Kácení dřevin rostoucích mimo les

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

097

2. Kód

16.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k životní situaci

Kácení stromů a keřů (dále jen ,,dřevin“) rostoucích mimo les se řídí podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ,,zákon“) a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona v platném znění. Od 1.12.2009 vstoupil v platnost zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění výše uvedený zákon.

A. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Žádost o povolení kácení dřevin se podává: u právnických i fyzických osob v případě, že:

- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm

- stromy jsou součástí stromořadí  více než 10 kusů (žádost je třeba bez ohledu na obvody stromů)

- jedná se o souvislé porosty nad 40 m2.

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin.

Orgán ochrany přírody uloží přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení nebo na jiných se souhlasem vlastníka dotčeného pozemku.

B. Povolení není třeba dle § 8 odst. 4 zákona ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu . Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení a poskytne všechny důležité informace a fotodokumentaci pro případ pochybnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (případně jejich zplnomocněný zástupce) se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Na pozemcích Statutárního města Hradec Králové podávají žádost Technické služby města Hradec Králové.  Při oznámení o kácení dřevin je to totožné jako u žádosti, náležitosti oznámení jsou stejné, jako náležitosti žádosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

A. Podání žádosti (formulář na webu) s přílohami (náležitosti – viz bod 9).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

A. Oprávněný žadatel (viz bod 4) podá písemnou žádost s přílohami na podatelně Magistrátu města Hradec Králové nebo ji zašle poštou, případně podá žádost opatřenou zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu. Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky (max. velikost datové zprávy 10 MB a použitý formát pdf, PDF/A, html/htm, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tiff nebo gif").

8. Na které instituci životní situaci řešit

Povolení kácení vždy vydává příslušná obec, v tomto případě Magistrát města Hradec Králové pro všechna  katastrální území patřící k městu Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové.

S kým: odbor životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové.

Kdy: Pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin, v ostatní dny po předchozí dohodě, zpravidla mezi 8.00 – 14.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádosti o povolení nebo oznámení kácení dřevin stanovené ve vyhlášce MŽP č. 189/2013 Sb.:

jméno a adresa žadatele, číslo pozemku, na němž se bude kácet, katastrální území

doložení vlastnického práva

podává-li nájemce nebo uživatel pozemkům musí mít písemný souhlas vlastníka pozemku

specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu

udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí

řádné zdůvodnění žádosti

navržená náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy

možno doplnit fotodokumentaci (není povinné)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na odboru životního prostředí nebo zde

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin: v jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Spolek, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny a jenž má podanou platnou žádost o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona, se může přihlásit o účastenství ve správním řízení do 8 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve složitých případech žadatel doloží posudek:

dřevin – dendrologický

statika, pokud kořenový systém dřeviny narušuje stavbu

prohlídky kanalizace, pokud kořenový systém dřeviny prorůstá do kanalizace

případně další posudky (např. hygienika)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možné

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

ust. § 8 a 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vůči vydanému rozhodnutí o kácení dřevin se lze odvolat. Náležitosti jsou vždy uvedeny v poučení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při porušení zákona může být uložena pokuta za protiprávní jednání:

fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti určené zákonem nebo za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin podle ust. § 9 zákona, aj. viz. §87, odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

fyzické osobě až do výše 20 000 Kč za poškození nebo nepovolené pokácení dřeviny rostoucí mimo les aj. viz. §87, odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

fyzické osobě až do výše 100 000 Kč za nepovolené kácení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les aj. viz. §87, odst.3) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč za poškození nebo nepovolené zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les, dále za nesplnění ohlašovací povinnosti dle zákona aj. viz. §88, odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 2 000 000 Kč za narušení krajinného rázu, závažné poškození nebo zničení významného krajinného prvku, neuvede poškozenou část přírody chráněnou podle tohoto zákona do původního stavu. aj. viz. §88, odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

21. Nejčastější dotazy

Za jakých podmínek mohu pokácet strom na vlastním pozemku (ve vlastnictví fyzické osoby) bez povolení?

Povolení ke kácení dřevin není potřeba, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny a strom má obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Jedná-li se o ovocnou dřevinu (nezáleží na obvodu), rostoucí dle katastru nemovitostí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Je potřeba povolení ke kácení ovocných nebo náletových dřevin?

Jedná-li se o ovocnou dřevinu (nezáleží na obvodu), rostoucí dle katastru nemovitostí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, povolení ke kácení není potřeba.

Pojem náletové dřeviny/náletový porost zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění nezná. Dle vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., se jedná o zapojený porost. V případě, že je plocha více než 40m2, je třeba požádat o povolení ke kácení.

22. Další informace

na telefonu 495 707 664 a 495 707 667

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27. 11. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)