Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací vyžadující ohlášení

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

067

2. Kód

14.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací vyžadující ohlášení

4. Základní informace k životní situaci

Podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která prokáže vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, nebo právo založené smlouvou s vlastníkem, nebo jejich zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlašování upravuje § 104 - 108 stavebního zákona. Pro ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a) - e) stavebního zákona je předepsaný povinný formulář.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podat žádost na předepsaném formuláři (pokud je vyhláškou stanoven) dle vyhl. č. 503/2006 Sb. příloha č. 8 a to písemně nebo elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Viz odborní referenti Magistrátu města Hradec králové - odbor stavební dle katastrálního území a rozdělení území obcí ve stanovených úředních hodinách pondělí a středa od 8:00 - 17:00 hod, nebo též po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložit kompletně vyplněné podání podle § 105 stavebního zákona, včetně předepsaných příloh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na Magistrátu města Hradec Králové odbor stavební nebo v elektronické podobě.


Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven dle položky 18 odst. 3 a 4 + odst. 1 e) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Stavebník bude k zaplacení vyzván.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci sousedních pozemků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti. Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb jsou dány § 152 až § 157 stavebního zákona.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je umožněno podat ohlášení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

18. Jaké jsou související předpisy

Zejména se jedná o :

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • další prováděcí vyhlášky a technické normy

kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ohlášení není správním rozhodnutím, nelze se proti němu odvolat. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 04. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)