řád, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský soudní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Soud pro mládež rozhoduje o uložení opatření rozsudkem, proti kterému lze podat odvolání. O odvolání bude následně rozhodovat krajský soud.  

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dítěti mladšímu patnáct let lze uložit tato opatření:

a) výchovná povinnost, b) výchovné omezení, c) napomenutí s výstrahou, d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, e) dohled probačního úředníka, f) ochranná výchova, která má důraznější charakter než výchova v rámci výchovných ústavů. Vedle toho lze ještě ze strany opatrovnického soudu či orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložit či nařídit dítěti výchovné opatření - napomenutí, omezení, dohled, pouze soud pak i ústavní výchovu.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. 06. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)