Žádost o vydání stavebního povolení

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

068

2. Kód

14.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání stavebního povolení

4. Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která prokáže vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, nebo právo založené smlouvou s vlastníkem, nebo jejich zpnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavební řízení je upraveno v § 108 a následujících stavebního zákona. Žádost se podává na předepsaném povinném formuláři s přílohami (příloha č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb.). K žádosti stavebník připojí doklady dle § 110 odst.2 stavebního zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podat žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 503/2006 Sb. příloha č. 9 a to písemně nebo elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Viz odborní referenti Magistrátu města Hradec Králové - odbor stavební dle katastrálního území a rozdělení území obcí ve stanovených úředních hodinách pondělí a středa od 8:00 - 17:00 hod, nebo též po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podat předmětnou písemnou žádost na předepsaném formuláři s přílohami dle vyhl. č. 503/2006 Sb.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na Magistrátu města Hradec Králové - odbor stavební nebo v elektronické podobě na webových stránkách tohoto města.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven dle položky 18 odst. 1 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004, o správních poplatcích. Stavebník bude vyzván k zaplacení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje § 112 stavebního zákona a § 71 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

V případě neúplného podání a přerušení řízení lhůty pro vyřízení neběží.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti. Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb jsou dány § 152 a § 157 stavebního zákona.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je umožněno podat ohlášení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

18. Jaké jsou související předpisy

Zejména se jedná o :

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • další prováděcí vyhlášky a technické normy

kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stavebnímu povolení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánovaní a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dále se na rozhodnutí vztahují opravné prostředky dle správního řádu (§ 81 a následující).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 04. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)