Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

122

2. Kód

13.005

3. Pojmenování (název) životní situace

Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých

4. Základní informace k životní situaci

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje na ohrožené děti. Kurátoři řeší zejména tyto okruhy problémů: ŠKOLA - záškoláctví, šikana, neplnění  povinností, nerespektování autorit, porušování školního řádu, drzé a vulgární chování vůči spolužákům a vyučujícím, slovní a fyzické napadání, vyčlenění ze školního kolektivu.   RODINA - útěky z domova, nerespektování dospělé autority, krádeže v rodině, neplnění povinností, sourozenecká rivalita, lhaní, podvádění, finanční negramotnost - dluhy, půjčky, neplacení závazků, pokut, násilí vůči  členům rodiny, snížené výchovné kompetence rodičů, zanedbávání výchovy, nezdravé rodinné klima.   SEBEOHROŽUJÍCÍ CHOVÁNÍ – závadová parta, netradiční hnutí, chování  inklinující k různým směrům /s jejich  patologickými projevy/, ortodoxní fandění, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, psychické problémy - deprese, psychózy, psychiatrická diagnóza,  suicidální chování, předčasný sexuální život, rizikové chování - adrenalin, prostituce, promiskuita, experimentování,  zneužívání  OPL, patologické hráčství, závislost na PC, zdravotní problémy dítěte v důsledku  narušených rodinných vztahů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonní zástupci, či jiné osoby odpovědné za výchovu, sám nezletilý či mladistvý, škola, učiliště, výchovný ústav, ZDVOP, odborné poradenské pracoviště (např. SVP, SPC, DKC), neziskové organizace, zájmové organizace, pediatr či pedopsychiatr, veřejnost apod. Všechny tyto fyzické či právnické osoby mají možnost oznámit výchovné problémy orgánu SPOD - příslušnému kurátorovi pro mládež /telefonicky, mailem, písemnou zprávou, osobním sdělením, anonymně/.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a standardů kvality SPOD. Postup závisí na konkrétní situaci včetně posouzení naléhavosti přijmout opatření k ochraně zájmů nezl. dítěte.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pokud se o situaci dozví kurátor pro mládež, zajišťuje tyto činnosti: - seznámení s kompetencemi kurátora při řešení situace dítěte - provedení pohovoru, zjištění závažnosti problému, stanovení jednotlivých účastníků, návrhy a možnosti řešení, základní vyhodnocení situace dítěte - sběr informací, podrobné vyhodnocení situace dítěte a rodiny, stanovení individuálního plánu ochrany dítěte - poskytnutí odborného poradenství, informace klientům o aspektech problému - zprostředkování odborného poradenství na specializovaných pracovištích, předání kontaktů - zajištění případová konference, rodinné konference - projednání v komisi SPOD - základní krizová intervence

- součinnost s dalšími institucemi při uplatnění nároků, práv (ÚP, bytový odbor, instituce poskytující sociální služby, AD, ZDVOP, školská zařízení apod.)

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení SPOD MM HK (viz. telefonní seznam na stránkách odboru sociálních věcí a zdravotnictví MM HK)  

Dále pak je to celá řada pomáhajících subjektů např. Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové, Dětský diagnostický ústav Hradec Králové, Dětské krizové centrum ADRA Nomia Hradec Králové,  Školní pedagogické pracoviště Mozaika v HK, Laxus, Salinger, ProstorPro, pedagogicko-psychologická poradna, manželská a rodinná poradna, pracoviště psychoterapeutů, intervenční centrum pro oběti domácího násilí, azylové domy či zařízení pro děti vyžadující pomoc apod.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pokud rodina již sama neřeší v rámci svých kompetencí výchovné problémy dítěte (viz  uvedené pomáhající subjekty) doporučujeme zkontaktovat v nejbližší možné době oddělení SPOD MM HK - příslušného kurátora pro mládež. Kurátoři zajišťují agendu dle základního kritéria, kterým je trvalý pobyt dítěte.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při prvním kontaktu s kurátorem pro mládež je nutné mít doklad k prokázání totožnosti (mladistvý, zákonný zástupce). Kurátor má možnost v zájmu mladistvého žádat o odborná zdravotní posouzení, zprávy psychologů, psychiatrů, pedagogicko-psychologické porady, střediska výchovné péče, speciálně-pedagogického centra apod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků – sociálně-právní ochrana dětí je bezplatná.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny – situace jsou řešeny dle naléhavosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nezletilý, mladistvý, rodiče, sourozenci, prarodiče, širší rodina, spolužáci, zájmové skupiny, pracovníci školy, odborní pracovníci - psycholog, pedopsychiatr, terapeut, lékař, etoped, speciální pedagog apod.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vždy je velmi důležité, aby nezletilí, mladiství i rodiče úzce spolupracovali s orgánem SPOD, řídili se radami a doporučeními kurátora pro mládež. Je nutné spolupracovat i s dalšími institucemi, které přispívají zdárnému vyřešení obtížné situace dítěte i rodiny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a další právní předpisy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rodiče dětí mají možnost podat žádost o změnu kurátora pokud mají objektivní důvod pro jeho změnu či mají důvodné obavy z jeho podjatosti. Rodiče mají možnost podat stížnost na postup kurátora pro mládež. Stížnost je vyřizována v souladu s vnitřními předpisy MM HK. Dále pak je možné podat stížnost u nadřízeného metodického orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje či přímo na MPSV. Klienti SPOD mají možnost obracet se také na veřejného ochránce práv.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

OSPOD při nespolupráci mladistvého či rodičů postupuje dle zákona č. 359/1999 Sb. - ukládá výchovná opatření ve správním řízení (napomenutí, dohled, omezení či zákaz, uložení povinnosti využít odborné poradenské pomoci, peněžní sankce). OSPOD může dle zákona č. 89/2012 Sb., podat příslušnému okresnímu soudu návrh  na uložení výchovného opatření (napomenutí mladistvému i zákonným zástupcům, soudní dohled, ústavní výchova).

21. Nejčastější dotazy

Na které problémy se kurátoři zaměřují viz bod 3.

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

- webové stránky SPOD – kuratela dětí a mládeže, příp. MPSV, spolupracující instituce - leták SPOD MM HK - poučení pro rodiče – webové stránky SPOD - standardy kvality SPOD – webové stránky SPOD - související legislativa

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 07. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)