Povolení stavby studny a odběru podzemních vod

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

102

2. Kód

16.008

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení stavby studny a odběru podzemních vod

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o agendu týkající se povolení stavby vodního díla - studny a povolení k odběru podzemních vod z této studny.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel může být právnická osoba (Obec, ...), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a k právům a povinnostem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové nebo písmeně na adresu:

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady. O zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

S kým: Referenti vodoprávního úřadu.

Kdy: v úřední dny - pondělí a středa 8:00 - 17:00, jinak po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o povolení je, dle povahy stavby a nakládání s vodami, nutné přiložit:

 • situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematický zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000,
 • kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona, viz metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002),
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas (s doložkou nabytí právní moci),
 • souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování,
 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
 • projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,
 • pán kontrolních prohlídek stavby,
 • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
 • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy, závazná stanoviska dotčených orgánů s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání,
 • plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové. Formulář pro domácnosti mohou přiměřeně použít i právnické osoby.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání stavebního povolení ke studni určené pro stavbu pro bydlení či individuální rekreaci je 300 Kč, v ostatních případech 3000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Poplatek je možno uhradit na pokladně Magistrátu města Hradec Králové, popřípadě složenkou či převodem z účtu. Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku se přiloží k žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec (příp. obce), v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce povodí (Povodí Labe, s.p.), správce ochranného pásma vodního zdroje, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k nutnosti doložení projektové dokumentace, včetně dokladové části, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Mimořádnými opravnými prostředky jsou přezkumné řízení a obnova řízení, podnět k přezkumnému řízení, může podat kdokoliv, žádost o obnovu řízení podává účastník řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce ve smyslu Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Je odběr podzemní vody zpoplatněn?

Odběr podzemní vody je zpoplatněn pouze v případech, kdy odebírané množství podzemní vody překročí 500 m3/měsíc nebo 6000 m3/rok.

Mám historickou studnu vybudovanou před rokem 1955, vodu odebírám pro domácnost a nejsem podnikatel. Musím žádat o povolení i v tomto případě?

Jedná se o tzv. uznání starého stavu, povolení k odběru vyplývá ze zákona, nemusíte o nic žádat, můžete vodu odebírat bez povolení vodoprávního úřadu.

22. Další informace

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 08. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)