Vydání speciálního označení O7 - parkovacího průkazu - pro osoby se zdravotním postižením

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

115

2. Kód

13.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání speciálního označení O7 - parkovacího průkazu - pro osoby se zdravotním postižením

4. Základní informace k životní situaci

Držitelé průkazu mimořádných výhod ZTP a ZTP/P (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) jsou oprávněni při řízení motorového vozidla nebo při přepravě tímto vozidlem využívat speciální označení vozidla O7 (parkovací průkaz). S tímto označením mohou zdravotně postižení užívat vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením, v naléhavých případech vjíždět do oblastí označených dopravní značkou "pěší zóna", nebo do oblastí označených dopravní značkou "zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou "jen zásobování", nebo "jen dopravní obsluha", nebo zastavit na nezbytně nutnou dobu v oblasti označené dopravní značkou "zákaz stání" (nesmí být ale ohrožena bezpečnost dalších účastníků silničního provozu a plynulost dopravy). Zdravotně postižená osoba, které byl vydán parkovací průkaz, může požádat silniční správní úřad o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě svého bydliště.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Občan starší 18 let způsobilý k právním úkonům.
 • Zákonný zástupce (rodič nebo poručník) nezletilého občana.
 • Opatrovník občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jemuž byla způsobilost k právním úkonům omezena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu Magistrátu města Hradec Králové jako úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při osobním kontaktu požádat o vydání speciálního označení O7.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koncepcí a sociální péče, Miroslav Tengler (kancelář č. 25, levá budova, zvýšené přízemí

Úřední hodiny: PO + ST: 8:00 - 17:00, ÚT + ČT: 8:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Platný průkaz mimořádných výhod II. nebo III. stupně (ZTP, ZTP/P) - s výjimkou průkazů vydaných z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
 • Platný občanský průkaz.
 • Stávající označení vozidla, pokud bylo vydáno.
 • Fotografie žadatele o rozměru 45 x 35 mm s jeho aktuální podobou.
 • Při vydání speciálního označení vozidla pro nezletilé dítě předloží zákonný zástupce (rodič) svůj občanský průkaz, případně rodný list dítěte, pokud jej nemá zapsáno ve svém občanském průkazu.
 • Při vydání speciálního označení vozidla pro osobu omezenou nebo zbavenou  způsobilosti k právním úkonům předloží opatrovník takové osoby svůj občanský průkaz a listinu opatrovníka vydanou příslušným soudem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání speciálního označení vozidla 07 je osvobozeno od poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech potřebných dokladů je speciální označení vozidla O7 vydáváno okamžitě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po žadateli, případně po opatrovníku nebo zákonném zástupci, se požaduje nahlásit jakoukoli změnu (např. změnu pobytu) do 8 dnů od jejího vzniku zdejšímu magistrátu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

Speciální označení vozidla 07 se vydává do doby platnosti průkazu ZTP (ZTP/P).

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 • Ministerstvo dopravy České republiky, odbor provozu silničních vozidel.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor rodiny a dávkových systémů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

SZ1 - Oddělení koncepcí a sociální péče

26. Kontaktní osoba

Jiří Kotala
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk.cz
telefon: 495707322

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)