Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

006

2. Kód

15.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

4. Základní informace k životní situaci

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li zákonem stanoveno jinak.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte a ředitel/ředitelka mateřské školy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Ředitelky/ředitelé mateřských škol vyhlašují, po dohodě se zřizovatelem škol (statutárním městem Hradec Králové) zápis k předškolnímu vzdělávání. Termín zápisu je v souladu s platnými právními předpisy stanoven v období od 2. do 16. května a bližší podmínky zápisu k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny obvyklým způsobem (webové stránky škol, webové stránky odboru školství magistrátu města, plakáty). 
 • Ve dnech vyhlášeného zápisu předá zákonný zástupce dítěte (zpravidla rodič) ve vybrané mateřské škole žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Vzor žádosti lze získat v mateřské škole, (popřípadě na webových stránkách odboru školství Magistrátu města Hradec Králové). 
 • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole rozhodne ředitelka/ředitel mateřské školy, nejdéle do 30 dnů od podání žádosti.   
 • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole lze požádat i v průběhu školního roku. Informace o volných místech v mateřských školách v průběhu školního roku poskytuje odbor školství a volnočasových aktivit Magistrátu města Hradec Králové (tel.: 495 707 701) nebo ředitelé příslušných škol.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V termínu vyhlášeného zápisu ve vybrané mateřské škole, v průběhu školního roku ve vybrané mateřské škole, popřípadě na odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové, který v průběhu školního roku shromažďuje informace o volných místech.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V termínu vyhlášeného zápisu ve vybrané mateřské škole s ředitelkou/ředitelem školy. 

V průběhu školního roku ve vybrané mateřské škole s ředitelkou/ředitelem školy s odborem školství volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
 • Rodný list dítěte      
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (rodiče).  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze získat na každé mateřské škole  i na webových stránkách odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nadřízeným správním orgánem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který řeší odvolání proti rozhodnutí, které škola vydala.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Dodržovat školní řád mateřské školy a další vnitřní směrnice školy.
 • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání.
 • Domluvit s ředitelkou/ředitelem školy způsob stravování dítěte v mateřské škole  a ve stanovém termínu hradit zálohy na jeho stravování.
 • Omlouvat nepřítomnost dítěte.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V termínu vyhlášeného zápisu lze dítě zaregistrovat k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole i elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění platných předpisů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala a řeší jej Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Předškolní vzdělávání dítěte může být ukončeno z těchto důvodů (neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné): 

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání (školné) nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou/ředitelem školy jiný termín úhrady.

21. Nejčastější dotazy

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte

Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku stanoví ředitelka/ředitel mateřské školy, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Je zveřejněna na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. 

Na měsíc červenec a srpen, kdy je provoz mateřských škol omezen nebo přerušen, je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách stanovena na poloviční výši běžné úplaty. 

Osvobozen od úplaty je:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
 • pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce/řediteli mateřské školy.

22. Další informace

V souladu s platnými právními předpisy lze provoz mateřské školy přerušit/omezit v měsíci červenci a srpnu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, zveřejní ředitelky/ředitelé škol nejméně 2 měsíce předem, zároveň s informací o možnostech náhradního umístění dětí v jiné mateřské škole. Prázdninový provoz mateřských škol lze zjistit i na webových stránkách odboru školství magistrátu města.  

Termíny pro podání přihlášek k umístění v náhradní mateřské škole jsou zveřejněny spolu s prázdninovým provozem MŠ na webových stránkách města www.hradeckralove.org a na webových stránkách mateřských škol. K podání přihlášky k „prázdninovému“ umístění dítěte v náhradní mateřské škole bude zákonný zástupce dítěte potřebovat:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou (obdrží v MŠ)
 • kopii evidenčního listu dítěte, kterou mu vydá „kmenová mateřská škola“ dítěte,
 • finanční obnos na úhradu poplatků (školné, stravné), které se v tomto případě hradí předem.  

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 03. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 06. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V případě nejasností se obraťte na pracovnice odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.