Žádost o osvojení (adopci), pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu (náhradní rodinná péče – dále jen NRP)

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

124

2. Kód

13.023

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o osvojení (adopci), pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu (náhradní rodinná péče – dále jen NRP)

4. Základní informace k životní situaci

Náhradní rodinná péče je institut, kdy rodiče nemohou nebo nechtějí pečovat o své dítě a toto dítě je vychováváno jinou osobou.  V České republice má NRP několik forem:

-          péče jiné osoby než rodiče - dítě je dočasně umístěno do péče jiné osoby, zpravidla prarodiče, na základě rozhodnutí soudu, neboť rodiče se nemohou o své dítě postarat. Jedná se o výpomoc v rámci širší rodiny.

-          pěstounská péče – dítě je dočasně umístěno do péče jiné osoby (pěstouna - osoby, která prošla odborným posouzením na krajském úřadu) na základě rozhodnutí soudu, neboť rodiče se nemohou ze závažných důvodů o své dítě postarat. Pěstouni jsou do určité míry zaměstnanci státu a plní si práva a povinnosti dané zákonem.

-          poručnická péče - dítě je umístěno do péče jiné osoby (poručníka – osoby, která splňuje zákonem stanovené podmínky) na základě rozhodnutí soudu, neboť rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, svéprávnosti nebo zemřeli. Poručník je zákonným zástupcem dítěte a má práva rodiče.  Za výkon funkce poručníka se zodpovídá soudu. Poručník je do určité míry zaměstnancem státu a plní si práva a povinnosti dané zákonem.

-          pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě je dočasně (max. na 1 rok) svěřeno do péče profesionálního vychovatele (pěstouna na přechodnou dobu - osoby, která prošla odborným posouzením na krajském úřadu a je v celostátní evidenci) , a to po dobu, než se vyřeší jeho situace vrácením zpět do své biologické rodiny nebo umístěním do NRP.

          osvojení - dítě získává osvojením nové rodiče, novou identitu, jakoby se osvojitelům narodilo.

 

NRP upravuje zákon 359/1999 Sb.o sociálně právní ochraně dětí a občanský zákoník č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o NRP vyřizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podle § 20 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD,  ve znění pozdějších předpisů, si žádost o NRP může podat fyzická osoba, občan České republiky nebo cizinec, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 492/2011), nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., v platném znění) přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel by měl kontaktovat sociální pracovníky pro NRP oddělení SPOD MM HK viz bod 8. Je vhodné dojednat si předem osobní setkání, při kterém žadatel obdrží komplexní informace k institutu NRP a převezme si potřebné formuláře NRP (Žádost o zařazení do evidence žadatelů, Dotazník k žádosti, Lékařské vyšetření)Doporučujeme formuláře NRP vyplňovat až po osobní návštěvě, aby tyto doklady byly správně vyplněny a příp. doplněny potřebnými údaji, doklady apod.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Dle § 20 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, se žádost o NRP podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pro správní obvod Magistrátu města Hradec Králové (žadatel má trvalý pobyt na tomto území) je to odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, příslušnou pracovnicí pro přijímání žádostí je Mgr. Marie Kaplanová, tel. č. 495 707 367, e- mail marie.kaplanova@mmhk.cz Po shromáždění všech potřebných dokumentů se žádost postupuje na příslušný krajský úřad, kde probíhá psychologické vyšetření, psychoterapeutická příprava žadatelů na přijetí dítěte do rodiny, a který po odborném posouzení žádosti vydává rozhodnutí o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení či pěstounské péče.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

(nevyplněno)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na první návštěvu úřadu není nutné mít s sebou žádný doklad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podle § 21 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro podání žádosti o NRP potřebné tyto doklady (formuláře NRP):

- žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu) a další požadované údaje,

- doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky či doklad o nepřetržitém přechodném pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů  podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.). Jde-li o občana Evropské unie, pak je možné předložit jiný doklad, který by prokazoval, že žadatel se zdržuje nepřetržitě na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů, nejde-li o cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 492/2011), - opis z evidence Rejstříku trestů (tento opis si žádá přímo sám obecní úřad obce s rozšířenou působností), - doklad podobný opisu z evidence Rejstříků trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti,

- zpráva o zdravotním stavu žadatele,

- údaje o ekonomických a sociálních poměrech žadatele, - písemné vyjádření žadatele, zda souhlasí s tím, aby po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů byl zařazen také do evidence Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí  pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny, dále zda žádá o výlučné osvojení dítěte z ciziny, - písemné vyjádření žadatele, že souhlasí s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí a kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností, - písemné vyjádření žadatele, že souhlasí s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny. K žádosti mohou být dále požadovány fotografie žadatelů, jejich dětí, rozsudky o rozvodu manželství, rozsudky o výchově a výživě vlastních dětí, potvrzení o splácení dluhů atd.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost je podávána bezplatně. S poplatky musí žadatel počítat u zajištění např. zprávy o zdravotním stavu apod. Tyto náklady si hradí žadatel z vlastních příjmů.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vyřízení žádosti o NRP neběží žádné lhůty. Krajský úřad vydává rozhodnutí neprodleně po odborném posouzení žádosti, které provádí do 30 dnů ode dne zjištění všech potřebných skutečností (§ 27 odst. 2 písm. b, zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD). Je třeba počítat se lhůtou cca do 1 roku, neboť se jedná o velmi specifický a zodpovědný proces.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky procesu odborného posouzení a vyřízení žádosti o NRP jsou i vlastní děti, děti v pěstounské péči, případně osoby žijící ve společné domácnosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatelé musí umožnit vstup pracovníkům sociálně-právní ochrany do jejich domácnosti, spolupracovat na doplnění potřebných skutečností, účastnit se přípravy na přijetí dítěte do rodiny, podrobit se psychologickému vyšetření, účastnit se osobního jednání za účelem posouzení jejich předpokladů a skutečností rozhodných pro svěření dítěte, hlásit veškeré změny důležité pro posouzení žádosti (změna bydliště, kontaktů, rozvod atd.).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronickou službu při podání žádosti nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

(nevyplněno)

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

např. na kanálu YouTube Buďme Profi

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04. 11. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)