Rozvod manželství s nezletilým dítětem

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

051

2. Kód

13.008

3. Pojmenování (název) životní situace

Rozvod manželství s nezletilým dítětem

4. Základní informace k životní situaci

Problematiku rozvodu manželství upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo

Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu - rodiče musí tedy současně podat dva návrhy (návrh na rozvod a návrh na úpravu poměrů nezl. dětí pro dobu po rozvodu).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Soud může manželství rozvést na návrh některého z manželů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud má podaný návrh na úpravu poměrů nezl. dětí pro dobu po rozvodu patřičné náležitosti (za tím účelem je vhodné konzultovat jeho podání s pracovníky oddělení SPOD) soud řízení zahájí a dítěti ustanoví opatrovníka (tzv. kolizního opatrovníka), který bude dítě v řízení zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí dle místa trvalého bydliště dětí tzn. Magistrát města Hradec Králové, odbor soc. věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Více k funkci kolizního opatrovnictví ve Standardech kvality sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Zákon připouští možnost společné, případně střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby. Rozvodová situace je pro dítě vždy velmi stresující zásah do jeho života, proto je vhodné nejprve věc konzultovat se sociální pracovnicí, aby se tak předešlo možným pozdějším problémům a "škodám".

8. Na které instituci životní situaci řešit

Rozhodování spadá do kompetence Okresního soudu v Hradci Králové, Ignáta Hermann 227, 502 00  Hradec Králové, web: https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hradci-kralove/

Zastupování nezletilých dětí je v kompetenci Magistrátu města Hradec Králové, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Československé armády 408, levá část budovy, zvýšené přízemí.

Seznam sociálních pracovníků naleznete i zde (odkaz na webové stránky)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • Okresní soud v Hradci Králové
  • Magistrát města Hradec Králové, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • poradenství a zastupování rodičů v rámci návrhu na rozvod poskytují i advokátní kanceláře.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K návrhu na rozvod se přikládá oddací list, k návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí po rozvodu manželství také rodné listy dětí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jednotný formulář není, jedná se o individuální návrh ze strany rodiče.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí nepodléhá žádným poplatkům, poradenství a další činnost je poskytována zdarma.

Návrh na rozvod podléhá zpoplatnění dle soudního sazebníku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou jednoznačně vymezeny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou rodiče a nezl. dětí v zastoupení kolizním opatrovníkem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V rámci řízení o úpravě poměrů nezl. dětí po rozvodu by měli rodiče spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí např. tím, že umožní provést místní šetření ve své domácnosti, že poskytnou potřebné informace o situaci dítěte včetně jeho zdravotního stavu apod. 

Opatrovník má dále oprávnění hovořit s dítětem o záležitostech, které se ho daným řízením dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. 

Po nabytí právní moci rozsudku o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte lze podat návrh na rozvod manželství, příp. pokračovat v řízení o rozvodu manželství pokud byl nejprve podán tento návrh.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právozákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Problematiku upravuje zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozsudku okresního soudu lze podat odvolání, o kterém bude rozhodovat krajský soud.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Péče o rodinu a děti.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17. 02. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. 03. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)