Lovecký lístek

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

101

2. Kód

16.006

3. Pojmenování (název) životní situace

Lovecký lístek

4. Základní informace k životní situaci

Vydání loveckého lístku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba starší 16 let, která má způsobilost k právním úkonům, složila zkoušku z myslivosti nebo má zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost nebo je absolventem či posluchačem střední nebo vyšší odborné školy, kde je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, a je bezúhonný. U cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti s přílohami

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové

Kdy: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Občanský průkaz
  • Doklad o složení zkoušky z myslivosti (u 1. lístku)
  • Předchozí lovecký lístek (u 2. a dalšího lístku)
  • U cizinců, kteří nemají pobyt na území České republiky a žádají o vydání loveckého lístku na dobu kratší 30 dnů nahrazuje VZRT platný lovecký lístek ze země jejich původu
  • Doklad o zaplacení pojištění za škodu způsobenou při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. U členů mysliveckých organizací je potvrzením o zaplacení povinného pojištění členský průkaz myslivecké organizace

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný tiskopis žádost o vydání loveckého lístku v tištěné formě k dispozici na odboru životního prostředí.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Placení hotově v pokladně Magistrátu města Hradce Králové

poplatky:

na jeden den

30 Kč

na pět dní

50 Kč

na 30 dní

70 Kč

na 6 měsíců

100 Kč

na 12 měsíců (roční)

150 Kč

na dobu neurčitou

1 000 Kč

Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50%, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění § 47 a 48 a

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., § 19, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákon č. 305/1997 Sb., o správních poplatcích v platném znění položka 13 písm. a) a b) a položka 15 písm. a) v případě vystavování náhradního dokladu

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě odepření vydání loveckého je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání, ve kterém je uvedena lhůta do kdy a ke kterému orgánu lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Lze získat telefonicky na č. 495 707 668, 495 707 670

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o myslivosti

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 05. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)