Právní jednání za dítě v pěstounské péči

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

126

2. Kód

13.025

3. Pojmenování (název) životní situace

Právní jednání za dítě v pěstounské péči

4. Základní informace k životní situaci

Co je právní jednání? Právním jednáním za dítě je každý neběžný úkon, tj. např. uzavření smlouvy, disponování s majetkem dítěte, udělení souhlasu s lékařským zákrokem či vyšetřením, změna školy, změna jména a příjmení apod. Běžným jednáním za dítě je např. jednání s lékařem, učitelem a dalšími osobami, přijímání informací o dítěti, podání a projednání žádosti o sociální dávky, dávky státní sociální podpory, sirotčí důchod apod. Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, kdy dítě je vychováváno jinou osobou než rodičem a do této péče bylo svěřeno pravomocným rozsudkem soudu. Institut pěstounské péče upravuje občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jednat za dítě v právním jednání může pouze jeho zákonný zástupce nebo osoba, která byla k tomuto úkonu pověřená soudem - opatrovník. Zastoupení dítěte upravuje občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění. Zákonným zástupcem dítěte nejsou pěstouni, ale rodiče příp. poručník jmenovaný soudem.  Je tedy nutné s nimi při zajištění právního jednání spolupracovat. Pokud zákonný zástupce s pěstouny nespolupracuje, je neznámého pobytu apod., pak udělení souhlasu s právním jednáním může nahradit rozhodnutí soudu, případně soud může pověřit konkrétní osobu k zajištění celé věci, tj. ustanoví opatrovníka. Např. to může být opatrovník pro správu majetku dítěte, opatrovník pro zajištění lékařského zákroku apod.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro právní jednání je souhlas zákonného zástupce a jeho přítomnost při tomto jednání.Pokud jsou pěstouni v kontaktu s rodiči či poručníkem řeší situaci s nimi ve spolupráci. Pokud nelze zajistit souhlas zákonného zástupce, pak se pěstouni mohou obrátit na sociální pracovnici pro NRP, nebo přímo na příslušný soud s návrhem na udělení souhlasu za rodiče k právnímu jednání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěvou a jednáním u příslušné instituce společně se zákonným zástupcem. Kontaktovat sociální pracovnici pro NRP MM HK v případě, kdy nelze zajistit souhlas rodičů  viz kontakty na sociální pracovníky oddělení SPOD MM HK. Podat návrh k příslušnému soudu na udělení souhlasu za rodiče pro právní jednání.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Je to vždy ta instituce, kde právní jednání probíhá, dle jeho charakteru – zdravotnické zařízení, škola, pojišťovna apod. U sociální pracovnice pro NRP v případě, kdy nelze zajistit souhlas rodičů viz kontakty.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

(nevyplněno)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti pěstoun, rodný list dítěte, rozsudek o svěření dítěte do pěstounské péče s vyznačením právní moci. Pokud nelze zajistit souhlas zákonného zástupce, pak pěstouni předkládají pravomocný rozsudek soudu o udělení souhlasu za rodiče k právnímu jednání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře má každá instituce své vlastní a někdy bývají k dispozici na jejich webových stránkách. Návrh k soudu pro udělení souhlasu za rodiče k právnímu jednání nemá svůj specifický formulář. Sociální pracovnice pro NRP může poskytnout poradenství, jaké náležitosti má mít takový návrh. Případně poradenství poskytne přímo soud, advokát, právní poradna.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou dle charakteru právního jednání a dle předpisů příslušné instituce. Návrh k soudu ve věci nezletilého dítěte nepodléhá žádnému poplatku. Poradenství sociální pracovnice pro NRP je poskytováno bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty si určuje vždy příslušná instituce dle svých předpisů. Soud se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění a občanským soudním řádem zák. č. 99/1963 Sb., v platném znění. Sociální pracovnice pro NRP poskytuje poradenství v rámci své pracovní doby. Je vhodné si schůzku nejprve sjednat telefonicky či prostřednictvím e-mailu z důvodu zajištění dostatku časového prostoru na podrobné projednání věci.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníky si určuje příslušná instituce. Soud může předvolat k jednání svědky, soudní znalce či jiné osoby dle svého uvážení. Sociální pracovnice pro NRP v rámci poradenství může přizvat k jednání odborníka v dané oblasti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Příslušná instituce se řídí svými předpisy a může tedy požadovat i jiné konkrétní činnosti a doklady. Soud může požadovat v rámci důkazního řízení po účastnících řízení doložit listiny či zajistit potřebné věci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

(nevyplněno)

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04. 11. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. 03. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)