Povolení stavby vodovodu, kanalizace aj.

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

106

2. Kód

16.012

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení stavby vodovodu, kanalizace aj.

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o agendu týkající se povolení stavby vodního díla - vodovodu nebo kanalizace, popřípadě souvisejících staveb, jako je např. odlučovač ropných látek nebo lapač tuků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba,  způsobilá k právním úkonům a k právům a povinnostem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové nebo písmeně na adresu:

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady. O zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

S kým: Referenti vodoprávního úřadu.

Kdy: V úřední dny - pondělí a středa 8:00 - 17:00, jinak po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o povolení je, dle povahy stavby, nutné přiložit:

  • územní rozhodnutí nebo územní souhlas (s doložkou nabytí právní moci),
  • souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování,
  • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
  • projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Projektová dokumentace dále obsahuje: a) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem, pokud by mohly být stavbou dotčeny, b) údaje o průtocích vody ve vodním toku, pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
  • pán kontrolních prohlídek stavby,
  • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
  • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy, závazná stanoviska dotčených orgánů s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání,
  • plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání stavebního povolení je 3000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Poplatek je možno uhradit na pokladně Magistrátu města Hradec Králové, popřípadě složenkou či převodem z účtu. Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku se přiloží k žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich, místně příslušná obec (příp. obce), správce ochranného pásma vodního zdroje, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k nutnosti doložení projektové dokumentace, včetně dokladové části, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Mimořádnými opravnými prostředky jsou přezkumné řízení a obnova řízení, podnět k přezkumnému řízení, může podat kdokoliv, žádost o obnovu řízení podává účastník řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce ve smyslu Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 08. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)