Přestupkové jednání mladistvých

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

121

2. Kód

13.004

3. Pojmenování (název) životní situace

Přestupkové jednání mladistvých

4. Základní informace k životní situaci

Problematika mladistvých, kteří se dopouštějí přestupkového jednání, spadá do působnosti kurátorů pro mládež a dalších subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vymezuje § 18 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: "Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku."

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přestupkové jednání mladistvých řeší Městská policie, Policie ČR, která o přestupku informuje orgán sociálně-právní ochrany dětí - kurátora pro mládež. Přestupky projednává Odbor přestupků Magistrátu města Hradec Králové, příp. městské úřady v obvodu správní působnosti MM HK (MÚ Chlumec nad Cidlinou, Třebechovice pod Orebem, Smiřice, Nechanice).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Příslušný kurátor je informován o přestupkovém jednání  subjekty uvedenými v bodě 6. O přestupku může orgán sociálně-právní ochrany dětí informovat sám mladistvý či jeho zákonný zástupce. Kurátor pro mládež zkontaktuje rodinu a seznámí ji s činností orgánu sociálně-právní ochrany, poučí mladistvého a zákonné zástupce  o právech a povinnostech, které vyplývají z přestupkového řízení. Seznámí je s průběhem a možnostmi řešení nepříznivé situace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Postup je určen závažností a způsobem řešení přestupku ze strany Policie ČR či Městské policie. Orgán sociálně-právní ochrany dětí má možnost s mladistvým projednat oznámené přestupkové jednání formou výchovného pohovoru zaměřeného na protiprávní jednání, má možnost nabídnout mladistvému návaznou odbornou pomoc. Odbor přestupků Magistrátu města Hradec Králové - projednává přestupkové jednání za účasti mladistvého, zákonných zástupců či jiných osob odpovědných za výchovu, kurátora pro mládež, který podává správnímu úředníkovi informace o osobě mladistvého a poskytuje součinnost při objasnění přestupku.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení přestupkového jednání spadá do kompetence Odboru přestupků Magistrátu města Hradec Králové (případně příslušného Městského úřadu), Městské policie, Policie ČR a kurátora pro mládež.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti - při jednání na Odboru přestupků i při prvním kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Může být uložena bloková pokuta (Policií ČR přímo na místě odhaleného přestupku), bloková pokuta při projednávání přestupku na Odboru přestupků, s projednáním přestupku jsou spojeny náklady řízení, které je také třeba uhradit. Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí – pohovor s mladistvým je proveden nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení o přestupku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou mladiství, jejich zákonní zástupci či jiné osoby odpovědné za výchovu, Odbor přestupků Magistrátu města Hradec Králové, příslušný kurátor pro mládež, případně advokát či zmocněnec.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Je velmi důležité, aby mladistvý spolupracoval s Městskou policií, Policií ČR, Odborem přestupků Magistrátu města Hradec Králové, uznal svoje protiprávní jednání, příp. usiloval o odhalení pachatele. Je nutné splnit veškeré závazky spojené s přestupkovým řízením (dostavit se k projednání na Magistrát města Hradec Králové, uhradit uložené pokuty), nedopouštět se dalšího přestupkového jednání, spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí na nápravě chování a využít nabízené odborné pomoci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Všechny předpisy v platném znění. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o přestupku lze podat odvolání prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Rozhodovat bude příslušný krajský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Kurátoři využívají metody a nástroje sociální práce – rodinné konference, případové konference, rozhovory zaměřené na motivaci ke změně, projednání mladistvého a rodičů před Komisí sociálně-právní ochrany dětí,.. Nabízejí též dobrovolnou účast v preventivních programech.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí při nespolupráci mladistvého či jeho rodičů (zákonných zástupců) postupuje dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - ukládá výchovná opatření ve správním řízení (napomenutí, dohled, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce). 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí může též dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., podat příslušnému okresnímu soudu návrh  na uložení  výchovného opatření (napomenutí mladistvému i zákonným zástupcům, soudní dohled, ústavní výchova). 

Pokud se přestupkové jednání opakuje ve stejné věci, může při jednání dojít k jeho překvalifikování na trestný čin. Pokud se přestupkové jednání opakuje – Odbor přestupků v rámci přestupkového zákona může udělit vyšší sankce.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastěji se klienti dotazují na  možné dopady přestupkového řízení na životní situaci mladistvého z hlediska jeho ohrožení, dalšího studia, možnosti získání zaměstnání, řidičského oprávnění apod. Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí jsou vázáni mlčenlivostí, pracují v režimu ochrany osobních dat. Mladiství jsou v celém procesu chráněni zvláštními předpisy, nesmí být zveřejněny žádné informace vedoucí k jejich identifikaci, je kladen důraz na maximální ochranu soukromí mladistvého. Mladistvý je veden v rejstříku přestupků 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu z evidence.

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04. 02. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)