Trestná činnost mladistvých (děti ve věku 15-18 let)

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

120

2. Kód

13.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Trestná činnost mladistvých (děti ve věku 15-18 let)

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o problematiku mladistvých, kteří se dopouštějí  trestné činnosti jednorázově, příp. opakovaně. Tato spadá do působnosti  kurately dětí a mládeže, ale i dalších subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Trestně odpovědná je osoba, která v souladu s trestním zákoníkem (§ 25 zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v době spáchání činu dovršila patnáctý rok svého věku. Trestné činy, kterých se dopustili mladiství, se nazývají provinění. Provinění objasňují orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, okresní příp. krajské státní zastupitelství, soudy). Role kurátora pro mládež  je  vydefinována v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kurátor zejména provází mladistvého celým procesem. Kurátor také spolupracuje v tomto případě s rodiči mladistvého.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V lednu 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, který oproti minulé legislativě dává těm, kteří se podílejí na trestním stíhání a souzení mladistvých (orgánům činným v trestním řízení)  více možností a větší variabilitu při volbě  vhodných sankcí. Kurátor pro mládež se dozví o deliktu mladistvého zejména  na základě  podnětu PČR. Zkontaktuje pak mladistvého a osoby odpovědné za jeho výchovu. Zahajuje úkony, které jsou důležité k zjištění situace dítěte, včetně zjištění míry jeho ohroženosti. Sbírá informace, které  jsou nutné k objektivnímu vyhodnocení situace mladistvého. Kurátor prošetřuje osobní a rodinné  poměry mladistvého,  jeho docházku do školy, zaměstnání, evidenci na úřadu práce, přehled dosavadních deliktů či výchovných problémů. Důležitým úkolem kurátora je vypracování komplexní zprávy o poměrech mladistvého pro potřeby trestního řízení. Tato zpráva je součástí trestního spisu mladistvého.

Od začátku procesu spolupráce kurátor mladistvému objasňuje formy řešení jeho problému za splnění podmínek, které jsou dané zákonem (např. prvopachatel, méně závažná trestná činnost, doznání a snaha o nápravu) tzv. alternativní způsoby (např. odklon, zastavení trestního řízení, výchovná opatření) dostačujícího  postihu. Pokud nelze takto postupovat, kurátor provází  mladistvého  celým procesem trestního řízení, které je zakončeno ústním projednáním u soudu pro mládež. Mladistvý může být rovněž projednán bez uložení opatření. Soudem mohou být uložena výchovná, ochranná či trestní opatření.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kurátor pro mládež kontaktuje rodinu (rodina se však může na kurátora obrátit i sama po setkání s Policií ČR). Seznámí mladistvého i rodiče s činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí, poučí mladistvého a  zákonné zástupce o právech a povinnostech, které vyplývají z trestního řízení. Seznámí je s průběhem a možnostmi řešení nepříznivé situace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Trestnou činnost mladistvých řeší Policie ČR, okresní a krajské státní zastupitelství, Magistrát města Hradec Králové - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, okresní a krajský soud, Probační a mediační služba, dále pak subjekty (sociální služby), které pracují s mládeží v rámci  realizace probačních programů či programů sociálního výcviku.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení trestných činů mládeže spadá zejména do kompetence orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů viz bod 8. Kurátor pro mládež  se účastní celého procesu trestního řízení s mladistvým. Řešení případu odpovídá vždy fázi, ve které se případ nachází - přípravné řízení (obviněný), podání návrhu na  uložení opatření (obžalovaný), soudní jednání (odsouzený).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při prvním kontaktu s kurátorem pro mládež je nutné mít doklad k prokázání totožnosti (mladistvý, zákonný zástupce). Kurátor má možnost v zájmu mladistvého žádat o odborná zdravotní posouzení, zprávy psychologů, psychiatrů, pedagogicko-psychologické porady, střediska výchovné péče, speciálně-pedagogického centra apod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při vstupním jednání na MM HK není třeba vyplňovat žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků – sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty se odvíjejí od postupu orgánů činných v trestním řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky trestního řízení s mladistvými je: sám mladistvý, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu, příslušný orgán sociálně-právní ochrany zastoupený kurátorem pro mládež. Dále se jej účastní osoby o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno či rozhodnuto, svědci, státní zastupitelství, zástupce probační a mediační služby, obhájce, kterého si může mladistvý zvolit sám. Pokud se tak nestane, je mladistvému přidělen ex offo příslušným soudem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Je vždy velmi důležité, aby mladistvý i jeho zákonní zástupci spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení, rovněž tak s orgánem sociálně-právní ochrany, probační a mediační službou, neziskovými organizacemi.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Soud pro mládež rozhoduje o uložení výchovných, ochranných či trestních opatření rozsudkem, proti kterému lze podat odvolání prostřednictvím obhájce. O odvolání bude rozhodovat následně odvolací soud (krajský či vrchní).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) při nespolupráci mladistvého či rodičů postupuje dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - ukládá výchovná opatření ve správním řízení (napomenutí, dohled, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce).

OSPOD může dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., podat příslušnému  okresnímu soudu návrh  na uložení výchovného opatření (napomenutí mladistvému i zákonným zástupcům, soudní dohled, ústavní výchova). Kurátoři využívají metody a nástroje sociální práce – rodinné konference, případové konference, rozhovory zaměřené na motivaci ke změně, projednání mladistvého a rodičů před Komisí sociálně-právní ochrany dětí apod.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastěji se klienti dotazují na možné dopady trestního stíhání na životní situaci mladistvého z hlediska jeho ohrožení, dalšího studia, možnost získání zaměstnání, řidičské oprávnění apod. Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí jsou vázáni mlčenlivostí, pracují v režimu ochrany osobních dat. Mladiství jsou v celém procesu chráněni zvláštními předpisy, nesmí být zveřejněny žádné informace vedoucí k jejich identifikaci, je kladen důraz na maximální ochranu soukromí mladistvého. Po uplynutí soudem stanovené zkušební doby se na mladistvého hledí jako na bezúhonného.

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. 03. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)