Trestní jednání nezletilých dětí mladších 15 let

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

123

2. Kód

13.006

3. Pojmenování (název) životní situace

Trestní jednání nezletilých dětí mladších 15 let

4. Základní informace k životní situaci

Problematika nezletilých dětí, které se dopouštějí  trestné činnosti jednorázově, či opakovaně, spadá do působnosti  kurately pro děti a mládež, ale i dalších subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti. Děti do 15 let věku nejsou trestně zodpovědné, avšak v důsledku protiprávního jednání,  které se nazývá čin jinak trestný, mohou být projednávány před soudem pro  mládež.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Orgány činné v trestním řízení -  Policie ČR, OSZ, KSZ provádí kroky k objasnění trestné činnosti.  Role kurátora pro mládež  je  vydefinována v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, kurátor provází nezletilého celým procesem. Dalšími důležitými účastníky jsou advokáti, kteří jsou ustanoveni soudem pro tento typ řízení a plní funkci opatrovníka. Dále mohou vstupovat do spolupráce  probační a mediační služba, nestátní neziskové organizace, odborná poradenská pracoviště apod.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V lednu 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Tato právní norma upravila  též způsob postihu nezletilých dětí do 15 let věku, které se dopustily protiprávního jednání. V souvislosti s touto situací byla upravena další legislativa, kterou se řídí  výkon SPOD.   Kurátor pro mládež se dozví o deliktu nezletilého zejména  na základě  podnětu PČR.

Zkontaktuje nezletilého a osoby odpovědné za jeho výchovu. Zahajuje úkony, které jsou důležité k zjištění situace dítěte i  vzhledem k jeho ohroženosti, sbírá informace , které jsou nutné k objektivnímu vyhodnocení situace a posouzení rozumových schopností dítěte. Kurátor prošetřuje osobní a rodinné  poměry nezletilého,  jeho docházku do školy, jeho názor, přehled dosavadních deliktů. Důležitým úkolem kurátora  je vypracování zprávy o poměrech nezletilého dítěte. Od začátku procesu kurátor hledá společně s rodinou dítěte vhodné formy řešení jeho problému  za splnění podmínek, které jsou dané zákonem / prvopachatel, méně závažná TČ, doznání a snaha o nápravu /. Kurátor provází  nezletilého  celým procesem trestního řízení,  které je zpravidla  zakončeno  projednáním u soudu pro mládež. Soud nerozhoduje o trestu, ale o uložení opatření.  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kurátor pro mládež  na základě podnětu zejména Policie ČR zkontaktuje rodinu , seznámí ji s činností orgánu sociálně-právní ochrany, poučí nezletilého a  zákonné zástupce  o právech a povinnostech, které vyplývají z trestního řízení. Seznámí je s průběhem a možnostmi řešení nepříznivé situace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Trestnou činnost nezletilých řeší Policie ČR, okresní a krajské státní zastupitelství, Magistrát města Hradec Králové oddělení sociálně-právní ochrany, okresní a krajský soud, Probační a mediační služba, dále pak subjekty (neziskové organizace), jejichž náplní činnosti je práce  s mládeží   v rámci realizace probačních programů či  programů sociálního výcviku.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení trestných činů nezletilých spadá zejména do kompetence orgánů činných v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soudy, probační  a mediační služba). Kurátor pro mládež  se účastní celého procesu trestního řízení. Řešení případu vychází z fáze, ve které se případ nachází - přípravné řízení, podání návrhu na  uloženi opatření, soudní jednání.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při prvním kontaktu s kurátorem pro mládež je nutné mít doklad k prokázání totožnosti (zákonný zástupce). Kurátor má možnost v zájmu dítěte žádat o odborná zdravotní posouzení, zprávy psychologů, psychiatrů, pedagogicko-psychologické porady, střediska výchovné péče, speciálně-pedagogického centra apod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sociálně-právní ochrana dětí je zajišťována bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty se váží k průběhu trestního řízení, v rámci agendy SPOD dle naléhavosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky trestního řízení  s nezletilými je sám nezletilý, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu, příslušný orgán sociálně-právní ochrany, zastoupený kurátorem pro mládež. Dále se řízení účastní osoby o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, svědci,  státní zastupitelství, advokát opatrovník, který je přidělen nezletilému příslušným soudem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Je vždy velmi důležité, aby nezletilí  i jeho zákonní zástupci spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení, rovněž tak s orgánem sociálně-právní ochrany, probační a mediační službou, neziskovými organizacemi, odbornými pracovišti v případě potřeby.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 357/2000 Sb., o probační a mediační službě 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Polici ČR 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Všechny předpisy v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Ústava, Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Etický kodex sociálního pracovníka.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Soud pro mládež rozhoduje o uložení  opatření rozsudkem, proti kterému lze podat odvolání prostřednictvím opatrovníka /advokáta/. O odvolání bude rozhodovat následně krajský soud.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

OSPOD při nespolupráci mladistvého či rodičů postupuje dle zákona č. 359/1999 Sb. - ukládá výchovná opatření ve správním řízení (napomenutí, dohled, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce). OSPOD může dle zákona č. 89/2012 Sb., podat příslušnému  okresnímu soudu návrh  na uložení  výchovného opatření (napomenutí mladistvému i zákonným zástupcům, soudní dohled, ústavní výchova). Kurátoři využívají metody a nástroje sociální práce – rodinné konference, případové konference, rozhovory zaměřené na motivaci ke změně, projednání mladistvého a rodičů před Komisí SPOD apod.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastěji  se klienti dotazují na  možné dopady trestního stíhání na  životní situaci nezletilého z hlediska ohrožení jeho dalšího studia, možnost získání zaměstnání apod. Po splnění soudem uloženého opatření se na nezletilého hledí jako na bezúhonného. U dětí do 15 let se  soudní rozhodnutí nezaznamenává do rejstříku trestů. Orgán SPOD je vázán mlčenlivostí, pracuje v režimu ochrany osobních dat. Nezletilí  jsou v celém procesu chráněni zvláštními předpisy, nesmí být zveřejněny žádné informace vedoucí k jejich identifikaci, je kladen důraz na maximální ochranu soukromí nezletilého.

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

- webové stránky SPOD – kuratela dětí a mládeže, příp. MPSV, spolupracující instituce

- leták SPOD MM HK - poučení pro rodiče – webové stránky SPOD - standardy kvality SPOD – webové stránky SPOD - související legislativa

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 07. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)